Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arpajaislain muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. PTY kiittää pyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan:

Kaupan ala on sitoutunut alaikäisten rahapelaamista estävään omavalvontaan. Luonnoksessa esitetty säännös pelaajan pakollisesta tunnistamisesta tukee kaupan ikärajavalvontaa ja siihen liittyvää käytännön työtä myymälöissä. Lisäksi esityksessä mainitut tunnistautuneeseen raha-automaattipelaamiseen liitettävissä olevat tekniset ratkaisut, kuten enimmäiskulutusrajat ja pelaajan itsensä asettamat kulutusrajat ovat hyvä keino vähentää riskipelaamisen haittoja. PTY kannattaa hallittua siirtymistä pakolliseen tunnistautumiseen, vaikka muutoksella on väistämättä kielteinen vaikutus kaupan pelituottoihin. Pelituotoilla on erityisen suuri merkitys erityisesti haja-asutusalueiden kauppojen ja pienten myymälöiden toimintaedellytyksille. Jos myymälän kannattavuus on jo valmiiksi heikko, pelituottojen lasku saattaa johtaa toiminnan lopettamiseen.
Siirtyminen pelaajan pakolliseen tunnistamiseen on toteutettava hallitusti ja siinä on huomioitava käytännön asiakaspalveluun liittyvät tekijät myymälöissä. Siirtymäajan tulee olla riittävä teknisten muutosten läpiviemisen ja asiakkaiden pelikäyttäytymisen vähittäisen muuttamisen kannalta. Pakollisen tunnistamisen mukanaan tuoma muutos on asiointikokemuksen kannalta merkittävä, joten se on toteutettava huolella ja hyödyntäen parhaita teknisiä ratkaisuja. Satunnaisesti ja pienin panoksin pelaavien asiakkaiden suuren enemmistön pelaamisen väheneminen laskisi pelituottoja ilman, että pelaamisen haitat vähenisivät. Hallitun siirtymisen varmistamiseksi esitämme, että pelaajan tunnistamista koskevaa uutta 14 c pykälää sovellettaisiin vasta kaksi vuotta esitettyä myöhemmin, eli 1.1.2023 lukien. Veikkaus on ilmoittanut, että se aikoo muuttaa hajasijoitetut raha-automaatit tunnistautumista vaativiksi viimeistään vuonna 2023. Hallitus on linjannut talouspoliittisen ministerivaliokunnassa toukokuussa 2018, että pakolliseen tunnistamiseen siirrytään mahdollisimman nopeasti 1.1.2021-1.1.2023. 
Kauppaa tulee kuulla valmisteltaessa valtioneuvoston asetusta pakollisen tunnistautumisen käytännön toteutuksesta. Kannatamme esityksessä mainittua periaatetta, jonka mukaan tunnistautuneeseen raha-automaattipelaamiseen liittyviä rajoituksia otettaisiin käyttöön vaiheittain. Ulkomaiset rahapelisivustot kilpailevat raha-automaattipelaamisen kanssa. Siirtyminen pakolliseen tunnistamiseen tulee toteuttaa niin, ettei se edelleen lisää kontrolloimattoman, ulkomaisilla rahapelisivustoilla tapahtuvan uhkapelaamisen kiinnostavuutta suomalaisille kuluttajille. 
Kauppa toteuttaa ikärajavalvontaa kattavasti kaikkien ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin yhteydessä ja kehittää sitä pitkäjänteisesti. PTY:n omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan jäsenyritysten n. 2700 myymälässä ja PTY:n ikärajapassin on toteuttanut n. 140 000 kaupan työntekijää sekä kaupan alan opiskelijaa. PTY toteuttaa vuonna 2018 rahapelaamisen ikärajavalvontaa koskevan kaupan henkilökuntaan kohdistuvan kampanjan yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa. 
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Ilkka Nieminen                      Kari Luoto
johtaja                                 toimitusjohtaja
Jaa julkaisu