HE 115/2014 vp ehdotuksesta laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta on käsiteltävänä maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Valiokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa asiassa. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
Lakiehdotus sisältää uuden, noin 116 euron suuruisen, maksun hedelmä- ja vihannesalan toimijoille, joihin kuuluvat vähittäiskaupat, tukut, pakkaamot sekä ulkomyyntipaikat kuten kauppojen yhteydessä olevat ulkomyyntipisteet. 
Nykyisin Evira vastaa niistä tarkastuksista, jotka koskevat markkinajärjestelylaista tulevia kaupan pitämisen vaatimuksia mm. hedelmille ja vihanneksille. Tällöin on kyse kasvisten ulkoisesta laadusta eikä kuntien elintarvikevalvontaviranomaisilla ole valtuutta valvoa sitä. Valvontaa tekevät Tullin lisäksi Evira ja ELY-keskusten valvojat. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien OIVA-tarkastusten piiriin kuuluvat kasvisten muiden ominaisuuksien kuten kasvisten syöntikelpoisuuden ja säilytyksen valvonta. Luonnonmukaisesti tuotettujen kasvisten valvonta tapahtuu Eviran valvonnassa toimivien yksityisten valvojien toimesta. 
Hedelmä- ja vihannesalan toimijoita tarkastetaan usean eri viranomaisen toimesta ja pelkästään nykyisen tasoinen valvonta ja niihin liittyvät maksut aiheuttavat toimijoille hallinnollista taakkaa ja kustannuspaineita. Valvontamaksuja ei tulisi lisätä toimijoille lakiesityksessä esitetyllä tavalla. 
Elintarviketurvallisuuden taso on Suomessa korkealla ja katsomme. ettei kasvisten ja hedelmien ulkoisen laadun valvonnalla ole siihen merkittävää vaikutusta. Tällä perusteella valvonnan toteuttamisen tulisi olla maksutonta kuten nytkin.  
Hedelmien ja vihannesten kulutuksen taso on muiden EU-maiden kulutusta tarkasteltaessa alhainen, joten niiden syöntiä tulisi edistää ja samalla enneminkin keventää kuin lisätä toimijoiden kustannus- ja hallinnollista taakkaa. 
Uusien ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja tulisi syödä runsaasti. Kasvisten syönnin edulliset terveysvaikutukset ovat yleisesti hyväksytyt ja PTY on jo useita vuosia esittänyt talouspoliittisena ohjauskeinona kasvisten, hedelmien ja marjojen osalta arvonlisäverokannan laskemista. Tämän vuoksi toimijoiden kustannuksia ei tulisi lisätä. 
Toimiala on jatkuvasti työskennellyt kasvisten laadun parantamisen puolesta. Paraikaa toimiala on yhdessä vähittäiskaupan toimijoiden kanssa hakemassa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä hankkeeseen, jossa avomaa- ja kasvihuonetuotannossa rakennetaan tuoteturvallisuuden varmentamista todennettavalla tavalla. Hanke mahdollistaisi uuden tuoteturvallisuuden perussertifioinnin käyttöönoton Suomessa ja edistäisi myös sertifioinnin käyttöönottoa pakkaamoyrityksissä. Toimijoita tulisi kannustaa vapaaehtoiseen laadun kehittämiseen eikä lisätä toimijoiden kustannustaakkaa.
Lisääntyvät kustannukset aiheuttavat hintapaineita elintarvikkeiden hintaan. Paine on erityisen suuri pienissä yrityksissä, joihin lakiesityksessä mainitut ulkomyyntipaikat: kauppojen marjatorit, toripaikat ja tienvarsimyyntipaikat, kuuluvat. 
PTY vastustaa lakiesityksen 58 f §:n mukaista kaupan pitämisen vaatimusten tarkastuksiin liittyvää valvontamaksua. 
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Kari Luoto
Toimitusjohtaja
Merja Söderström
Asiantuntija
Jaa julkaisu