Selvitys elintarvikeketjun sopimussuhteista luo hyvän pohjan jatkokeskusteluille

Elintarvikemarkkinavaltuutetun johdolla tehty selvitys elintarvikeketjun sopimussuhteista julkaistiin tänään. Selvityksen tavoitteena oli avata elintarvikeketjun sopimusten rakenteita. Kaupan yritykset ovat avoimesti antaneet tietoja selvityksen käyttöön.

Selvitys sisältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia ja tutkimustarpeita, joiden avulla voitaisiin paremmin ymmärtää elintarvikeketjun toimintaa. PTY osallistuu mielellään jatkotutkimusten suunnitteluun, mutta selvityksen pohjalta mahdollisesti tehtävien suositusten antamisen tulee tapahtua elintarvikemarkkinavaltuutetun toimesta. Kilpailulain mukaisesti toimialajärjestö ei voi antaa suosituksia kaupallisiin käytäntöihin liittyvistä menettelytavoista.

Keskustelussa alkutuotannon kannattavuudesta on tärkeä erottaa akuutti kustannuskriisi ja pidemmän aikavälin kannattavuusongelmat. Akuuttiin kustannuskriisiin liittyen kaupan yritykset ovat käyneet omien sopimuskumppaniensa kanssa neuvotteluja kustannustason nousun aiheuttamasta tilanteesta, joka on näkynyt tuottaja- ja kuluttajahinnoissa viime kuukausina.

Nyt koettu poikkeuksellisen korkea kustannusten nousu muun muassa lannoitteiden ja energian hinnoissa on pitkälti seurausta koronapandemian aiheuttamista markkinahäiriöistä. Nopein apu alkutuotannon kustannuskriisiin olisivat valtion kertaluonteiset korvaukset, joita on pandemian aikana maksettu myös muille sektoreille.

Eri syistä johtuvat häiriötilanteet ovat lisääntymässä ja Ukrainan sota tulee lisäämään häiriöitä elintarvikeketjun kansainvälisessä toimintaympäristössä entisestään. Kauppa on ollut aloitteellinen etsimään ratkaisua siihen, miten epätavallisen suuret häiriötilanteet voitaisiin jatkossa ottaa paremmin huomioon kaikissa elintarvikeketjun sopimussuhteissa. Kauppa suhtautuu avoimesti myös muihin selvityksessä esitettyihin toimenpidesuosituksiin.

Selvitys oli rajattu tarkastelemaan elintarvikeketjua alkutuotannosta kauppaan. On kuitenkin tärkeä huomioida myös kuluttajat. Ruoka on välttämättömyyshyödyke, jonka hinta on monelle edelleen tärkeä ostopäätöksiä ohjaava tekijä. Kotimaisen ruoan kansainvälinen kilpailukyky on myös kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden etu ja siitä on pidettävä huolta mahdollisia tulevia toimenpiteitä, esimerkiksi kustannusindeksiä, arvioitaessa.

Selvityksen tilaajat ovat Elintarviketeollisuusliitto ETL ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa PTY ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Selvitystyötä koordinoi elintarvikemarkkinavaltuutettu.

Päivittäistavarakauppa ry edustaa Suomessa toimivia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä. Tavoitteemme on, että päivittäistavarakauppa toimii vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena toimialana sekä kuluttajan edun huomioivana toimijana. PTY kehittää myös toimialan yhteisiä, tehokkuutta ja yhteiskuntavastuun toteutumista edistäviä ei-kilpailullisia toimintamalleja sekä yhteistyötä arvoketjussa.

Suomen päivittäistavaramyynnin arvo on yli 20 miljardia euroa. Päivittäistavaroiden vähittäis- ja tukkukauppa työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti yli 80 000 ihmistä ja alan yritykset investoivat Suomeen satoja miljoonia euroja vuosittain.

Jaa julkaisu