Luonnos rehustrategiaksi vuosille 2011-2020


Lausunto 20.8.2010

Viite: Lausuntopyyntö 6.7.2010, MMM046:00/2009

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa luonnoksesta rehustrategiaksi vuosille 2011-2020. Päivittäistavarakauppa kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Kuluttajien lisääntyvä kiinnostus elintarviketuotannon turvallisuutta, laatua ja eettisiä toimintatapoja kohtaan

Päivittäistavarakauppa ry on mukana ruokaketjun erilaisissa laatuhankkeissa. Laatuhanketyössä on ilmennyt, että tulevaisuudessa kuluttajien kiinnostus elintarviketuotannon turvallisuudesta, laadukkuudesta ja siinä noudatettavista eettisistä toimintatavoista lisääntyy entisestään.

Kuluttajien lisääntyvällä kiinnostuksella on merkitystä myös rehuketjun kannalta. Mikäli elintarviketuotannon turvallisuus, laadukkuus ja siinä noudatettavat eettiset toimintatavat eivät ole tosiasiallisesti kunnossa tai jos niistä ei osata viestiä oikealla tavalla, kuluttajat eivät enää tulevaisuudessa luota suomalaisesta kotieläimestä peräisin olevan tuotteen laatuun ja turvallisuuteen (vrt. s.39).

Lopullista rehustrategiaa valmisteltaessa on pidettävä mielessä, miten kuluttajien lisääntyvään kiinnostukseen vastataan. Kansainväliset laatujärjestelmät tarjoavat keinon viestiä kuluttajille elintarvikkeiden alkutuotannon laadukkuudesta ja turvallisuudesta sekä siinä noudatettavista eettisistä toimintatavoista. Samalla ne auttavat rehuketjun toimijoita kehittämään toimintatapojaan kansainvälisiä standardeja vastaaviksi.

Elintarvikeketjun kilpailukyky

Luonnoksessa mainitaan eräänä kansallisen rehustrategian tärkeimmistä tavoitteista kotieläintuotannon säilyminen kilpailukykyisenä (ks. s. 39). Päivittäistavarakauppa ry suhtautuu tähän tavoitteeseen myönteisesti.

Päivittäistavarakauppa ry haluaa ylläpitää kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä. Kilpailukykyinen elintarvikeketju edistää elintarviketuotannon säilymistä Suomessa. Kotimainen elintarviketuotanto turvaa elintarvikkeiden saatavuutta kriisioloissa.

Elintarvikeketjun kilpailukyvyn säilyttäminen on pidettävä mielessä lopullista rehustrategiaa valmisteltaessa. Kustannustietoisuuden on ulotuttava koko elintarvikeketjuun alkutuotannosta alkaen. Päivittäistavarakauppa ry haluaa myös olla omalta osaltaan mukana kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittämisessä.

Rehuketjun turvallisuus ja valkuaisrehuomavaraisuuden lisääminen

Päivittäistavarakauppa ry pitää tärkeänä, että Suomessa säilytetään hyvä kansallinen rehuhygienia etenkin rehuperäisen salmonellan osalta.

Päivittäistavarakauppa ry osallistuu huoltovarmuustoimintaan elintarvikehuoltosektorin kauppa- ja jakeluboolin jäsenenä ja tukee tätä kautta omavaraisuuden lisäämistä ja ylläpitämistä kansallisesti merkittävillä alkutuotannon alueilla. Luonnoksessa todetaan, että valkuaisainerehuomavaraisuuden turvaaminen ja lisääminen on yksi rehustrategian keskeisimmistä linjauksista (s. 40). Päivittäistavarakauppa ry tukee tätä strategista linjausta.

Riskienhallinnan kehittäminen

Kaupan intressissä on, että kotimainen elintarvikeketju alkutuotannosta alkaen toimii vailla häiriöitä ja ennakoitavasti. Päivittäistavarakauppa ry suhtautuu myönteisesti rehuketjun riskienhallinnan kehittämiseen.

Päivittäistavarakauppa ry:n mielestä riskienhallinnassa ensisijaisena vaihtoehtona tulee olla häiriötilanteiden ennaltaehkäisy. Toimijoiden yhteistyöllä, ajantasaisella lainsäädännöllä ja riittävillä tutkimusresursseilla on kaikilla oma roolinsa häiriöiden ennaltaehkäisyssä. Toisaalta häiriöiden ilmetessä on tärkeää, että niihin pystytään reagoimaan nopeasti ja kohdennetusti. Häiriöihin reagoimista varten on myös oltava valmiit järjestelmät.

Yhteenveto

Kauppa tukee johdonmukaista strategiatyötä rehuketjun turvallisuuden, laadukkuuden ja kilpailukyvyn, valkuaisrehuomavaraisuuden turvaamisen ja lisäämisen, riskienhallinnan kehittämisen sekä eettisten toimintatapojen puolesta. Luonnoksessa on kuvattu perusteellisesti sekä aihealue että konkreettinen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman täysimääräinen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että myös kauppa huomioidaan elintarvikeketjun toimijana.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry
Osmo Laine
Toimitusjohtaja