Lausuntopyyntö päivitetystä Kalastustuoteohjeesta

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosasto on valmistellut lausunnolle päivitetyn luonnoksen Kalastustuoteohjeesta. Kyseessä on kokonaispäivitys Eviran ohjeesta 16023/5 Kalastustuotteiden valvonta.

Ohjeessa käsitellään kalastustuotteita koskevia elintarvikelainsäädännön vaatimuksia sekä kalastustuotteita käsittelevien elintarvikealan toimijoiden valvontaa. Ohje on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisille että elintarvikealan toimijoille.

Päivittäistavarakauppa PTY ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida ohjetta ja lausuu seuraavaa:

Luku 2 Määritelmät
Luvussa 2 on selostettu eri lainsäädäntöjen mukaisia määritelmiä.

Suolattu” –määritelmän osalta pyydetään tarkentamaan, mitä sillä tarkoitetaan EU:n yhteisen Kalastuspolitiikan säädösten mukaan. Esimerkkinä graavilohi: jos siihen on lisätty vain suolaa, kyseessä on suolattu kala, mutta jos lisätään sokeria, kyseessä on jaloste.

Elintarvikkeen käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa elintarvikkeen tuotanto-, valmistus-, säilytys-, varastointi- tai kuljetusvaihetta sekä elintarvikkeen toimittamista.

Toimittamisen osalta pyydämme tarkennusta, tarkoitetaanko tällä elintarvikkeen toimittamista kuluttajalle vai jotain muuta elintarvikkeen toimittamista tai kuljettamista?


Luku 4 Mikrobiologinen turvallisuus
4.1 Listeria monocytogenes

Luonnoksen mukaan Ruokavirasto suosittelee, että kylmäsavustettujen ja graavisuolattujen kalastustuotteiden myyntiaika olisi enintään 14 vuorokautta valmistuspäivästä.

Myös myymälöissä valmistetaan graavisuolattuja kalastustuotteita, jolloin luonnoksen mukainen myyntiaika enintään 14 vuorokautta on toisinaan pitkä aika. Esitämme siis, että kohtaan lisätään ”myyntiaika on aina varmistettava esimerkiksi säilyvyyskokeilla”.

Luku 5 Kemiallinen turvallisuus
5.1. Vierasaineet
5.1.1. Dioksiinit, PCB- ja PFAS-yhdisteet

Luonnoksen mukaan toimituksen mukana tulee olla kirjallisesti tieto rajoituksesta toimituserän jokaisen tuotenimikkeen osalta, joita poikkeuslupa koskee.

Toimijoille, joilla on vain kuluttajamyyntiä ja jakelua Suomessa toimivalle vähittäiskaupalle, on kirjallisen tiedon vaatiminen dioksiini-poikkeuksesta toimituksiin, ylimitoitettu vaatimus ja aiheuttaa hallinnollista taakkaa. Nähdäksemme valvonnassa on mahdollista seurata rajoituksen toteuttamista, jos tuotteita tarjotaan muualle kuin Suomeen vähittäiskauppaan ja vain niille toimijoille, jotka tarjoavat tuotteita muuhun kuin vähittäiskauppaan. Näissä tilanteissa voidaan edellyttää kirjallista tietoa dioksiinipoikkeusvaatimuksesta ja tietoa siitä, ettei tuotteita toimiteta muille kuin sallituille kohteille.

Vastaava menettelyvaatimus on kohdissa 5.1.4. ja 6.3.1 ja koottuna kohdassa 11.6.1.
Katsomme, että nekin ovat tarpeen tarkentaa kuluttajakauppaa huomioivaksi. Ylimitoitettu vaatimus tulee näiltä osin poistaa.

5.1.4 PAH-yhdisteet
Luonnoksen mukaan toimituksen mukana tulee olla kirjallisesti tieto rajoituksesta toimituserän jokaisen tuotteen osalta, joita poikkeuslupa koskee.

Toistamme edellä kohdassa 5.1.1. lausutun. Suomen vähittäiskaupan kuluttajamyyntiin tarkoitetuille tuotteille, vaatimus kirjallisesta tiedosta toimittamisen rajoituksista, aiheuttaa hallinnollista taakkaa sekä toimijalle että valvojalle.

