Kannustavaa sääntelyä – lisää ostovoimaa

Kuluttajien ostovoiman ja kansantalouden kehityksen turvaaminen ovat lähivuosien suurimpia haasteita. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää kaupan alan tiukan sääntelyn uudistamista päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn varmistamiseksi ja suomalaisten kuluttajien eduksi. Kannustava sääntely lisää kilpailun edellytyksiä ja varmistaa palveluiden saatavuuden sekä merkittävien investointien jatkumisen kaikkialla kotimaassa.

Kannatamme kuluttajien vapautta valita ja luotamme suomalaisten kykyyn päättää itse. Mielestämme päivittäistavarakaupan kilpailun edellytyksiä tulisikin lisätä, ei rajoittaa. Päivittäistavarakauppa on jo vienyt onnistuneesti käytäntöön suuria uudistuksia, kuten aukiololainsäädännön vapauttamisen ja alkoholilain uudistuksen. Näistä on hyvä jatkaa.


Sallitaan mietojen viinien myynti ruokakaupoissa

Nostetaan alkoholimyynnin prosenttirajaa siten, että sallitaan enintään 15 % alkoholia sisältävien viinien ja oluiden myynti alkoholin vähittäismyyntiluvan omaaville toimijoille. Täsmennetään alkoholin etämyyntiä koskeva lain tulkinta. Sallitaan alkoholijuomien kotiinkuljetus alkoholin vähittäismyyntiluvan puitteissa. Siirretään alkoholipoliittinen ohjaus ja sääntely sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Apteekkitoiminnan kokonaisuudistuksen aika on nyt

Käynnistetään apteekkisääntelyn ja -talouden kokonaisuudistus ja muutetaan sääntely vastaamaan muun terveydenhuollon sääntelymallia. Toteutetaan uudistus STM:n laatiman lääkejakelun uudistamisen tiekartan sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämien apteekkimarkkinoiden kehittämisehdotusten pohjalta. Varmistetaan uudistuksessa lääke- ja lääkitysturvallisuus, farmaseuttinen neuvonta ja lääkkeiden hyvä alueellinen saatavuus koko maassa.

Hillitään elintarvikemarkkinan sääntelyä

Kehitetään elintarvikeketjua itsesääntelyn keinoin, mutta ei lisätä ketjua koskevaa lainsäädäntöä. Eri valvovien toimielinten vastuualueet tulee selkeyttää, jotta vältetään päällekkäisyys. Kansallisen lainsäädännön ei pidä ylittää EU-lainsäädännön vaatimuksia. Tehdään selvitys päivittäistavarakauppaa koskevan kilpailulain 4a-pykälän vaikuttavuudesta ja toimivuudesta.

Lisää kilpailua kaavoitusta sujuvoittamalla

Jatketaan kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädäntökokonaisuuden uudistamista.  Mahdollistetaan investoinnit nopeuttamalla, sujuvoittamalla ja joustavoittamalla sääntelyä. Kaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevaa erityislainsäädäntöä ei tarvita, riittää kun kaavoitetaan riittävästi kaupan tarpeisiin soveltuvia kauppapaikkoja ja huolehditaan infra kuntoon. Lisäksi kuntien tulee sujuvoittaa prosessejaan, parantaa vuoropuhelua investoivien tahojen kanssa ja kaavoittaa riittävästi ruokakaupalle soveltuvia kauppapaikkoja.


Ei kiristetä ruoan verotusta entisestään

Ei säädetä elintarvikkeille uusia valmisteveroja tai terveysperusteisia veroja eikä koroteta nykyisiä elintarvikkeisiin kohdistuvia veroja. Jos ruoan hintataso kuluttajille nousee merkittävästi, otetaan pohdintaan ruoan arvonlisäveron alentaminen lähemmäs eurooppalaista keskitasoa.

Varmistetaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet

Varmistetaan Suomessa toimiville kaupan yrityksille tasavertaiset kilpailuolosuhteet asettamalla kansainväliselle verkkokaupalle samat velvoitteet ja tuoteturvallisuuden vaateet niiden toimittaessa tuotteita Suomeen. Turvataan riittävät viranomaisvalvonnan resurssit tämän varmistamiseksi. Ei heikennetä yritysten kilpailukykyä EU-lainsäädäntöä tiukemmalla kansallisella lainsäädännöllä.


Turvataan maaseudun ruokakaupan palvelut

Laaditaan markkinaehtoinen ohjelma maaseudun päivittäistavarakaupan palveluiden säilyttämiseksi ja tehdään kyläkaupan toimintatuesta pysyvä. Otetaan käyttöön maaseudun pienille kaupoille suunnattu investointituki.

Edistetään hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta elintarvikealalla

Panostetaan yhteissääntelyn kehittämiseen muun muassa materiaalitehokkuussitoumuksissa ja green dealeissa. Rahoitetaan ilmastovaikutuksia, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimusta ja kehitystä elintarvikealalla. Muutetaan arvonlisäverolakia niin, että kuluttajatuotteiden lahjoitukset hyväntekeväisyyteen tulevat arvonlisäverovapaiksi. Kehitetään sääntelyä ja viranomaisvalvontaa EU:ssa ja Suomessa niin, että pakkausten tuottajavastuun kustannusten nousu hidastuu ja vapaamatkustajaongelma ratkaistaan.

Ota yhteyttä, puhutaan lisää!

Toimitusjohtaja Kari Luoto
kari.luoto(a)pty.fi | 040 068 8708 | @KariJLuoto

viestinta(a)pty.fi | 09 172 860 | @PTYfi

Avaa esite > Päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027