Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa:

Nyt lausuttavana olevan esitysluonnoksen tavoitteena on tehostaa valmisteverojen maksamista Suomeen silloin, kun valmisteveron alaisia tuotteita hankitaan etämyynnillä toisesta EU:n jäsenvaltiosta. Verovelvollisuus valmisteverojen suorittamisesta Suomeen olisi edelleen ensisijaisesti myyjällä, mutta ostaja olisi yhteisvastuussa valmisteveron suorittamisesta etämyyjän kanssa niissä tilanteissa, joissa myyjä ei ole noudattanut velvollisuuksiaan, vaan on jättänyt ilmoittamatta Verohallinnolle tuotteista ennen niiden lähettämistä Suomeen, eikä lisäksi ole antanut vakuutta valmisteverojen suorittamisesta silloin kun kyse on yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista.

PTY katsoo, että valmisteverojen maksamisen tulee olla selkeää kaikissa tilanteissa ja viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit valvoa verojen maksamista. Nyt lausuttavana olevan esitysluonnoksen osalta on tärkeää varmistaa, että ostajalla (yksityishenkilö) on mahdollisuus ennen ostoksen tekemistä varmistaa myyjän toiminnan oikeellisuus, jotta vero ei tulisi ostajan kannettavaksi. Esityksessä tulisikin selventää, miten yksityishenkilö voi tarkastaa myyjän oikein toimimisen ilmoitusmenettelyssä ja verovakuuden asettamisessa. 

Esityksen mukaan kaikissa valmisteveronalaisten tuotteiden verkkokauppakuljetuksissa olisi jatkossa oltava mukana etämyynnistä tai etäostosta kertova tunniste. Etämyyjälle säädettäisiin laiminlyöntimaksun uhalla velvollisuus toimittaa tuotteiden kuljettajalle Verohallinnolta saamansa lähetyksen yksilöivä tunniste, joka kuljettajan olisi kuljetuksen aikana pyydettäessä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos etämyyjällä olisi veroedustaja Suomessa, tunnisteena käytettäisiin veroedustajan valmisteveronumeroa. Ostajalle ei syntyisi yhteisvastuuta verosta vain sillä perusteella, että myyjä ei toimittaisi tunnistetta kuljettajalle. Sen sijaan etäostossa tuotteet ostaneella yksityishenkilöllä olisi laiminlyöntimaksun uhalla velvollisuus antaa kuljettajalle vastaava tunniste.

PTY:n näkemyksen mukaan tunnisteiden laajempi käyttö vähentää oletettavasti väärinkäytöksiä ja parantaa oikein toimivien toimijoiden mahdollisuutta markkinoilla. Tunnisteen luovuttamisesta ei saa kuitenkaan missään tilanteessa jäädä epäselvyyttä, mikäli tunniste on olemassa ja vastaa todellisuutta. Hallituksen esityksessä mainitaan sähköpostilla toimittaminen esimerkkinä, mutta ei muita toimitustapoja, jolloin muilla tavoin luovutettujen tunnisteiden kohtalo jää epäselväksi. Vaikutusten osalta uuden tunnisteen luovuttamisesta kuljettajalle aiheutuu hallinnollisen taakan lisääntymistä myyjälle.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Ilkka Nieminen
vt. toimitusjohtaja

Jaa julkaisu