Luku 6 Loiset
6.3 Loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely
6.3.1 Jäädytysvaatimuksesta vapautetut kalalajit

Luonnoksessa todetaan, että jos toimijalla, joka valmistaa esimerkiksi graavikalaa viljellystä siiasta, on kalankasvattajalta saatu kirjallinen selvitys edellä mainituista asioista, raaka-aineelle tai valmiille tuotteille ei tarvitse tehdä jäädytyskäsittelyä. Kirjallista selvitystä ei vaadita eräkohtaisesti, vaan kertaluonteinen selvitys siitä, että kalankasvattaja noudattaa aina edellä mainittuja kasvatuskriteerejä, on riittävä.
Osaa viljellystä kalasta pidetään kasvun alkuvaiheessa luonnonravintolammikoissa, joissa ne syövät luonnonravintoa. Tällaisella menetelmällä kasvatettua kalaa ei voida vapauttaa jäädytysvaatimuksesta.

Esitämme, että ohjeessa täsmennetään vielä tarkemmin, miten ja mistä toimija saa tiedon siitä, jos kala on ollut luonnonravintolammessa ja millä tavalla se on kasvanut. Millainen kirjallinen selvitys kasvatuskriteereistä on kyseessä? Kuinka usein asia pitää todentaa, jos selvitys on kertaluonteinen? Entä miten toimija saa tiedon, jos esimerkiksi kalankasvattaja on vaihtanut käyttämäänsä rehua? Muistaako toimittaja kertoa siitä?

Luku 8 Lämpötilavaatimukset
8.1 Säilytys- ja kuljetuslämpötilat

Taulukossa on kirjoitusvirhe: MMMa 318/2022.

Esitämme, että osterit huomioidaan ohjeessa esimerkiksi lämpötilataulukossa. Näemme, että niiden säilytyslämpötila olisi hyvä ohjeistaa erikseen, sillä ne kuolevat liian kylmässä lämpötilassa säilytettynä.

Ohjeessa olisi hyvä olla myös tarkempaa ohjeistusta myyntitiskien toimintatavoista esimerkiksi siitä, saako myyntitiskissä kalan selkäpuoli koskettaa toisen kalan lihapuolta, mikä saattaa aiheuttaa liman kulkeutumista toisen kalan lihaan.


8.2 Lämpötilahallinta kalastustuotteiden käsittelyn aikana

Pyydämme lisäämään ohjeeseen tarkat käsittelyä koskevat tulkinnat niihin tapauksiin, jossa hyväksytty elintarvikehuoneisto toimittaa pakastetun tuotteen niin, että sen on tarkoitus sulaa jakelun aikana ja olla vastaanottajalla sulatettu tuote. Mitkä vaatimukset huomioitava saateasiakirjoissa ja tuotteessa mukana olevissa merkinnöissä?

Luku 9 Käsittelyn erityisvaatimukset
9.3 Rapujen käsittely

Luonnoksen mukaan hävitettävät, elävät ravut tulee eläinsuojelullisista syistä lopettaa asianmukaisesti, esimerkiksi keittämällä, ennen niiden hävittämistä.

Esitämme kohtaan vaihtoehtoista lopetustapaa, sillä kaikissa toimipaikoissa keittäminen ei ole mahdollista.

Luku 11 Elintarvikkeesta annettavat tiedot
11.1. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityiset merkintävaatimukset

Näkemyksemme mukaan erityiset merkintävaatimukset koskevat myös pakastettuja tuotteita. Se on yleinen kaupallinen tuotteen käsittelyä kuvaava, ja elintarviketietoasetuksen 1169/2011edellyttämä tieto.

11.6.1. Toimitusrajoitukset
Kts edellä dioksiinipoikkeuksen ja PAH-poikkeuksen yhteydessä mainittu.

Luku 12 Jäljitettävyys
12.2. EY:n yhteisen kalastuspolitiikkalainsäädännön (YKP) mukainen jäljitettävyys

Ruokavirasto ohjeistaa, että toistaiseksi kunnalliset valvontayksiköt sisällyttävät itsenäiseen YKP-valvontaan vain tiedotusta, neuvontaa ja ohjeistusta. YKP-eräjäljitettävyyskäynnit suoritetaan toistaiseksi Ruokaviraston ohjauksessa. Kunnan elintarvikevalvontayksikkö on kuitenkin myös YKP-asioissa toimivaltainen viranomainen.

Ruokaviraston ohjeistus vastaa käytännön toteutusta ja on PTY:n mielestä perusteltu tapa edetä eräjäljitettävyysvalvonnassa.

Ystävällisin terveisin
Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström
asiantuntija, VT

Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu