Julkisen sektorin kannettava vastuunsa ruokaketjun kustannuskriisin ratkaisemiseksi

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC katsovat, että ratkaisut elintarviketuotannon kustannuskriisin ratkaisemiseksi ja elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi pitää löytää koko ketjun yhteistyönä.

Julkisella sektorilla on kriisin ratkaisemisessa oma vastuunsa, onhan julkisella sektorilla merkittävä rooli ruokaketjussa. Toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys ja sen turvaaminen koko ruokaketjun yhteinen asia.

Viime vuosien kriisit ovat haastaneet koko suomalaisen ruokaketjun toimintaa. Alan yritykset alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan ovat alttiita toimintaympäristön heilahduksille. Ruokaketjuun on kohdistunut voimakas kustannusten nousu, ja kustannukset ovat nyt aiempaa korkeammalla tasolla.

On välttämätöntä, että julkinen sektori tekee yhteistyötä koko ruokaketjun kanssa ja toimii osaltaan esimerkkinä, jotta kustannuspaineet siirtyvät ketjussa tasapuolisemmin eri osapuolille.

Ruokaketjun toimijat vaativat, että julkisten toimijoiden kilpailutuksiin ja sopimuksiin on saatava lisää joustavuutta. Myös julkisen sektorin hankintasopimusten on mahdollistettava hintojen tarkistukset.

Julkisen sektorin käyttämät sopimukset ovat usein poikkeuksellisen jäykkiä, eivätkä ne huomioi osapuolten etuja tasapuolisesti. Julkisille hankinnoille tyypilliset pitkät sopimuskaudet ja joustamattomat ehdot vaikeuttavat elintarvikehankintoja. 

Elintarvikemarkkinalakia täytyy uudistaa tulevalla vaalikaudella niin, että elintarvikemarkkinavaltuutettu saa valtuudet puuttua kohtuuttomiin sopimusehtoihin julkisella puolella yhdenvertaisesti yksityisen puolen kanssa. Se edellyttää valtuutetulle myös oikeutta saada tietoja julkiselta puolelta vastaavasti kuin yksityisiltä toimijoilta. 

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta antaa suosituksia hyvistä kauppatavoista, jotka koskevat pelkästään yksityisiä toimijoita. Ruokaketjussa noudatettavia suosituksia ja sopimusehtoja tarkistetaan kaiken aikaa yksityisten toimijoiden kesken. Saman pitää koskea myös julkisen sektorin toimijoita.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu
Elintarviketeollisuusliitto ETL
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Päivittäistavarakauppa ry PTY
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Jaa julkaisu