Lausunto: Kuitinantovelvollisuus käteiskaupassa harmaantalouden torjumiseksi


Lausunto 20.6.2012 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Esitämme lausuntonamme kunnioittavasti seuraavaa:

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut arviomuistion käteiskaupan kuitinantovelvollisuudesta. Arviomuistiossa viitataan Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumista rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla käsitelleen työryhmän ehdotukseen, jonka mukaisesti jatkossa selvitetään ohimyynnin estämiseksi mahdollisuudet ottaa käyttöön tyyppihyväksyttyjä kassakoneita koskeva lainsäädäntö. Valmistelussa tulee selvittää kuitinantovelvollisuussäännösten soveltuminen myös muille käteistoimialoille kuin majoitus- ja ravitsemisalalle.

Yleistä

Ministeriö pyytää arviota toimialan käteiskaupan ohimyynnistä ja alan muun harmaan talouden luonteesta.

Kaupan liitolta saadun tiedon mukaan käteiskaupan osuus vähittäiskaupan myynnin arvosta on
noin 35 - 40 prosenttia. Kappalemääräisesti laskettuna käteismaksujen osuus on tätä noin 10 prosenttiyksikköä suurempi.

Näkemyksemme mukaan ohimyyntiä ei esiinny päivittäistavarakaupassa.

Kaupan alan harmaa talous on tehtyjen selvitystenkin mukaan erittäin vähäistä. Koska verohallinnolla ei ole tarpeeksi keinoja valvoa ilman kiinteää toimipaikkaa toimivia yrityksiä, saattaa olla, että verkkokaupassa on toimijoita, joiden tulot jäävät kirjaamatta ja jossa esiintyy muitakin harmaalla taloudelle tyypillisiä toimintatapoja. Tästä ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa.

Nykytila

Kuten arviomuistiossa mainitaan, kuitin antaminen ostoksesta asiakkaalle on tavanomaista.

Näkemyksemme mukaan kaikilla PTY:n edustamilla päivittäistavarakauppaa harjoittavilla kaupparyhmillä on käytössään kassakone/kassajärjestelmä sekä maksukorttipääte.

Kuitinantovelvollisuuden soveltamisala

Lähtökohtaisesti kuitinantovelvollisuus koskisi arvonlisäverovelvollisia elinkeinonharjoittajia toimialoilla, joilla suoritetaan maksuja käteisellä. Pidämme tätä lähtökohtaa hyvänä, joskin on perusteltua myöntää poikkeuksia kuitinantovelvollisuudesta tietyissä tapauksissa.

Arviomuistiossa kysytään, hyväksytäänkö kassakoneesta/kassajärjestelmästä tulostettavan kuitin lisäksi maksukorttipäätteen tosite kuitiksi. Näkemyksemme mukaan päivittäistavarakaupassa tälle ei ole tarvetta. Yhdymme kuitenkin arviomuistiossa mainittuun siltä osin ettei ole tarkoituksenmukaista, että kuitinantovelvollisuus sinänsä edellyttäisi kassajärjestelmän hankkimista.

Yhdymme arviomuistioon myös siltä osin, että kuitille asetettavat tietosisältövaatimukset olisi mahdollista täyttää ilman, että hyvää kirjanpitotapaa ja hyvän tavan mukaista kuluttajakauppaa harjoittavalle yritykselle aiheutuu kuitinantovelvollisuudesta lisää hallinnollista taakkaa.

Pidämme tärkeänä, että sähköisen kuitin antaminen on myös mahdollista. Kaupan kassajärjestelmät sisältävät muutakin tietoa kuin tässä yhteydessä esiintuotujen säädösten edellyttämiä tietoja, esimerkiksi ikärajavalvottavien tuotteiden osalta valvonnan seurantaa. Kuluttajakaupan kehitystä ei tältä osin tule sääntelyllä ehkäistä.

Valvontaviranomainen ja seuraamukset

Arviomuistiossa esitetään alustavasti, että veroviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset voisivat nykyisten tehtäviensä ohella valvoa kuitinantovelvollisuutta ja oikeuttaa viranomaiset tekemään koeostoja.

Emme näe esteitä koeostotoiminnalle, joskaan siitä ei tule aiheutua lisäkustannuksia eikä lisää hallinnollista taakkaa elinkeinonharjoittajille.

Valvonta tulee myös kohdistaa riskiperusteisesti niihin elinkeinonharjoittajiin, joiden osalta on syytä epäillä harmaan talouden toimintaa.

Arvio sääntelyn vaikutuksista

Arviomuistiossa pyydetään esittämään arvio sääntelyn taloudellisista vaikutuksista alalle, mukaan lukien arvio sääntelyn vaikutuksista alan ohimyyntiin.

Koska päivittäistavarakaupoissa on kassajärjestelmät tai kassakoneet, emme näe kuitinantovelvollisuudesta aiheutuvan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ohimyynnin osalta viittaamme edellä lausuttuun.

Lopuksi

Päivittäistavarakauppa ry kannattaa kuitinantovelvollisuutta käteistoimialoilla.

Emme kannata tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa, koska sillä ei kuitenkaan voisi estää sitä, ettei myyntiä lyödä kassakoneelle. Kustannukset olisivat myös päivittäistavarakaupalle merkittävät.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Kari Luoto
Toimitusjohtaja

Merja Söderström
Asiantuntija, VT