Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa:

Nyt lausunnolla oleva esitys alkoholilain muuttamisesta on hallituskaudella toteutettavista lainsäädäntömuutoksista ensimmäinen. Siinä ehdotetaan, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee muita hallitusohjelman mukaisia muutoksia alkoholilakiin. Muutokset koskevat muun muassa rajat ylittävän etämyyntimenettelyn selkiyttämistä sekä alkoholijuomien verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen sallimista. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus niin ikään selvittää puoliväliriiheen mennessä muutosta, joka mahdollistaisi alkoholin luvanvaraisen vähittäismyynnin enintään 15,0 prosentin vahvuisille viineille. Hallitus myös teettää riippumattoman selvityksen alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

PTY kannattaa vastuullista alkoholin myynnin vapauttamista. Muutos sallia vähittäismyyntiluvan haltijoille enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti, on muutos oikeaan suuntaan. Myös muut tulevat esitykset etämyynnin selkiyttämisestä, verkkokaupasta ostettavan alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta sekä selvitys alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ovat erittäin tervetulleita kotimaisten yritysten kilpailuasetelman tasaamiseksi, epäselvän oikeustilan selkiyttämiseksi ja alkoholielinkeinon toimintaedellytysten huomioimiseksi. Selvitys vähittäismyynnin mahdollistamisesta enintään 15,0 prosentin vahvuisille viineille on niin ikään erittäin tervetullut, sillä PTY katsoo, että suomalaiset ovat valmiita siirtymään kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on vähentynyt pitkään ja laskenut selvästi myös edellisen, vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain uudistuksen jälkeen, toisin kuin esitysluonnoksessa todetaan. Ennen edellistä alkoholilain uudistusta THL korosti lausunnoissaan, että erilaiset alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä alkoholin kokonaiskulutuksen kanssa. Kuitenkin alkoholin kokonaiskulutus on laskenut edellisen uudistuksen jälkeen yli 10 prosenttia (lähde 1). Kun alkoholiperäisiä kuolemantapauksia tarkastellaan ikävakioidun kuolleisuusluvun avulla (huomioidaan muutokset, jotka eivät aiheudu ikärakenteen vanhenemisesta), huomataan että alkoholikuolemat eivät ole lisääntyneet (lähde 2).

Lakiesityksessä mainitaan, että alkoholin myynnistä saatavat valmisteverotuotot olivat 1 497 miljoonaa euroa vuonna 2022. On hyvä tuoda esiin, että uudistuksen jälkeen alkoholin myynnistä saatavat verotulot ovat kasvaneet noin 135–210 miljoonaa euroa vuositasolla, vaikka samanaikaisesti alkoholin kokonaiskulutus on laskenut. Valmisteveron lisäksi alkoholimyynnistä peritään 24 prosentin arvonlisävero, joka tuottaa vähittäismyynnin ja anniskelun osalta valtiolle vuositasolla n. miljardi euroa verotuloja.

Vaikka Alko on monopoliasemassa se vastaa nykyisin enää kolmanneksesta Suomessa kulutetun alkoholin myynnistä, eikä sen monopoliasema näin ollen ole enää perusteltavissa kansanterveydellä. Kansalaisista 80 prosenttia piti edellistä lakiuudistusta onnistuneena, lisäksi 65 prosenttia suomalaisista katsoo, että viinin myynti ruokakaupassa tulisi sallia (lähde 3).

Yhteenveto

PTY kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Päivittäistavarakaupan yritykset ovat vastuullisia toimijoita, jotka pystyvät viemään uudistuksen onnistuneesti käytäntöön. PTY katsoo, että suomalaiset ovat valmiita siirtymään kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria ja viinien myynti ruokakaupassa tulisikin sallia vielä kuluvan hallituskauden aikana.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto                                                 Tea Taivalkoski
Toimitusjohtaja                                         Lakimies

Lähteet:

  1. Tilastoraportti 20/2023, 10.5.2023. Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus, THL https://www.julkari.fi/handle/10024/146542
  2. Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ksyyt/statfin_ksyyt_pxt_11ay.px/table/tableViewLayout1/
  3. Taloustutkimus 12/2022 https://www.pty.fi/wp-content/uploads/2023/01/PTY_liite_Kuluttajakysely_Viinit-ruokakauppaan_Taloustutkimus_tammikuu-2023.pdf
Jaa julkaisu