Lausunto: HE uudeksi kemikaalilaiksi sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta


Lausunto 31.8.2012 

Hallituksen esitys uudeksi kemikaalilaiksi sekä laeiksi rikoslain, terveydenhuoltolain, ympäristönsuojelulain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa.
Otamme kantaa hallituksen esitykseen kemikaalilaiksi ja esitämme lausuntonamme kunnioittavasti seuraavaa:

6 ja 7 §:t
Esityksen mukaan uuden lain kemikaalien markkinavalvonta keskitettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle eli Tukesille. Näin ollen kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä poistettaisiin kokonaan. Suomen Ympäristökeskus SYKE valvoisi edelleen POP-asetuksen, PIC-asetuksen ja Rotterdamin yleissopimuksen velvoittamista ellei sitä erikseen säädetä muulle viranomaiselle.

Pidämme markkinavalvonnan keskittämistä perusteltuna, koska sillä varmistetaan elinkeinonharjoittajien yhdenvertainen kohtelu ympäri Suomen. Toiminnanharjoittajien kannalta olisi kuitenkin helpompaa, että viranomaisasiointia edelleen keskitettäisi. Sen vuoksi olisi hyvä selvittää myös SYKE:lle nykyisin kuuluvien tehtävien siirtämistä Tukesille.

18 §
Kemikaalia koskevien tietojen kielivaatimuksesta ehdotetaan, että REACH-asetuksen 31 artiklan mukainen käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle tämän valinnan mukaisesti joko suomen- tai ruotsinkielisenä taikka näillä molemmilla kielillä.

Pidämme esitettyä sanamuotoa epäselvänä. Parempi olisi ennen Reach-asetuksen voimaantuloa voimassa ollut Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen teksti, jonka mukaan käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle joko suomen- tai ruotsinkielisenä hänen toivomuksensa mukaisesti. Käsittääksemme REACH-asetuksen 31 artiklan sanamuodon tarkoitus on tämä.

25 §
Esityksen mukaan vähittäismyynnistä ei saisi lainkaan luovuttaa myrkylliseksi luokiteltua kemikaalia eikä kemikaalia, joka sisältää metanolia yli 3 painoprosenttia. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle annettaisiin kuitenkin mahdollisuus hyväksyä poikkeuksia myrkyllisten niiden luovuttamiseen, jos siitä ei aiheudu terveysvaaraa.

Esitys on perusteltu metanoliseosten väärinkäytön ehkäisemiseksi. Käytännön kannalta on myös tärkeää että Tukesilla on mahdollisuus antaa poikkeuslupa kemikaalin tai metanoliseosten luovuttamiseen vähittäismyynnistä.
    

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Kari Luoto
Toimitusjohtaja
   
Merja Söderström
Asiantuntija, VT