Lääkejakeluselvitys 2018

Päivittäistavarakauppa ry:n rahoittama selvitystyö lääkejakelun uudistamisesta käynnistyi marraskuussa 2017. Selvitysryhmä toimii itsenäisesti ja raportoi työnsä edistymisestä toimeksiantajalle.

Selvitysryhmä kuulee työnsä aikana lääkealan toimijoita ja muita eri alojen asiantuntijoita sekä järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Työryhmän väliraportti valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä ja loppuraportti touko-kesäkuussa 2018.

Selvityksen toimeksianto ja tavoitteet

Selvitystyön tarkoituksena on tuoda päätöksentekijöille sekä julkiseen keskusteluun tietoa ja arvioita apteekkisääntelyn uudistamistarpeesta Suomessa. Selvitystyössään ryhmä tarkastelee apteekkien roolia, tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä niiden toimintaa ja toimintatapoja uudistuvissa palvelurakenteissa. Apteekkitoiminnan sääntelyä ja sääntelytarvetta arvioidaan ottaen huomioon muuttuva toimintaympäristö ja palvelurakenne, asiakkaiden tarpeet ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tässä yhteydessä tarkastellaan tulevaisuuden apteekkitoiminnan vaatimuksia, apteekkien perustamista, lupajärjestelmää ja itsehoitolääkkeiden myyntiä sekä apteekkitoiminnan suhdetta sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kaupallisiin markkinoihin.

Ryhmän tulee työssänsä arvioida apteekkitoiminnan modernisoinnin vaikutuksia muun muassa turvalliseen lääkehoitoon, lääkkeiden saatavuuteen, kustannustehokkuuteen, kilpailuun, apteekkien työntekijöille, lääkkeiden hinnoitteluun ja syrjäseutujen lääkehuoltoon. Selvitysryhmän tulee myös arvioida, miten uudistus tukisi sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden toteutumista sekä edistäisi parhaiten lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan kokonaisetua.

Arvioinnin lähtökohdat ja rajaukset

Selvitysryhmän lähtökohtana on, että apteekkitoiminta on ja sen tulee säilyä kiinteänä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Se tulisikin ymmärtää lääkkeen myyntiä ja toimittamista laajempana lääkehuollon palvelua tuottavana toimintana, joka tukee ja edistää lääkkeiden oikeata käyttöä. Selvityksessä apteekkitoimintaa arvioidaan osana muuttuvaa terveyspalvelujärjestelmää ottaen huomioon digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Muita selvityksen reunaehtoja ovat, että apteekkitoiminta on laadukasta, turvallista ja kustannustehokasta.
Toiminnan on myös turvattava lääkkeiden hyvä saatavuus kaikille niitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Tarkastelun ulkopuolelle selvitysryhmä on rajannut sairaala-apteekit ja lääketukkukaupan. Näitä kysymyksiä selvitysryhmä käsittelee ainoastaan siltä osin, kuin ne liittyvät kiinteästi avohuollon apteekkitoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Selvityshankkeen johtaja Liisa Hyssälä, puh. 050 505 3133
Selvityshankkeen pääsihteeri Lauri Pelkonen, puh. 050 363 7012