Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta


Lausunto 9.4.2013

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

5 § Tarkastukset

Pykälässä ehdotetaan, että ulkopuolinen asiantuntija voi Maaseutuviraston pyynnöstä avustaa tarkastuksessa. Vaikka ulkopuolisia asiantuntijoita käytettäisiin, hallinnolliset päätökset tekee Maaseutuvirasto.

Kun tarkastukset painottuvat asiakirjojen hankkimiseen, tutkimuksiin ja näytteiden ottoon, ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla riittävä pätevyys ja luotettavat tiedonhallinta menetelmät asiakirjojen dokumentointiin ja säilyttämiseen. Olisi perusteltua lisätä lakiin maininta siitä, että ulkopuolisen asiantuntijan tulee osoittaa pätevyytensä ja käyttämiensä menetelmien luotettavuus valvontaviranomaiselle. Viranomainen voisi yksittäistapauksessa luopua luotettavuuden osoittamisesta, kun asiantuntija ja hänen käyttämänsä menetelmät ovat ennestään tunnetut.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta sen nojalla annetuista asetuksista ei tule velvoitteita periä valvonnasta maksuja.

Tarkastuksen kohteena olevan toimijan tai kauppa käyvän on kuitenkin avustettava tarkastuksen tekemisessä, mikä tarkoittanee, että toimijan tai kauppaa käyvän on kustannettava oma avustamisensa: esimerkiksi tarvittavan aineiston hankkimisesta ja asiakirjojen jäljentämisestä sekä mahdollisesta henkilökunnan käyttämisestä aiheutuvat kulut.
Tätä kustannusvastuuta ei tulisi laajentaa kattamaan toimijan tai kauppaa käyvän sopimuskumppanien tarkastamisesta tai niiden hallussa olevien asiakirjojen hankkimisesta tai jäljentämisestä aiheutuvia kuluja.

Esityksen mukaan valvontaviranomainen ottaa korvauksetta näytteitä toimijoilta ja kauppaa käyviltä.
Katsomme kuitenkin, että niistä olisi suoritettava kohtuullinen korvaus. Näytteiden analysointi ja tutkimustulosten raportointi tulee olla valvonnan kustannuksia.

7 § Tietojensaanti viranomaiselta ja muulta taholta

Viranomaisten välinen nopea tiedonsaanti on tärkeää tehokkaan valvonnan aikaan saamiseksi. Tietojensaanti Maaseutuviraston, Suomen metsäkeskuksen, Elintarviketurvallisuusviraston, tullin ja Suomen ympäristökeskuksen välillä on perusteltua. Järkevää on myös laajentaa tietojensaantioikeutta muihin julkista hallintotehtävää hoitaviin viranomaisiin kuten verohallintoon silloin, kun se on valvonnalle välttämätöntä.

Jotta tiedonsaanti on nopeaa, se edellyttää teknisen käyttöyhteyden avaamista myös muiden kuin Suomen metsäkeskuksen ja Maaseutuviraston välille.

8 § Ohjeiden antaminen

Esityksen mukaan valvovan viranomaisen tulee antaa toimijalle ja kauppaa käyvälle asianmukaiset ohjeet virheellisen menettelyn lopettamiseksi ennen kuin sille määrätään hallinnollisia pakkokeinoja. Toimijan virheellinen menettely on voinut johtua tietämättömyydestä eikä tahallisesta säädösten vastaisesta toiminnasta. Tämä koskee erityisesti jäljitettävyyden seurantavaatimuksia, jotka ovat toimijoille uusia ja merkitsevät muutoksia sähköisissä tiedonhallintajärjestelmissä.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO     
       
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
 
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja
Kari Luoto
toimitusjohtaja