Lääkejakeluselvitys 2018

Päivittäistavarakauppa ry:n rahoittama selvitystyö lääkejakelun uudistamisesta käynnistyi marraskuussa 2017. Selvitysryhmä toimii itsenäisesti ja raportoi työnsä edistymisestä toimeksiantajalle.

Selvitysryhmä kuulee työnsä aikana lääkealan toimijoita ja muita eri alojen asiantuntijoita sekä järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Työryhmän väliraportti valmistuu maaliskuussa 2018 ja loppuraportti kesäkuussa 2018.

Selvityksen toimeksianto ja tavoitteet

Selvitystyön tarkoituksena on tuoda päätöksentekijöille sekä julkiseen keskusteluun tietoa ja arvioita apteekkisääntelyn uudistamistarpeesta Suomessa. Selvitystyössään ryhmä tarkastelee apteekkien roolia, tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä niiden toimintaa ja toimintatapoja uudistuvissa palvelurakenteissa. Apteekkitoiminnan sääntelyä ja sääntelytarvetta arvioidaan ottaen huomioon muuttuva toimintaympäristö ja palvelurakenne, asiakkaiden tarpeet ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tässä yhteydessä tarkastellaan tulevaisuuden apteekkitoiminnan vaatimuksia, apteekkien perustamista, lupajärjestelmää ja itsehoitolääkkeiden myyntiä sekä apteekkitoiminnan suhdetta sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kaupallisiin markkinoihin.

Ryhmän tulee työssänsä arvioida apteekkitoiminnan modernisoinnin vaikutuksia muun muassa turvalliseen lääkehoitoon, lääkkeiden saatavuuteen, kustannustehokkuuteen, kilpailuun, apteekkien työntekijöille, lääkkeiden hinnoitteluun ja syrjäseutujen lääkehuoltoon. Selvitysryhmän tulee myös arvioida, miten uudistus tukisi sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden toteutumista sekä edistäisi parhaiten lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan kokonaisetua.

Arvioinnin lähtökohdat ja rajaukset

Selvitysryhmän lähtökohtana on, että apteekkitoiminta on ja sen tulee säilyä kiinteänä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Se tulisikin ymmärtää lääkkeen myyntiä ja toimittamista laajempana lääkehuollon palvelua tuottavana toimintana, joka tukee ja edistää lääkkeiden oikeata käyttöä. Selvityksessä apteekkitoimintaa arvioidaan osana muuttuvaa terveyspalvelujärjestelmää ottaen huomioon digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Muita selvityksen reunaehtoja ovat, että apteekkitoiminta on laadukasta, turvallista ja kustannustehokasta.
Toiminnan on myös turvattava lääkkeiden hyvä saatavuus kaikille niitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Tarkastelun ulkopuolelle selvitysryhmä on rajannut sairaala-apteekit ja lääketukkukaupan. Näitä kysymyksiä selvitysryhmä käsittelee ainoastaan siltä osin, kuin ne liittyvät kiinteästi avohuollon apteekkitoiminnan kehittämiseen.

Selvitysryhmän jäsenet

Selvityshankkeen johtaja on HLT, VTM Liisa Hyssälä. Selvitysryhmän muita jäseniä ovat hankkeen pääsihteerinä toimiva OTK, VTL Lauri Pelkonen, lakimies Reijo Kärkkäinen ja Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori Heikki Ruskoaho.

Liisa Hyssälä on toiminut aiemmin Kelan pääjohtajana, sosiaali- ja terveysministerinä sekä peruspalveluministerinä. Lauri Pelkonen on parhaillaan virkavapaalla lääkkeiden hintalautakunnan johtajan tehtävästä. Hän on toiminut aikaisemmin sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen Sata-komitean pääsihteerinä sekä vastannut sosiaali- ja terveysministeriössä sairasvakuutuslain kokonaisuudistuksen valmistelusta ja ollut mukana lukuisissa lääkealan asiantuntija- ja valmistelutehtävissä. Reijo Kärkkäinen on toiminut aiemmin mm. Apteekkariliitossa. Heikki Ruskoaho on toiminut selvityshenkilönä lääkesäästöjen valmistelussa sekä lääkekorvausjärjestelmän kehittämisessä.

Lisätietoja:
Selvityshankkeen johtaja Liisa Hyssälä, puh. 050 505 3133
Selvityshankkeen pääsihteeri Lauri Pelkonen, puh. 050 363 7012

Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen loppuraportti (14.6.2018, pdf)