Lausunto: Hallituksen esitys laiksi kilpailulain muuttamisesta


Lausunto 9.10.2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Kilpailulakiin esitetään uutta 7 a §:ä, jossa määritettäisiin määräävän markkina-aseman syntymisen kriteerit päivittäistavarakaupan markkinoilla. Pykälän nojalla päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa relevantteja markkinoita ei määritettäisi tavanomaiseen tapaan tutkimalla tapauskohtaisesti, millaista kilpailupainetta yritys markkinoilla käytännössä kohtaa tiettyjen hyödykkeiden osalta tietyllä maantieteellisellä alueella. Sen sijaan 30 prosentin markkinaosuusrajan saavuttaminen Suomen päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoista muodostaisi aina automaattisesti määräävän markkina-aseman. Hallituksen esitys sisältää olettaman lisäsääntelyn markkinoiden toimintaa parantavasta vaikutuksesta.

Päivittäistavarakauppa ry pitää lähtökohtana sääntelyn purkamista mahdollisimman vapaan kilpailuympäristön luomiseksi päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa. Päivittäistavarakaupan näkemyksen mukaan sääntelyn kiristämisen sijaan tulisikin ensisijaisesti keskittyä purkamaan olemassa olevaa sääntelyä, joka vaikeuttaa vähittäiskaupan toimintaa ja estää uusien toimijoiden markkinoille pääsyä. Vähittäiskaupan sijoittumisen sääntely, apteekkilupajärjestelmä ja alkoholin vähittäismyyntimonopoli vaikeuttavat nykyisellään merkittävästi tasapuolisten kilpailuedellytysten luomista Suomen päivittäistavarakaupassa.

Päivittäistavarakauppa ry pitää lisäksi ongelmallisena määräävää markkina-asemaa koskevan erillissääntelyn kohdentamista yksittäiselle toimialalle sekä vain yhtä ruokaketjun osaa koskevaksi. Näkemyksemme mukaan yritysvaikutusten arviointi on tältä osin tehty puutteellisesti.


PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Kari Luoto
Toimitusjohtaja

Janne Koivisto
Lakimies