Lausunto: Luonnos Eviran ohjeeksi ilmoitetun elintarvikehuoneiston 1. tarkastuksesta ja riskienhallinnasta omavalvonnalla


Lausunto 9.3.2012 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Päivittäistavarakauppa ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Ehdotamme lisättäväksi luonnokseen, että ilmoitettavilla elintarvikehuoneistoilla tarkoitetaan sekä vähittäismyymälöitä että ravintoloita, kahviloita ja suurkeittiöitä, mikäli niitä ei katsota laitoksiksi siten kuin luonnoksessa on selitetty.

Elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus

Omavalvontasuunnitelma on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. Koska joissakin valvontayksiköissä ei edelleenkään hyväksytä sähköisenä versiona olevaa omavalvontasuunnitelmaa, ehdotamme lisättäväksi luonnokseen, että suunnitelma voi olla myös sähköisessä muodossa.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan määräytyminen

Kun ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista ja tarkastus viimeistään kuukauden kuluttua ilmoitetun toiminnan aloittamisesta, ensimmäinen tarkastus toteutuu kaksi kuukautta ilmoituksen jättämisestä. Ehdotamme, että ohjeessa mainitaan, milloin tarkastus aikaisintaan voi tapahtua.

Ilmoitetun elintarvikehuoneiston riskinhallinta omavalvonnan avulla

Tukijärjestelmä- sana on vaikeaselkoinen, minkä vuoksi ehdotamme sitä avattavaksi. Toinen tapa tehdä käsite ymmärrettäväksi on luetella esimerkkejä tukijärjestelmistä heti käsitteen ensimmäisen maininnan jälkeen. Osan puolivälissä olevassa luettelossa kohta: Muun säädöstenmukaisuuden varmistaminen, on tarpeeton, koska kyse on esimerkkiluettelosta.

Mainittakoon, että vähittäiskaupan toiminnan kannalta oleellinen tukijärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi on tuotekierron hallinta.

Viimeisen kappaleen viimeinen lause: "Mikäli vaarojen arvioinnin tuloksena.......on tukijärjestelmän lisäksi sisällytettävä HACCP-järjestelmä.", on ristiriidassa alussa selostetun kanssa. Siitä saa käsityksen, että koko omavalvonta on tehtävä HACCP-järjestelmän mukaiseksi myös niiltä osin joihin muutoin riittäisi tukijärjestelmä. Tämä on perusteltua, jos maininnalla viitataan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, joissa myös voi olla ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja, ja tilanteeseen, jossa prosessia löydetään kriittinen hallintapiste. Vähittäismyyntiä koskevassa ohjeessa maininta saa aikaan epäselvyyttä millaiseen ja minkä kokoluokan toimintaan ohjetta sovelletaan.

Ohjeessa toiminnan laajuudesta ja luonteesta olisi hyvä saada esimerkkejä valvontaa tekevien tueksi. Käytännössä eri valvontayksiköissä on erilaisia näkemyksiä siitä, milloin tarvitaan erillinen HACCP-menettely ja milloin riittää tukijärjestelmä.

Omavalvonnan seuranta ja kirjanpito

Kannatamme omavalvonnan keventämistä. Kaupalle tervetullut keventämistapa on se, että kirjataan vain poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet, koska kauppa käyttää omavalvonnan seurannassa PTY:n omavalvonnan tietopankkia. Myynti- ja säilytyskalusteiden automaattinen lämpötilahallinta on käytännössä niin massiivinen määrä sähköistä dataa, että se ylittää tietopankin palvelinkapasiteetin.

Luonnoksen mukaan satunnaisesti valituilla seurantakohteilla ja - tiheydellä sekä tulosten kirjaamisilla ei yleensä voida hallita riskejä riittävällä tavalla. Tällaisena pidetään esimerkiksi yhden saapuvan tavarakuorman lämpötilan mittaamista kerran viikossa. Käytännössä kuljetusyrityksellä on vastuu kuormassa olevien tuotteiden lämpötilanhallinnasta, jolloin mittaaminen kerran viikossa on ollut riittävä tapa riskien hallitsemiseksi vähittäiskaupassa. Esimerkki kertoo, että omavalvonnan kirjauksia ollaankin tavaran vastaanotossa lisäämässä, ei vähentämässä.

Seurannan ja kirjanpidon riskiperusteinen keventäminen

Pidämme luonnoksessa esitettyä keventämistavoitetta tervetulleena.

Omavalvontasuunnitelman toimiessa sitä pitää kuitenkin voida keventää ilman että siitä on testiprotokollaa ja aikasarjaa. Jos havaitaan poikkeama, esimerkiksi lämpötilaylitys, siitä seuraavat korjaavat toimenpiteet. Se voi olla tiuhempaa seurantaa, mutta nähdäksemme ei ole tarpeen laatia omavalvontasuunnitelmaan omaa kohtaansa siitä, miten suunnitelmaa muutetaan. Luonnoksesta saa käsityksen, että muutosprotokolla pitää olla kuvattuna itse suunnitelmassa. Omavalvontaa pitää arvioida ja tarvittaessa suunnitelmaa pitää voida muuttaa.

Keventämisessä pitää olla tavoitteena omavalvonnan vaikuttavuuden parantaminen eikä kilpajuoksu parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Kevennettyyn seurantaan ja kirjanpitoon voidaan siten siirtyä, kun tarkastuksissa tai viranomaisen tekemässä sähköisessä seurannassa toimija on osoittanut, että omavalvonnan tulokset ovat suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisia.

Kun viranomaisten päätökset ovat tapauskohtaisia ja riippuvat monesta eri tekijästä jolloin myös alueelliset vaihtelut ovat mahdollisia. Tässä yhteydessä on voitava taata, että elinkeinonharjoittajia kohdellaan samanarvoisesti eri puolella Suomea.

Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riittävyyden arviointi

Pidämme perusteltuna mainintaa siitä, että omavalvontasuunnitelman perustana voidaan käyttää Eviran arvioimaa toimialan hyvän käytännön ohjetta ja että sitä voidaan mukauttaa myös kulloisenkin toiminnan mukaiseksi. PTY:n omavalvontaohje on parhaillaan Eviran arvioitavana hyvän käytännön ohjeeksi.

Lopuksi toteamme, että elintarvikelain keskeinen tavoite on toimijan vastuun korostaminen. Luonnoksessa kuitenkin edelleen esitetään hallintakeinojen toteuttamistason osoittamista sellaisella varmuudella, josta viranomainen voi vaihtelevasti eri kunnissa vakuuttua asian olevan varmasti kunnossa.

Tekstissä ei myöskään anneta työkaluja valvojalle sen mittaamiseksi, mikä on laajuuteen ja luonteeseen nähden hyvää turvallisuuden hallintaa ja mikä ei. Ohjetta lukiessa jää epäselväksi, tavoitellaanko valmistustoiminnan vai jakelutoiminnan riskienhallintaa. Kun haetaan ehdotonta varmuutta, on selvää, ettei sellainen johda keventämiseen vaan päinvastoin kiristymiseen.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Merja Söderström
Asiantuntija, VT