PTY tekee aktiivisesti yhteistyötä toisten kaupan alan järjestöjen, elintarvikeketjun toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaupan liitto
Päivittäistavarakaupan toimialajärjestö Päivittäistavarakauppa ry on kaupan keskusjärjestön Kaupan liiton jäsenyhdistys. Kaupan liitto puolestaan edustaa kauppaa jäsenenä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. PTY ja Kaupan liitto tekevät tiivistä yhteistyötä ja PTY:llä on edustus useissa Kaupan liiton valiokunnissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa yhteisissä lausunnoissa, tutkimuksissa, valiokuntakuulemisissa sekä tietyissä vaikuttaja- ja toimittajatapaamisissa.

Elintarviketeollisuusliitto ry
Elintarviketeollisuusliitto ry  ETL on PTY:n läheisin yhteistyökumppani elintarvikeketjun toimitusketjuyhteistyössä. Yhteistyötä tehdään muun muassa GS1 Finland Oy:n kehittämisessä, pakkausalan tuottajavastuuseen ja jätelain valmisteluun liittyvässä edunvalvonnassa sekä elintarvikkeiden tuoteturvallisuuteen, hävikin vähentämiseen ja omavalvontaan liittyvissä asioissa.

GS1 Finland Oy
GS1 Finland Oy on voittoa tavoittelematon päivittäistavarakaupan arvoketjun keskeinen standardien ja yhteisten toimintamallien määrittäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. GS1 Finland on osa globaalia GS1-järjestelmää. GS1 Finland Oy on ETL:n, PTY:n ja Keskuskauppakamarin omistama yritys. PTY osallistuu aktiivisesti GS1 Finlandin kehittämiseen ja sitä kautta päivittäistavarakaupan toimitusketjun toimintaedellytyksiä parantavaan yhteistyöhön.

Pakkausalan tuottajayhteisöt
PTY on osakas ja edustettuna hallituksessa sekä materiaalikohtaisissa jaostoissa Suomen Pakkaustuottajat Oy:ssä. Yhtiö perustettiin jatkamaan materiaalikohtaisten tuottajayhteisöjen toimintaa, koska jätelain uudistuksen myötä pakkausten tuottajayhteisön tulee jatkossa kattaa kaikki pakkausmateriaalit. Mepak-Kierrätys Oy:n, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n ja Suomen Kuitukierrätys Oy:n toiminnot sulautettiin Suomen Pakkaustuottajat Oy:hyn 30.9.2022, ja yhtiö jatkaa myös Suomen Keräyslasi ry:n toimintoja. Tavoitteena on varmistaa tuottajavastuun hoitaminen kustannustehokkaasti ja vastuullisesti kaikkien viiden pakkausmateriaalin osalta, myös muovin.

PTY omistaa myös Suomen Uusiomuovi Oy:n osakkeita, mutta ei osallistu sen hallintoon millään tavalla. Suomen Uusiomuovi Oy on hakenut myös tuottajayhteisöstatusta, mutta prosessi on vielä kesken.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Pakkausalan tuottajavastuussa olevat yritykset rekisteröityvät Rinkiin tekemällä sopimuksen tuottajavastuun siirtämisestä pakkausalan tuottajayhteisöille. PTY on Ringin osakkeenomistaja.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta
PTY on mukana elintarvikeketjun kauppatapalautakunnassa. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva lautakunta on itsesääntelytoimielin, joka edistää hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa, antaa lausuntoja hyvän kauppatavan periaatteiden noudattamisesta ja suosituksia havaitsemistaan epäkohdista. Ennen suosituksen antamista myös kauppatapoja valvovan viranomaisen, elintarvikemarkkinavaltuutetun, on pyydettävä asiasta lausuntoa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta. PTY, ETL ja MTK rahoittavat Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan lautakunnan toiminnan, mutta lautakunta on toiminnassaan täysin itsenäinen ja riippumaton. Lue lisää kauppatapalautakunnasta myös täältä.

Kansainvälinen yhteistyö

EuroCommerce
EuroCommerce on Euroopan kaupan alan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa, että kauppa huomioidaan EU-lainsäädännössä. Sen jäsenet ovat eurooppalaisia kaupan alan liittoja sekä johtavia vähittäis- ja tukkukaupan yrityksiä.

Päivittäistavarakaupan järjestöt
De Samvirkende Köpmænd DSK, Tanska
Eesti Kaupmeeste Liit, Viro
Kaupmannasamtök Islands, Islanti
Svensk Dagligvaruhandel rf, Ruotsi
Sveriges Livsmedelhandlareförbund SSLF, Ruotsi
Virke Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Norja