Luonnos hallituksen esitykseksi kuluttajaturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Lausunto 1.3.2010

Luonnosta hallituksen esitykseksi kuluttajaturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on valmisteltu työryhmän mietinnöstä (TEM:n julkaisu Kilpailukyky 17/209)saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta.

Tarkistettu luonnos on lyhyellä, epävirallisella kommenttikierroksella.

Esitetyt muutokset työryhmän mietintöön ovat suurelta osin lakiteknisiä taikka nimimuutoksia ja näiltä osin perusteltuja.

Päivittäistavarakauppayhdistys (jäljempänä PTY) esittää kuitenkin alla mainituista asiakohdista seuraavaa:

YLEISPERUSTELUT
2.3. Nykytilan arviointi
Yleisperustelujen nykytilan arvioinnissa todetaan olevan tarkoituksenmukaista, että ympäristöterveydenhuollon eri laeissa otetaan riittävästi huomioon kutakin sääntelyalaa koskevat erityispiirteet samalla kun pidetään huoli siitä, että lait ovat sääntelyltään mahdollisimman samansisältöisiä.

Ympäristöterveydenhuollon paikallistason valvontaa on rasittanut usealta eri sääntelyalalta tuleva, jatkuvasti monimutkaistuva lainsäädäntö. Yhdenmukaisen tulkinnan aikaansaanti edellyttää täydennyskoulutuksen lisäksi valvontayksiköiden aktiivista yhteistyötä. Riittämättömien valvontaresurssien vuoksi tämä ei ole ollut mahdollista, mikä se on johtanut erilaisiin lain tulkintoihin eri puolella Suomea.

PTY kannattaa ympäristöterveydenhuollon alalla samansisältöistä sääntelyä. Sillä pystytään varmistamaan tuoteturvallisuusvalvonnan laatu sekä toimijoiden tasapuolinen kohtelu.

Luonnoksessa mainitaan Kuluttajaviraston vuonna 2008 tekemä tutkimus elinkeinonharjoittajien tuoteturvallisuussääntelyn tiedontasosta. Tutkimus oli kohdistettu erityisesti kulutustavaroiden kaupan sisänostotehtävissä työskenteleville henkilöille.


Jos maininta haluaa yleisperusteluissa säilyttää, olisi lisättävä, että kauppa on omaehtoisella toiminnallaan pyrkinyt nostamaan työntekijöiden tietotasoa. PTY on vuonna 2009 yhdessä eri viranomaistahojen kanssa toteuttanut oppaan:

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupassa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa. Oppaasta on tehty selkeä ja käytännönläheinen jotta se olisi helposti työntekijän omaksuttavissa.

On myös otettava huomioon, että tuoteturvallisuussäännökset ovat vaikeaselkoisia eikä tulkintakäytäntöä ei ole lain lyhyen voimassaoloaikana vielä muodostunut, mikä näkyy myös valvontaviranomaisten vaihtelevissa tulkinnoissa.

4. Esityksen vaikutukset
4.2 Vaikutukset viranomaistoimintaan

Luonnoksen mukaan paikallistason kuluttajaturvallisuusvalvonnan ohjaamiseen merkitys on lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään. Turvatekniikan keskuksessa on kuitenkin kuntien tuoteturvallisuusvalvonnan ohjaamiseen tällä hetkellä vain yksi virkamies, jonka ohjattavana ovat kaikki Suomen noin 120 valvontayksikköä sekä aluehallintovirastot.

Valvonnan ohjaukseen on lisättävä resursseja, koska edellä selostettu tilanne on elinkeinonharjoittajien oikeusturvan ja valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta kestämätön.

Käytännössä viranomaiset eivät ole aina selvittäneet, mitä tahoa heidän olisi järkevää valvoa. Vähittäiskaupan osalta valvonnassa tulisi keskittyä tukkutoimintaan jotta vaikuttaminen valmistajan vastuulla olevaan seikkaan olisi tehokkaampaa. Vaikka kuluttaja hankkii kulutustavaroita vähittäiskaupasta, niissä voi olla sellaisia virheitä, joista vähittäismyyjä ei voi olla tietoinen tai vaikuttaa.

Kunnioittavasti

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Osmo Laine
toimitusjohtaja

Merja Söderström
asiantuntija