Hyvinvointia, kilpailukykyä ja työllistämisen edellytyksiä hallitusohjelmaan

Työllisyyden, kilpailukyvyn ja kansantalouden kasvun kautta turvataan myös hyvinvointia ja sen edellyttämää riittävää veropohjaa. Hyvän kehityksen jatkaminen on Suomen keskeisiä haasteita 2020-luvulla.

Myös sääntelyssä on kyettävä huomioimaan toimintaympäristömme oleelliset muutokset - liian tiukka tai vanhentunut sääntely haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Sääntelyä järkevöittämällä voidaan saada aikaan säästöjä, lisätä tehokkaasti kuluttajaa hyödyttävää kilpailua, yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä sekä elinkeinojen mahdollisuuksia työllistää.

Kaupan yrityksillä on keskeinen rooli monien yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisessa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Siksi alan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää myös koko yhteiskunnan kannalta.

Päivittäistavara- ja foodservice-tukkukaupan yritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia, jotka investoivat kotimaahan joka vuosi satoja miljoonia euroja. Kaupan palveluverkosto ylläpitää asuttavuutta koko maassa ja alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä mm. tuoteturvallisuuden, ruokahävikin vähentämisen, ikärajavalvonnan sekä kestävän kehityksen ja kierrätyksen edistämiseksi.

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa

• Lainsäädännön tulee olla ennakoitavaa eikä yritysten hallinnollista taakkaa pidä kasvattaa. Lupa- ja valvontamaksujen taso pidetään kohtuullisena.

• Kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä parannetaan itse- ja yhteissääntelyn kautta.
 
• Vahvistetaan kuluttajien ostovoimaa johdonmukaisella veropolitiikalla. Ruoan verotusta ei tule enää kiristää - Suomessa noin 45 % ruoan hinnasta on erilaisia veroja.

• Uudistetaan Suomen lääkejakelujärjestelmä ja vanhentunut lainsäädäntö yhteiskunnan ja lääkkeiden käyttäjien edusta ja muuttuvista tarpeista lähtien.

• Jatketaan alkoholipolitiikan uudistamista. Tehdään puolueeton selvitys alkoholipolitiikan ajanmukaisista keinoista ja valtionohjauksen uudistustarpeesta.

• Turvataan koko maan kattava ruokakauppaverkosto ja lähipalveluiden säilyminen.

• Tuetaan yritysten vapaaehtoisia toimia ruokahävikin vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi.

• Taataan kotimarkkinoilla toimiville yrityksille tasapuoliset kilpailuedellytykset ja velvollisuudet kansainvälisen verkkokaupan toimijoiden kanssa.

Lue lisää päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteista (pdf)