Päivittäistavarakauppa ry oli vuonna 2014 mukana perustamassa Suomeen maamme ensimmäistä elintarvikeketjun kauppatapalautakuntaa. Vuonna 2017 toiminta uudistui ja Keskuskauppakamarin yhteyteen perustettiin uusi kauppatapalautakunta.

Riippumattomista asiantuntijoista koostuva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on itsesääntelytoimielin, jonka tarkoituksena on edistää hyvää kauppatapaa elintarvikeketjussa. Lautakunta antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä sopimussuhteeseen liittyvää menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisena. Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhteisö. Lausunnon pyytäminen on maksutonta eikä edellytä erillistä rekisteröitymistä.

Lisäksi lautakunta voi antaa yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia, kehittää alan eettisiä periaatteita ja sopimusmalleja, osallistua hyvää kauppatapaa edistäviin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä edistää muutoinkin hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisia menettelytapoja.

Taustalla EU:n hyvän kauppatavan periaatteet

Kauppatapalautakunnan taustalla ovat EU:n komission ja elintarvikeketjun EU-järjestöjen valmistelemat ja sopimat hyvän kauppatavan periaatteet sekä niiden täytäntöönpanomekanismi. Itsesääntelyjärjestelmän käyttöönotto alkoi syksyllä 2013.

Hyvän kauppatavan periaatteiden tavoitteena on tarjota eurooppalaiselle elintarvikeketjulle liiketoimintakehys, jossa kunnioitetaan sopimusvapautta sekä turvataan kilpailukykyisyys, luottamus ja jatkuvuus. Periaatteiden toteutumista valvotaan sekä EU-tasolla, että kansallisesti. Suomeen perustettiin kansallinen kauppatapalautakunta ensimmäisten EU-maiden joukossa helmikuussa 2014.

Elintarvikeketjussa toimivat yritykset voivat sitoutua periaatteisiin EU:n Supply Chain Initiativen kautta. Alan yritykset päättävät itse sitoutumisestaan itsesääntelyjärjestelmään eikä se vaadi jäsenyyttä kaupan tai teollisuuden järjestöissä.