Tupakkaverolain muutosta koskeva hallituksen esityksen luonnos


Lausunto 22.9.2011

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

1 Esitysluonnoksen perustelut

1.1 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

"Esityksen tavoitteena on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti korottaa tupakkaveroa terveyspoliittisin ja valtiontaloudellisin perustein."

Päivittäistavarakauppa ry tukee terveyspoliittisia tavoitteita tupakoinnin vähentämiseksi. Ensisijaisesti nämä tavoitteet tulisi saavuttaa valistuksen keinoin.

"Veronkorotuksella tavoitellaan maltillista tupakkatuotteiden hintojen nousua."

Päivittäistavarakauppa ry pitää hyvänä, että mahdolliset tupakkaveron korotukset tehdään maltillisesti. Päivittäistavarakauppa ry kuitenkin katsoo, että nyt esitetyt veronkorotukset merkitsevät huomattavaa korotusta tupakkaveron tasoon sekä muutosta verotuksen rakenteeseen. Tällaisten muutosten vaikutukset pitäisi selvittää perusteellisesti ennen muutosten toteuttamista.

"Veronkorotusten kohdistaminen yksikköperusteiseen veroon nostaisi halpahintaisten tupakkatuotteiden hintaa prosentuaalisesti hieman kalliimpia enemmän, millä voitaisiin hillitä hintakilpailua ja ehkäistä kulutuksen siirtymistä halvemman hintaryhmän tuotteisiin."

Päivittäistavarakauppa ry pitää tärkeänä, että tupakkatuotteiden tarjontapuolella säilyy terve kilpailu. Ensi vuodenvaihteessa voimaantulevan esilläpitokiellon voidaan olettaa vähentävän mahdollisuutta kilpailla muilla keinoilla kuin hinnalla. Terve kilpailu on kuluttajan etu ja takaa kuluttajan haluaman, monipuolisen valikoiman säilymisen, joka hillitsee myös harmaatuontia ja matkustajatuontia.

1.2 Esityksen vaikutukset

"Savukkeiden veronkorotuksen seurauksena hinnankorotus painottuisi vähimmäisveron alaisiin halpoihin savukkeisiin, joiden hinnat nousisivat laskennallisesti noin 8,6 prosenttia. Kalliimpien savukkeiden hinnat nousisivat keskimäärin noin 7,1 prosenttia. [-] Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hinnat nousisivat keskimäärin noin 11,2 prosenttia."

Esitys merkitsisi, että edullisten savukkeiden hinnat nousisivat suhteellisesti enemmän kuin kalliiden savukkeiden hinnat ja että kääretupakan hinta nousisi suhteellisesti enemmän kuin savukkeiden hinta. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että juuri edullisen hintaluokan savukkeet ja kääretupakka hillitsevät harmaatuonnin ja matkustajatuonnin kasvua. Lisäksi voidaan olettaa, että edullisia savukkeita ja kääretupakkaa käyttävät etenkin heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevat tupakoivat henkilöt, jolloin veronkorotus kohdistuisi eniten heihin. Nämä henkilöt lienevät myös kaikkein herkimpiä siirtämään kulutuksensa laittomilta markkinoilta saataviin tuotteisiin. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että tavoiteltavien suhteellisten hintamuutosten pitäisikin olla päinvastaisia harmaatuonnin ja matkustajatuonnin hillitsemiseksi sekä verotuksen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

"Ehdotettu tupakkaveron korotus kohdistuu tupakkateollisuuden toimijoihin eri tavoin riippuen yritysten markkinoista. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tupakkamarkkinat muuttuvat entistä keskittyneemmiksi."

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että mikäli nykyiset edullisten savukkeiden hinnat veronkorotuksen seurauksena tulevat lähelle nykyisiä keskihintaisia savukkeita, nykyiset, harmaatuonnin ja matkustajatuonnin hillitsijöinä toimivat, edullisen hintaluokan tuotteet saattavat hävitä laillisilta markkinoilta kulutuksen siirtyessä osittain laittomilta markkinoilta hankittaviin tuotteisiin ja osittain keskihintaisiin tuotteisiin. Nykyisessä markkinatilanteessa tällainen kehitys tarkoittaisi, että Suomen tupakkamarkkinan jakaisivat, mm. terveen kilpailun turvaamistavoitteen vastaisesti, kolmen toimijan sijasta yksi tai kaksi merkittävää toimijaa. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että tupakkamarkkinoiden keskittyminen johtaisi pitkällä aikavälillä valikoimien supistumiseen.

