Lausunto siiankalastuksen säätelyehdotuksesta


Lausunto 28.5.2013 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Päivittäistavarakauppa ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Vaellussiika on luokiteltu WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa lajiksi, jonka ostamista tulisi harkita. Kalakanta saattaa olla heikko tai kala on ylikalastettu. Useat kaupparyhmät ottavat hankinnassaan huomioon Kuluttajan kalaoppaan suositukset.

Ministeriössä on työskennellyt eri sidosryhmien edustajista koostunut työryhmä, joka on tarkastellut vaellussiian uhanalaisuutta, siiankalastusta ja siikakantoja. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vaellussiikakannan vahvistuminen, joka vaikuttaisi myös vaellussiian uhanalaisuusluokitukseen.

Mietinnössään työryhmä esittää, että:

1. valmistellaan tilanteen parantamista varten siikaohjelma vuosille 2013 - 2018. Siinä toteutetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia ja nimitetään ohjelmalle avoimesti ja läpinäkyvästi toimiva seurantaryhmä.

2. Otetaan välittömästi käyttöön lyhyen aikavälin toimena silmäkokorajoitukset siian verkolla pyyntiin. Verkon silmäkoko pienenisi Saaristomerestä Perämeren pohjukkaan mentäessä. Yleisenä silmäkokona on 43 mm, kuitenkin Merenkurkussa ja Perämerellä saadaan paikallista saaristo- ja karisiikaa kalastettaessa käyttää verkoissa tiheämpää silmäkokoa.
 
3. Siian kalastamisen syysrauhoitusaikaa lisätään.

4. Toteutetaan tutkimusohjelma, jolla selvitetään mm. siikakantojen tilaa, istutustarvetta ja siiankalastuksen lisäsäätelytarvetta. Uuden tiedon perusteella päätöksiä mahdollisista lisärajoituksista päästäisiin tekemään jo vuonna 2015, viimeistään vuonna 2018.

Siikatyöryhmän perustaminen ja sen esittämä ohjelma on askel kestävän kalastuksen suuntaan. PTY pitää tärkeänä, että pyydettävien kalalajien kannat ovat kestävällä tasolla. Lainsäädännön keinojen tulee olla riittävät sen varmistamiseksi.

On myös tärkeää pitää yllä säännöllistä vuoropuhelua kalatalousalan, kaupan keskusliikkeiden ja ympäristöjärjestöjen kesken sekä kaikkien niiden toimijoiden kanssa, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että vaellussiian tila vahvistuu.

Julkisuudessa käytävä keskustelu välittyy myös kuluttajille. Kuluttajalla tulee olla riittävät tiedot omien arvojensa mukaisten ostopäätösten tueksi, jolloin on hyvä, että keskustelusta välittyy kuluttajille asian monimuotoisuuden huomioon ottava kuva.

Mietinnön kirjauksen mukaan säännöllinen vuoropuhelu voitaisiin järjestää kalakauppaan liittyvien keskusjärjestöjen toimesta ja niiden sopimalla tavalla. Päivittäistavarakauppa ry suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja tarjoaa foorumin vuoropuhelun aloittamiseen.

Mietinnössä esitetyt keinot ovat perusteltuja. Asian moniulotteisuuden ja puuttuvan tiedon vuoksi tässä vaiheessa ei ole ollut mahdollisuutta edetä niin nopeasti, että työryhmän tavoitteet täysimittaisesti saavutettaisiin lyhyen ajan sisällä.


PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY


Kari Luoto
Toimitusjohtaja