Tavoite: Lisää kilpailua kaavoitusta sujuvoittamalla

Kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus typistyi rakentamista koskevaksi uudistukseksi. Kaupan tarpeisiin ja edellytyksiin kilpailla sekä päivittää konseptejaan ei ole tiedossa helpotuksia. Lainsäädäntö rajoittaa uusien kauppojen sijoittumista, nykyisten laajentamista ja mahdollisten uusien toimijoiden markkinoille tuloa.

  • Kaupan sijainti on yksi keskeisimmistä kaupan alan kilpailukeinoista. Ruokakaupan tulee olla helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, myös henkilöautolla.
  • Kaavoituksen tulee olla mahdollistavaa, ennakoitavaa ja sujuvaa, jotta investoinnit ja kilpailun edellytykset lisääntyvät.
  • Sijoittumisesta tulee antaa vahvempi päätösvalta investoivalle taholle. Ilman erityissääntelyäkin kauppa haluaa olla siellä, missä ihmisvirrat ovat ja missä asiakkaat sujuvasti asioivat.
  • Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus edellyttää kaupunkirakenteen tiivistämistä ja riittävän hyvien päivittäistavarakaupan palveluiden saatavuutta.
  • Kuntien tulee varata päivittäistavarakaupan toimijoille riittävästi ja tarpeeksi suuria kauppapaikkoja, myös keskusta-alueella, niiden kilpailukyvyn mahdollistamiseksi ja vastaamaan nykyistä kuluttajakysyntää.
  • Verkkokaupan kehittyminen edellyttää kaupan toimijoilta joustavuutta ja muuntautumiskykyä, mikä tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja päätöksenteossa.

Ratkaisuehdotuksemme

Kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädäntökokonaisuuden uudistamista tulee jatkaa. Investoinnit mahdollistetaan nopeuttamalla, sujuvoittamalla ja joustavoittamalla sääntelyä.

Kaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevaa erityislainsäädäntöä ei tarvita, riittää kun kaavoitetaan riittävästi kaupan tarpeisiin soveltuvia kauppapaikkoja ja huolehditaan infra kuntoon.

Lisäksi kuntien tulee sujuvoittaa prosessejaan, parantaa vuoropuhelua investoivien tahojen kanssa ja kaavoittaa riittävästi ruokakaupalle soveltuvia kauppapaikkoja.