"Tupakkatuotteiden veronkorotus voi johtaa laittomasti maahantuotujen tupakkatuotteiden lisääntymiseen, sillä tupakkatuotteiden hintaerot Suomen ja lähialueiden välillä ovat suuria. Lisäksi hintaeron lisääntyminen voi johtaa matkustajatuonnin lisääntymiseen."

Päivittäistavarakauppa ry pitää hyvänä, että esityksessä on tunnistettu lisääntyvän harmaatuonnin ja matkustajatuonnin riskit. Kotimaassa myytävien tupakkatuotteiden hintojen nousu luo kannustimia matkustajatuonnille ja harmaatuonnille. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että kansallisella lainsäädännöllä tulee pyrkiä siihen, että mahdollisimman suuri osa Suomessa käytetyistä tupakkatuotteista on Suomessa laillisesti myytyjä. Valtio menettää tupakkatuotteiden laittoman myynnin seurauksena verotuloja. Viranomaiset eivät myöskään pysty valvomaan, että tupakkatuotteiden laittomassa myynnissä noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita tuotteiden koostumuksesta, ominaisuuksista, varoituksista tai myynnin ikärajoista. Päivittäistavarakauppa ry pitää selvänä, että harmaatuonti ja matkustajatuonti lisääntyvät, mikäli tupakkaveroa korotetaan esitetyllä tavalla.

1.3 Voimaantulo

"Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2012 alusta."

Päivittäistavarakauppa ry pitää tupakkaverolain muutoksen voimaantulon esitettyä ajankohtaa huonona, sillä samaan aikaan, kun mahdollisen veron korotuksen seurauksena valmistajat hakisivat tuotteilleen uusia hintatasoja, voimaan tulisi myös tupakkatuotteiden esilläpitokielto. Päivittäistavarakauppa ry pelkää, että myymälöissä on vuodenvaihteen jälkeen paljon epäselvyyttä siitä, mistä tupakkatuotteista saa, mitä tuotteita on saatavilla ja mitä ne milloinkin maksavat.

2 Päivittäistavarakauppa ry:n esitykset

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa tupakkaverolain muutosta esitetyssä muodossa ja esittää sen hylkäämistä. Päivittäistavarakauppa ry korostaa, että esitetyt tupakkaveron korotukset
 
• koskisivat etenkin edullisimpia savukkeita ja kääretupakkaa, mikä kiihdyttäisi harmaatuontia ja matkustajatuontia entisestään
• kohdistuisivat etenkin edullisimpia savukkeita ja kääretupakkaan käyttäviin, oletettavasti heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleviin tupakoiviin henkilöihin
• suosisivat nykyisten keskihintaisten ja kalliiden savukkeiden valmistajia, mikä vääristäisi markkina-asetelmaa ja uhkaisi johtaa tupakkamarkkinoiden keskittymiseen.
 
Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että etenkin harmaatuonnin ja matkustajatuonnin asettamien reunaehtojen takia, tupakkaveroa ei tulisi korottaa. Mikäli tupakkaveron korotukseen kuitenkin päädytään, Päivittäistavarakauppa ry esittää, että yksikköperusteista veroa korotettaisiin esitettyä maltillisemmin, mikä voitaisiin kompensoida korottamalla myös arvoperusteista veroa maltillisesti nykyisestä. Kohdistamalla veronkorotus sekä yksikköperusteiseen että arvoperusteiseen veroon, lähtökohtaisesti nykyrakenteen mukaan, suhteellisesti molempia veroelementtejä korottaen 

• olisi mahdollista saavuttaa veronkorotukselle asetetut terveydelliset ja fiskaaliset tavoitteet
• tupakkavero seuraisi esitettyä paremmin inflaatiokehitystä
• päästäisiin esitettyä kilpailuneutraalimpaan lopputulokseen
• luotaisiin esitettyä maltillisempi kannustin matkustajatuonnille ja harmaatuonnille.
 
Kunnioittavasti 

Päivittäistavarakauppa ry   

Osmo Laine
Toimitusjohtaja
Ilkka Poutanen
Lakimies