Tavoite: Apteekkitoiminnan kokonaisuudistuksen aika on nyt

Apteekkitoiminnan ja lääkejakelun uudistamisesta tehdyt lukuisat selvitykset osoittavat, että kuluttajien ja yhteiskunnan tarpeista lähtevä lääkejakelun hallittu kokonaisuudistus on välttämätön. Tarvitaan poliittisia päätöksiä ja on vihdoin aika siirtyä sanoista tekoihin.

  • Suomalaiset maksavat lääkkeistään enemmän kuin muut pohjoismaalaiset. STM:n mukaan arvonlisäverolliset lääkkeiden hinnat ovat Suomen taksajärjestelmässä kalleimmat muihin Pohjoismaihin verrattuna. Jos Suomessa olisi käytössä jonkun muun Pohjoismaan hinnoittelujärjestelmä ja Suomen arvonlisäverokanta sekä tukkuhinnat pysyisivät samoina, avohuollon lääkekustannukset olisivat noin 184–244 miljoonaa euroa alhaisemmat vuosittain.
  • Väestön ikääntyessä kuluttajien ja siten myös yhteiskunnan lääkemenot kasvavat. Toteuttamalla hallittu kokonaisuudistus voidaan kilpailun avulla saavuttaa säästöjä yhteiskunnalle ja lääkkeitä käyttäville kuluttajille.
  • Uudistus tehtäisiin purkamalla apteekkien perustamista ja omistamista koskevat rajoitukset sekä määräsääntely.
  • Samalla sallittaisiin hallitusti lääkkeiden hintakilpailu, itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella ja verkkoapteekkitoiminnan harjoittaminen lääkitysturvallisuus huomioiden.
  • Uudistus parantaisi apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kuluttajalle sekä loisi alalle investointeja ja uusia työpaikkoja.
  • On aika siirtyä muun terveydenhuollon tavoin omistamisen sääntelystä toiminnan sääntelyyn.

Ratkaisuehdotuksemme

Käynnistetään apteekkisääntelyn ja -talouden kokonaisuudistus nopealla aikataululla. Muutetaan sääntely vastaamaan muun terveydenhuollon sääntelymallia.

Toteutetaan uudistus STM:n laatiman lääkejakelun uudistamisen tiekartan sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämien apteekkimarkkinoiden kehittämisehdotusten pohjalta.

Varmistetaan uudistuksessa lääke- ja lääkitysturvallisuus, farmaseuttinen neuvonta ja lääkkeiden hyvä alueellinen saatavuus koko maassa.


Konkretiaa tarjoaa esimerkiksi lääkealan asiantuntijoiden Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen loppuraportti, joka linjaa uudistuksen suuntaviivat.

Reseptivapaat itsehoitolääkkeet kauppoihin

Muiden Pohjoismaiden tavoin Suomessakin tulisi sallia reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti myös apteekkien ulkopuolella, turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa.

Reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa parantaisi saatavuutta ja asiakaspalvelua sekä alentaisi lääkkeiden hintoja. Uudistus tukisi myös etenkin pienten kauppojen kilpailukykyä ja turvaisi myymäläverkon säilymistä sekä kaupan työllisyyttä.

Lääkealan ammattilaisten tekemä selvitys (2015) osoittaa, että useita itsehoitolääkkeitä voitaisiin myydä turvallisesti apteekkien ulkopuolella myös Suomessa.

Tiedote 9.1.2024: Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen helpottaisi kuluttajien arkea ja voisi alentaa hintoja