Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista


Lausunto 8.11.2010

Viite: Lausuntopyyntö 25.10.2010, MMM046:00/2010

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista. Päivittäistavarakauppa kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Päivittäistavarakauppa ry on esittänyt näkemyksensä kyseessä olevasta lainsäädäntöhankkeesta hallituksen esityksen valmistelun aikana. Päivittäistavarakauppa ry:n 4.10.2010 antama kannanotto on tämän lausunnon liitteenä. Päivittäistavarakauppa ry haluaa edelleen korostaa kannanotossaan esittämiään asioita.

Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että toimiva kilpailu sekä vapaa kysyntä ja tarjonta ovat markkinataloudessa oikeudenmukaisuuden takeita. Maatalouden tukijärjestelmä kompensoi Suomen maatalouden epäedullisia tuotanto-olosuhteita. Päivittäistavarakauppa ry näkee yhteistyön välttämättömänä elintarvikeketjun eri osapuolten menestymiseksi ja oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi sekä haluaa omalta osaltaan tukea tätä yhteistyötä. Päivittäistavarakauppa ry katsoo kuitenkin, että osa-puolten asemat elintarvikeketjussa kehittyvät kysynnän ja tarjonnan kautta kuten muussakin tuotantotoiminnassa ilman erityisiä lainsäädäntötoimia.

Luonnoksessa esitetään, että lain tarkoituksena on edistää kotimaisen elintarviketuotannon kannattavuutta ja laatua sekä täten myös kuluttajien mahdollisuuksia valita erilaisten tuotteiden välillä. Päivittäistavarakauppa katsoo, että elintarvikeketjun yhden osapuolen keinotekoinen kannattavuuden parantaminen ei ole oikea keino lisätä kuluttajan valinnan mahdollisuutta. Tavoitteena pitäisi olla kuluttajan valinnan mahdollisuuden ja kuluttajan haluamien tuotteiden tarjonnan lisääminen. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että vapaa kilpailu on paras keino vastata kuluttajan muuttuviin tarpeisiin.

Luonnoksessa myönnetään, että lailla ei arvioida olevan välitöntä ratkaisevaa haitallista vaikutusta kuluttajahintoihin ja kilpailuun, sillä tuonti muualta EU:n alueelta vaikuttaa siten, että elintarvikkeiden yleinen hintataso ei yhteisön alueella voi poiketa merkittävästi. Päivittäistavarakauppa ry pitää selvänä, että kotimaisten tuotteiden hintojen nousu lisäisi tuontia. Tarkkaa arviota ehdotetun lain vaikutuksesta tuontiin on kuitenkin mahdotonta antaa.

Päivittäistavarakauppa pitää luonnostellun lain soveltamisalaa epäselvänä. Laissa kuvattuihin järjestelyihin osallistuvien tahojen olisi käytännössä vaikea varmistua siitä, onko niiden toiminta sallittua. Mikäli laki päätetään säätää, Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että hallituksen esityksessä olisi annettava konkreettisia esimerkkejä järjestelyistä, jotka lain perusteella olisi mahdollista toteuttaa.

Päivittäistavarakauppa ry pitää lain valmistelun aikataulua liian kiireellisenä. Lisäksi, kuten luonnoksessakin todetaan, Päivittäistavarakauppa ry korostaa, että EU:ssa on parhaillaan käynnissä luonnostellun lain kanssa samansuuntaisia selvityshankkeita. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että näiden selvitysten valmistumista tulisi odottaa ennen kansallisen lain säätämistä.


Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Osmo Laine
Toimitusjohtaja