Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päivittäistavarakauppayhdistys (PTY) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä otsikkoasiasta ja esittää seuraavaa:

Tuen kriteerejä esitetään muutettavaksi niin, että tukea myönnettäisiin vain harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle päivittäistavarakaupalle. Voimassa olevien kriteerien mukaan tukea saavat maaseudun päivittäistavarakaupan myymälät myös maaseudun paikalliskeskuksissa, kaupunkien kehysalueilla ja kaupungin läheisellä maaseudulla, jos ne sijaitsevat vähintään 7,5 kilometrin päässä seuraavasta pt-kaupasta.

Esitetty muutos keskittäisi vähiä tukirahoja entistä harvemmalle myymälälle ja sen vaikutus myymäläkohtaiseen tukisummaan olisi verrattain suuri, kuten perustelumuistiossa todetaankin:

  • Jos tukialueena pidettäisiin edelleen kaikki maaseutualueet, tulisi nykyisellä tuensaajamäärällä (180 kauppaa) ja 1 miljoonan euron määrärahalla tukisummaksi noin 5 555 euroa/v kauppaa kohden.
  • Jos tukialuetta supistettaisiin harvaan asutulle maaseudulle ja ydinmaaseudulle, tulisi tukisummaksi noin 7 575 euroa/v kauppaa kohden.

PTY vastustaa esitettyä tukikriteerien muutosta. Myymälän pitäisi olla tukikelpoinen, jos seuraavaan pt-kauppaan on 7,5 km, vaikka myymälä sijaitsisikin maaseudun paikalliskeskuksessa, kaupunkien kehysalueilla tai kaupungin läheisellä maaseudulla. Esitetyn muutoksen haitta tukea ilman jääville myymälöille ja niiden asiakkaille olisi suurempi kuin muutoksen tuoma hyöty uudet tiukennetut kriteerit täyttäville myymälöille ja niiden asiakkaille.

Muutoksen myötä tukea ilman jäisi erityisesti kaupungin läheisen maaseudun myymälöitä, vaikka ne mitä ilmeisemmin ovat kyläkauppoja ja asiakkailleen yhtä välttämättömiä kuin ydinmaaseudun tai harvaanasutun maaseudun kaupatkin. Vuoden 2021 tukihaussa kaupungin läheisen maaseudun myymälöitä oli 36 kpl tukea saaneista 178 myymälästä. Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan ”Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Se rajataan suhteessa jo rajattuihin kaupunkialueisiin.  Luokka kuvaa kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta.  Aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin. Kaupungin läheinen maaseutu pitää sisällään erityyppisiä maaseutualueita: taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita sekä harvaan asuttuja alueita. Kaupungin läheinen maaseutu on laajin niiden kaupunkialueiden ympärillä, joissa väestöä on paljon tai kaupungin työssäkäyntialue on laaja.”

Perustelut kriteerien kiristämistä vastustavalle kannallemme tiivistetysti:

  • Kriteerien kiristämisen aiheuttama noin 5555 euron tukisumman menettäminen olisi raskas isku kyläkaupoille, jotka sijaitsevat maaseudun paikalliskeskuksessa, kaupunkien kehysalueilla tai kaupungin läheisellä maaseudulla. PTY:n selvityksen mukaan vuonna 2017 kyläkaupan liiketulos oli keskimäärin vain 8660 euroa vuodessa.
  • Keskeinen rajoittava kyläkauppatuen kriteeri on tällä hetkellä vaatimus vähintään 7,5 km etäisyydestä seuraavaan myymälään. Vaikka kyläkauppa sijaitsisikin maaseudun paikalliskeskuksessa, kaupunkien kehysalueella tai kaupungin läheisellä maaseudulla, se tarjoaa palvelua siellä, missä palvelua ei muuten ole.
  • Kriteerien kiristäminen tarkoittaisi pt-kaupan myymäläverkoston harvenemista erityisesti kaupungin läheisellä maaseudulla, koska noin 50 tukensa menettävästä kyläkaupasta valtaosa sijaitsee siellä. Muutoksen seurauksena näillä alueilla kaupassa käymisen edellytykseksi nousisi yhä selvemmin auton omistaminen. Maaseudulla, myös kaupungin läheisellä maaseudulla, asuu paljon ikääntyviä henkilöitä, joilla ei välttämättä autoa ole. Julkiset liikenneyhteydet ovat alueella heikot.
  • Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa, juuri valmistuneessa kyläkauppatuen vaikutusarviossa Itä-Suomen yliopiston tutkijat toteavat kyläkauppatuen olevan liki ainoa kyläkaupoille suunnattu tuki-instrumentti. Ainoan tukimuodon kriteerien kiristäminen ja osan kyläkaupoista jättäminen tuen ulkopuolelle ei ole oikea tapa reagoida vaikutusarvion tuloksiin.
  • Ilman tukea jättäminen olisi valtiovallan kyseisille myymälöille lähettämä viesti, joka helposti tulkittaisiin niin, ettei myymälöitä pidetä yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisina, eikä niitä ei aiota tukea myöskään tulevaisuudessa.
  • Valtion yritystuki-instrumenttien kriteeristöä tulisi muokata maltillisesti, jotta tuet voidaan huomioida yritystoimintaa suunniteltaessa. Tätä ilmeisesti tavoiteltiin myös kyläkauppatukea vakinaistettaessa. Kyläkauppatuen saatavuus saattaa ratkaista kyläkaupan jatkumisen esimerkiksi kauppiaan vaihtuessa.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Ilkka Nieminen
Vt. toimitusjohtaja

Jaa julkaisu