Lausunto valtioneuvoston selvityksestä: Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää mahdollisuudesta esittää kirjallinen lausunto otsikkoasiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

PTY yhtyy tiedonannossa esitettyyn Suomen kantaan, jonka mukaan elintarvikesektorin huoltovarmuus ja väestön ruokaturva tulee varmistaa kaikissa tilanteissa, ja että olemme huolissamme kuluttajahintojen voimakkaasta nousemisesta. PTY on osallistunut elintarvikemarkkinavaltuutetun vetämiin keskusteluihin kotimaisen maatalouden kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi. Kauppa on riippuvainen elintarvikeketjun toiminnasta ja haluaa osaltaan olla ratkaisemassa kriisiä. PTY korostaa, että markkinoiden toimintaan ei tulisi kuitenkaan vaikuttaa enempää kuin tilanne edellyttää, jotta kilpailuympäristö säilyy mahdollisimman tasapuolisena eri toimijoiden kannalta.

PTY painottaa, että julkisen viestinnän sävy ruokaturvan kannalta olennaisista tekijöistä, kuten ruoan saatavuuden varmistamisesta tulee pitää objektiivisena, millä osaltaan vähennetään koko yhteiskunnalle haitallista hamstrausilmiötä. Esimerkiksi pandemian aikana oli päivittäistavarakaupan mukaan havaittavissa, että hamstraus ilmiönä ei aina perustu rationaalisiin seikkoihin, jolloin luotettavan viestinnän merkitys aiheesta korostuu. Viestinnän luotettavuuden perustana tulee olla ajantasainen toimialoilta saatava tilannekuva, jota tuotetaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä huoltovarmuusorganisaatiossa tarpeen mukaan. Tämä on mahdollista sitä kautta, että vuorovaikutus viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä on joka hetki toimivaa, kaksisuuntaista ja proaktiivista.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
toimitusjohtaja

Jaa julkaisu