Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry (jatkossa lausunnonantajat) kiittävät lausuntopyynnöstä ja lausuvat yhdessä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta seuraavaa:

Lausunnonantajat pitävät hyvänä sitä, että tartuntatautilain voimassaoloa jatketaan tarvittavin osin, jotta säilytetään valmius ottaa tarvittaessa uudelleen käyttöön koronaviruksen leviämistä hillitseviä toimenpiteitä yhteiskunnassa. Lausunnonantajien mielestä pykälien soveltamiskynnyksen nostaminen on kuitenkin perusteltua, koska sairaalahoidon kuormitus on merkittävästi vähentynyt aikaisempaan verrattuna.

Alan yritysten tekemät toimenpiteet ovat olleet tehokkaita ja toimivia. Lausunnonantajat pitävätkin hyvänä, että tartuntatautilain voimassaolon jatkamisen yhteydessä ei muuteta keinovalikoimaa, koska ala kykenee kokemuksen perusteella valitsemaan oikeasuhtaiset ja tehokkaat toimenpiteet.

Lausunnonantajat myös kiittävät sosiaali- ja terveysministeriötä sairausvakuutuslain (1224/2004) tartuntatautipäivärahan myöntämistä koskevien pykälien voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun asti ja pitävät sitä johdonmukaisena toimenpiteenä tartuntatautilain väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisen rinnalla. Tämä osaltaan kannustaa tartunnan saaneita jäämään pois ansiotyöstään silloin, kun työpaikalle meneminen aiheuttaa tartuttamisriskin muille.

Lausunnonantajat peräänkuuluttavat viranomaisilta yhtenäistä ja ennakoivaa viestintää toimijoille tilanteen kehittymisestä. Mikäli tautitilanteen ennakoidaan heikkenevän siten, että toimijoilta voitaisiin edellyttää tehokkaampia toimenpiteitä, tulee asiasta tiedottaa etukäteen. Näin toimijoilla on mahdollisuus varautua muutoksiin. Lisäksi ennakkoviestintä voi lisätä yksilöiden riskitietoisuutta. Koko pandemian ajan kaupan ala on tehnyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa turvallisen asiointi- ja työympäristön varmistamiseksi. Lausunnonantajat toivovat hyvää yhteistyötä viranomaisten ja kaupan alan välille jatkossakin.


Kunnioittavasti

Kaupan liitto ry
Toimitusjohtaja Mari Kiviniemi


Päivittäistavarakauppa ry
Toimitusjohtaja Kari Luoto

Jaa julkaisu