Lääkejakeluselvitys 2018

Tietoa apteekkisääntelyn uudistamistarpeesta

Päivittäistavarakauppa ry:n rahoittama asiantuntijaselvitys lääkejakelun uudistamisesta valmistui kesäkuussa 2018. Itsenäisesti toiminut selvitysryhmä kuuli työn aikana laajasti lääkealan toimijoita ja muita eri alojen asiantuntijoita.

Selvityksen toimeksianto ja tavoitteet

Tarkoituksena oli tuoda päätöksentekijöille sekä julkiseen keskusteluun tietoa ja arvioita apteekkisääntelyn uudistamistarpeesta Suomessa. Selvityksessä tarkasteltiin apteekkien roolia, tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä niiden toimintaa ja toimintatapoja uudistuvissa palvelurakenteissa. Apteekkitoiminnan sääntelyä ja sääntelytarvetta arvioitiin ottaen huomioon muuttuva toimintaympäristö ja palvelurakenne, asiakkaiden tarpeet ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tässä yhteydessä tarkasteltiin tulevaisuuden apteekkitoiminnan vaatimuksia, apteekkien perustamista, lupajärjestelmää ja itsehoitolääkkeiden myyntiä sekä apteekkitoiminnan suhdetta sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kaupallisiin markkinoihin.

Selvitysryhmä arvioi apteekkitoiminnan modernisoinnin vaikutuksia muun muassa turvalliseen lääkehoitoon, lääkkeiden saatavuuteen, kustannustehokkuuteen, kilpailuun, apteekkien työntekijöille, lääkkeiden hinnoitteluun ja syrjäseutujen lääkehuoltoon. Selvitysryhmä arvioi myös, miten uudistus tukisi sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden toteutumista sekä edistäisi parhaiten lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan kokonaisetua.

Arvioinnin lähtökohdat ja rajaukset

Lähtökohtana oli, että apteekkitoiminta on ja sen tulee säilyä kiinteänä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Se tulisikin ymmärtää lääkkeen myyntiä ja toimittamista laajempana lääkehuollon palvelua tuottavana toimintana, joka tukee ja edistää lääkkeiden oikeata käyttöä. Apteekkitoimintaa arvioitiin osana muuttuvaa terveyspalvelujärjestelmää ottaen huomioon digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Muita selvityksen reunaehtoja olivat, että apteekkitoiminta on laadukasta, turvallista ja kustannustehokasta. Toiminnan on myös turvattava lääkkeiden hyvä saatavuus kaikille niitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Tarkastelun ulkopuolelle oli rajattu sairaala-apteekit ja lääketukkukauppa. Näitä selvitysryhmä käsitteli ainoastaan siltä osin, kuin ne liittyvät kiinteästi avohuollon apteekkitoiminnan kehittämiseen.

Selvitysryhmän jäsenet

Hankkeen johtaja oli HLT, VTM Liisa Hyssälä. Muita jäseniä olivat hankkeen pääsihteerinä toiminut OTK, VTL Lauri Pelkonen, lakimies Reijo Kärkkäinen ja Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori Heikki Ruskoaho.

Jaa julkaisu