Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26§:n muuttamisesta  

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa: 

Nyt lausunnolla oleva esitys alkoholilain muuttamisesta on hallituskaudella toteutettavista lainsäädäntömuutoksista ensimmäinen. Siinä ehdotetaan, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.  

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee muita hallitusohjelman mukaisia muutoksia alkoholilakiin. Muutokset koskevat muun muassa rajat ylittävän etämyyntimenettelyn selkiyttämistä sekä alkoholijuomien verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen sallimista. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus niin ikään selvittää puoliväliriiheen mennessä muutosta, joka mahdollistaisi alkoholin luvanvaraisen vähittäismyynnin enintään 15,0 prosentin vahvuisille viineille.

Hallitus myös teettää riippumattoman selvityksen alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.  

PTY kannattaa nyt käsiteltävää hallituksen esitystä alkoholin myynnin vapauttamiseksi. Muutos sallia vähittäismyyntiluvan haltijoille enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti, on muutos oikeaan suuntaan. Myös muita hallitusohjelmassa mainittuja uudistuksia tulee edistää.  

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on vähentynyt pitkään ja laskenut selvästi myös edellisen, vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain uudistuksen jälkeen, toisin kuin esitysluonnoksessa todetaan. Ennen edellistä alkoholilain uudistusta THL korosti lausunnoissaan, että erilaiset alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä alkoholin kokonaiskulutuksen kanssa. Kuitenkin alkoholin kokonaiskulutus on laskenut edellisen uudistuksen jälkeen 11 prosenttia (lähde 1). Kun alkoholiperäisiä kuolemantapauksia tarkastellaan ikävakioidun kuolleisuusluvun avulla (huomioidaan muutokset, jotka eivät aiheudu ikärakenteen vanhenemisesta), huomataan että useampaa peräkkäistä vuotta tarkasteltaessa alkoholikuolemat eivät ole lisääntyneet (lähde 2). Kansalaisista 80 prosenttia piti edellistä lakiuudistusta onnistuneena (lähde 3). 

Lakiesityksessä todetaan, että alkoholin myynnistä saatavat valmisteverotuotot olivat 1 497 miljoonaa euroa vuonna 2022. On hyvä tuoda esiin, että uudistuksen jälkeen alkoholin myynnistä saatavat verotulot ovat kasvaneet noin 135–170 miljoonaa euroa vuositasolla, vaikka samanaikaisesti alkoholin kokonaiskulutus on laskenut. Valmisteveron lisäksi alkoholimyynnistä peritään 24 prosentin arvonlisävero, joka tuottaa vähittäismyynnin ja anniskelun osalta valtiolle vuositasolla noin miljardi euroa verotuloja.  

Alkolla on 373 myymälää Suomessa ja markettyyppisiä ruokakauppoja on noin 2 700. Alkon myymälän sijoittuminen päivittäistavarakaupan yhteyteen vaikuttaa asiakasvirtoihin. Uudistus vähentäisi jossain määrin tätä Alkon sijoittumisesta aiheutuvaa kilpailuvääristymää. Vaikka Alko on monopoliasemassa se vastaa nykyisin enää kolmanneksesta Suomessa kulutetun alkoholin myynnistä, eikä sen monopoliasema näin ollen ole enää perusteltavissa kansanterveydellä. 

Yhteenveto 

PTY kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Päivittäistavarakaupan yritykset ovat vastuullisia toimijoita, jotka pystyvät viemään uudistuksen onnistuneesti käytäntöön. PTY katsoo, että suomalaiset ovat valmiita seuraavaan vaiheittaiseen alkoholilain uudistukseen ja siirtymään edelleen kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria.  

Kunnioittavasti 

Päivittäistavarakauppa ry 

Kari Luoto  
Toimitusjohtaja  

Jaa julkaisu