Lausunto hallituksen esitys laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta


Lausunto 6.5.2013 

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä otsikkoasiassa. Alla esitetyn ohella pyydämme lisäksi huomioimaan hallituksen esitysluonnokseen 22.5.2012 antamamme lausunnon.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilain mainontaa koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on rajoittaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia alkoholimainonnan keinoja.
Myös PTY haluaa osallistua lapsiin ja nuoriin kohdistuvan alkoholimainonnan haittojen vähentämiseen ja pitää tavoitetta kannatettavana. Toimenpiteet tulisi kuitenkin toteuttaa niin, että haitat kilpailulle alkoholituoteryhmässä ovat mahdollisimman vähäiset. Näkemyksemme mukaan toivottua kehitystä tuleekin vauhdittaa ensisijassa valistuksen, ei lisäsääntelyn keinoin.

Alkoholimainonnan rajoitukset Suomessa lisäisivät tuontituotteiden kilpailukykyä kotimaisiin tuotteisiin verrattuna, koska tuontituotteiden brändejä voitaisiin edelleen kehittää kansainvälisissä viestimissä ja internetissä tapahtuvan mielikuvamarkkinoinnin keinoin. Tällä voi olla vaikuttavuutta kaupan kannattavuuteen ja kykyyn työllistää.

Erityistä huomiota haluamme tältä osin kiinnittää esityksen 33.3 §:n 3 kohtaan, jossa kielletään kuluttajien jakamien kuva- tai videoaineistojen käyttö mainonnassa internetin yhteisöpalveluissa. Pykälä perusteluineen jättää elinkeinonharjoittajalle epäselvästi rajatun vastuun kuluttajan mahdollisista myöhemmistä toimenpiteistä, ja saattaa näin johtaa oikeusepävarmuuden syntymiseen muutoin laillisessa internet-mainonnassa. 

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
toimitusjohtaja

Janne Koivisto
lakimies