Luonnos hallituksen esitykseksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta


Lausunto 22.9.2011 
 
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

1 Esityksen puutteet ja ongelmakohdat

1.1 Valmisteveron vaikutus yksityiseen kulutukseen ja kansanterveyteen

Päivittäistavarakauppa ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että yksityisen kulutuksen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on OECD-maiden pienimpiä (43 %). Kulutukseen kohdistuvat verot, kuten valmistevero, heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja pienentävät yksityisen kulutuksen osuutta bruttokansantuotteesta entisestään. Yksittäisilläkin veroratkaisuilla, joilla siirretään verotuksen painopistettä kulutukseen, on niin suuri periaatteellinen ja kansantaloudellinen merkitys, että tällainen päätös pitäisi tehdä vasta perusteellisten selvitysten ja vaikutusanalyysien jälkeen.

Päivittäistavarakauppa ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että valtioneuvoston kanslian asettama ruokastrategian valmistelun johtoryhmä esityksessään kansalliseksi ruokastrategiaksi 18.6.2010 toteaa, että elintarvikkeiden kuluttamisen ohjauksen pitää tapahtua pääasiallisesti viestinnällä ja koulutuksella. Toissijaisena nähdään verotuksen keinot, jossa positiiviset kannustimet ovat sanktioita tärkeämpiä. Esimerkkinä johtoryhmä esittää hedelmien, vihannesten, kasvisten ja marjojen arvonlisäveron alentamista.

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että ennen uusia elintarvikkeiden verojen korotuksia tulee tehdä perusteellinen selvitys erilaisista elintarvikkeiden verotuksen vaihtoehdoista. Tällainen selvitys olisi luonnollista tehdä kansallisen ruokastrategian vahvistamisen yhteydessä. Näin pystytään tekemään perusteltuja ja pitkäjänteisiä veroratkaisuja ja vältetään verotuksen jatkuvista muutoksista aiheutuvien kustannusten syntyminen.

1.2 Rajanveto-ongelmat ja kilpailun vääristyminen

Kokemukset makeisverosta ovat osoittaneet, että valmisteveron kantaminen tiettyihin tullitariffinimikkeisiin kuuluvista elintarvikkeista johtaa siihen, että valmisteveron piiriin kuuluvista nimikkeistä pyritään siirtämään tuotteita sellaisiin nimikkeisiin, joita valmistevero ei koske. Lisäksi valmistevero kannustaa kehittämään uusia, valmisteveron ulkopuolelle jääviä tuotteita. Rajanveto-ongelmia ja uusien tuotteiden kehittelyä on ilmennyt etenkin keksien ja makeisten välillä.

Makeisvero saattaa joissain tapauksissa kohdella samankaltaisia tuotteita epäoikeudenmukaisesti ja johtaa kilpailun vääristymiin. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että makeisverosta johtuvat kilpailun vääristymät puoltavat muita verotuksen vaihtoehtoja koskevan selvityksen tekemistä.

1.3 Kulutuksen ohjaus kansanterveydellisillä perusteilla

Esitysluonnoksessa todetaan, että makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verojen korottamiselle ei ole asetettu terveydellisiä tavoitteita, mutta näiden tuotteiden vähenevän kulutuksen kautta voidaan valmisteveron korotuksella arvioida olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen.

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että valmisteveroa ei olisi oikein perustella terveysväittämiin vedoten. Ensinnäkin veroa ei kanneta tasapuolisesti kaikista epäterveellisinä pidettävistä elintarvikkeista tai edes kaikista runsaasti sokeria sisältävistä tuotteista. Toiseksi veroa kannetaan myös terveyttä edistävistä tuotteista.

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että päätös kulutuksen ohjauksesta kansanterveydellisillä perusteilla tulisi tapahtua osana kansallisen ruokastrategian uudistustyötä. Kulutuksen ohjauksessa kansanterveydellisillä perusteilla pitäisi ruokastrategian valmistelun johtoryhmän esittämällä tavalla toteuttaa hedelmien, vihannesten, kasvisten ja marjojen arvonlisäveron alentaminen.

Päivittäistavarakauppa katsoo, että terveyttä edistävät tuotteet, kuten ksylitoli ja siihen rinnastettavat makeutusaineet ja luonnonvedet, tulisi rajata makeisveron ulkopuolelle.

1.4 Lakimuutoksesta aiheutuva työmäärä ja lain voimaantulon aikataulu

Esitysluonnoksessa todetaan, että makeisveron korottaminen aiheuttaisi verovelvollisille kustannuksia ja hallinnollista työtä.

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, ettei esitysluonnoksessa riittävästi huomioida sitä työmäärää, joka lakimuutoksesta koituu kaupalle sekä muille yksityisille toimijoille. Vaikka kaupalle aiheutuva työmäärä ei ole samaa luokkaa kuin ennen makeisveron voimaan tuloa viime vuodenvaihteessa, on työmäärä huomattava, sillä kaupan tuotelukumäärä on suuri ja tavarantoimittajia on paljon.

Päivittäistavarakauppa ry korostaa, että yksityisille toimijoille on erittäin tärkeää saada tietää lopulliset veromuutokset hyvissä ajoin ennen verolakien voimaantuloa, jotta mm. vältytään turhalta työltä ja ehditään tehdä tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin.

Päivittäistavarakauppa ry pitää esitettyä lain voimaantulon aikataulua haastavana.

1.5 Harmaan talouden lisääntyminen ja lisääntyvä matkustajatuonti

Päivittäistavarakauppa ry:n HoReCa-sektorin tukkukauppa on ollut huolestunut kasvaneesta harmaasta taloudesta ravintola-, kioski-, ja erikoismyymäläsektoreilla. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että toteutuessaan makeisveron korotus lisäisi pysyvästi kotimarkkinoiden harmaan talouden osuutta, mikä on vastoin nykyhallituksen hallitusohjelmassa esitettyjä tavoitteita hillitä harmaata taloutta.

Veroesitys uhkaa lisätä myös matkustajatuontia. Myös sen osalta valtio jäisi kokonaan ilman verotuloja. Makeisveron korotus tarkoittaisi epäsuoraa tukea laivayhtiöille valtiolta ja kotimaassa toimivalta kaupalta.

2 Päivittäistavarakauppa ry:n esitykset
 

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä valmisteveron korotusta ja veron ulottamista koskemaan keinotekoisesti makeutettuja juomajauheita.
 
• Päivittäistavarakauppa esittää lainsäädäntöhankkeen lykkäämistä toistaiseksi, jotta 1.1.2011 voimaan tulleen makeisverolain vaikutukset ehditään tutkia ja erilaiset elintarvikkeiden verotuksen vaihtoehtoja ehditään perusteellisesti selvittää. Näin pystytään tekemään perusteltuja ja pitkäjänteisiä veroratkaisuja ja vältetään verotuksen jatkuvista muutoksista aiheutuvien kustannusten syntyminen.
 
Mikäli hallitus kuitenkin tekee esityksen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero muuttamisesta, Päivittäistavarakauppa ry esittää, että

• terveysvaikutteiset tuotteet, kuten ksylitolin ja siihen rinnastettavat makeutusaineet sekä luonnonvedet, rajataan veron ulkopuolelle
• esitys käsitellään kiireellisesti eduskunnassa.

Lisäksi Päivittäistavarakauppa ry pitää välttämättömänä, että valtiovarainministeriö esittää toimet harmaan talouden torjumiseksi sekä tämän lakiesityksen osalta että muihinkin valmisteveroihin ja viranomaismääräyksiin liittyen.
 

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Osmo Laine
Toimitusjohtaja
Ilkka Poutanen
Lakimies