Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tartuntatautilain muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry (jatkossa lausunnonantajat) pyytävät sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan hallituksen esityksessä seuraavaa: 

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanta asiassa 

Lausunnonantajat katsovat yhteisenä kantanaan asiassa, että nykyinen tartuntatautilain 58 d § on kaupan osalta osoittautunut toimivaksi ja oikeasuhtaiseksi, eikä sitä ole tarpeen muuttaa. Kaupan toimijat ovat pandemian alusta alkaen ja yhteistyössä viranomaisten kanssa tehneet lukuisia toimenpiteitä turvallisen asioinnin varmistamiseksi, eikä kaupoista ole saamiemme tietojen mukaan lähtenyt laajoja tartuntaketjuja. Kaupassa asiointi on tyypillisesti lyhytkestoista, eikä asiakastiloihin tulla oleskelemaan. Myös THL on riskipotentiaalitaulukossaan määrittänyt vähittäiskaupoissa asioimisen vähäisen riskitason tilanteeksi.  

Kauppa kykenee itse parhaiten määrittelemään turvallisen asioinnin käytännöt, kuten tähänkin saakka. Toimintaympäristö alalla vaihtelee suuresti, eikä viranomaisen kategorinen päätös 58 d §:n nojalla vaadittavista toimenpiteistä huomioi eroja millään tavalla. Esitetty 58 d §:n muutos ei ole kaupan osalta oikeasuhtainen, tarkoituksenmukainen eikä vähimmän haitan periaatteen mukainen.  

Nyt esitetty luonnos sisältää kaupan kannalta lukuisia ongelmakohtia. Toteamme yhteisenä kantanamme asiassa seuraavaa: 

Koronatodistuksen vapaaehtoinen käyttöönottomahdollisuus 

Luonnoksessa tartuntatautilain muutoksesta esitetään koronatodistuksen käytön laajentamista. Jatkossa toiminnanharjoittajat voisivat edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä asiakkailta sekä toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvilta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä. Lausunnonantajat toteavat, että lakiin kirjattuna epäselvyydet ja tulkinnanvaraisuudet koronapassin vapaaehtoisen käytön osalta selkiytyvät ja ehdotus on tältä osin kannatettava.  

Kaupan harkinnan poistaminen toimenpiteiden määrittelyssä  

Luonnoksessa esitetään, että kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto voisi velvoittaa päätöksessään asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi rajoittamaan asiakasmäärää, toteuttamaan terveysturvallisuustoimia asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka edellyttämään EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.  

Lausunnonantajat katsovat, että ehdotettu ei paranna terveysturvallisuutta kaupan osalta. Toiminnanharjoittaja tuntee oman toimintaympäristönsä parhaiten ja pystyy määrittelemään terveysturvallisuuden kannalta olennaiset toimet, joilla vähennetään lähikontaktien aiheuttamaa riskiä. Ehdotettu 58 d §:n muutos siirtäisi harkinnan toimenpiteistä viranomaisille, mikä kaupan osalta voisi johtaa hyvien ja tehokkaiksi todettujen, kaupan itsensä määrittelemien toimenpiteiden tarpeettomaan muuttamiseen ja jopa huonompiin ratkaisuihin. 

Kaupan ala on koko koronapandemian ajan toiminut tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Viranomaiset, kuten aluehallintovirasto, ovat säännöllisissä yhteisissä kokouksissa todenneet lausunnonantajille 58 d §:n mukaisten valvontakäyntien yhteydessä kaupan myymälöiden toimineen terveysturvallisuutta edistävällä tavalla, eikä epäkohtia ole juurikaan ilmennyt. Lausunnonantajien alalleen antamia suosituksia on jo niiden suunnitteluvaiheessa käsitelty myös viranomaisten, mukaan lukien Aluehallintoviraston ja Työterveyslaitoksen kanssa. Lausunnonantajat ovat olleet tyytyväisiä näihin viranomaisten kanssa pidettyihin kokouksiin ja toivovat jatkossakin vastaavanlaista proaktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tämän vuoksi kauppa ei pidä esitettyjä 58 d §:n muutoksia osaltaan oikeasuhtaisina ja tarkoituksenmukaisina.   

Kaupan osalta viittaamme edelleen hallituksen esitykseen HE 245/2020, jossa kaupan olosuhteet on erityisesti huomioitu. Esityksen perusteluissa kohdassa 4.2.3 todetaan, että lähikontakti ei yleisesti toteudu vähittäis- ja päivittäistavarakaupan liiketiloissa vaan rajautuu lähinnä tiettyihin asiointi- ja jonotustilanteisiin kassoilla tai palvelutiskeillä. Näissä tilanteissa lähikontaktin välttämistä voidaan ehkäistä muilla keinoin kuin asiakasmäärää rajoittamalla, esimerkiksi tila- ja kulkujärjestelyin, lattiaan tehtävin etäisyysmerkinnöin tai väliseinäratkaisuin. Lausunnonantajien näkemyksen ja pandemian ajalta saatujen kokemuksien perusteella tämä pitää edelleen paikkansa. Samassa hallituksen esityksessä kohdassa 4.1 korostetaan myös elinkeinonharjoittajan oman toiminnan tuntemuksen merkitystä. Vaikka lähikontaktin määritelmä on sittemmin laista poistunut, koronan torjunnassa on edelleen kyse lähikontaktista aiheutuvien riskien vähentämisestä. 

Lausunnonantajat eivät kannata missään tilanteessa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle tai aluehallintovirastolle annettavaa oikeutta velvoittaa kaupan alan yrityksiä edellyttämään koronatodistusta tiloihin pääsyn edellytyksenä. Kaupan ala ei ole toivonut koronatodistuksen käytön laajentamista koskemaan toimialaa, eikä vastaavaa sääntelyä ole käytössä muissa Pohjoismaissa. 

Kaupan alalla ei ole esiintynyt saamiemme tietojen mukaan merkittävässä määrin tartuntoja. Myös THL:n koronavirukseen liittyvien riskien arviointitaulukon mukaan kaupan erikoisliikkeet (1/9 riskipistettä) ja päivittäistavarakaupat (2/9 riskipistettä) ovat vähäisen riskin tilanteita. Tästä huolimatta, kaupan asiakastiloihin kohdistettaisiin mahdollisesti uusia rajoitustoimia, rankemmat niistä vieläpä erikoisliikkeisiin.  

Välttämättömien palveluiden ja tarvikkeiden määrittely 

Lakiluonnoksen mukaan koronatodistuksen edellyttäminen ei saisi estää elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimista tai välttämätöntä omaisuuden kunnossapitoa tai laissa säädetyn oikeuden tai velvollisuuden toteuttamista. 

Lausunnonantajat korostavat, että rajanveto välttämättömän asioinnin ja tavanomaisen asioinnin välillä on mahdotonta. Kaikki arjen sujuvuuden kannalta tarpeelliset tarvikkeet ovat välttämättömiä. Jos esimerkiksi jääkaappi rikkoutuu tai lapsi tarvitsee uudet talvihaalarit, ovat tarpeet välttämättömiä. Lisäksi monet erikois- ja käyttötavarakaupan myymälät tarjoavat elintarvikkeita muiden tuotteiden ohella. Mikäli kaupassa myydään suklaapatukoita kassalla, kuuluu kauppa välttämättömiä tarvikkeita myyvien kategoriaan. Lakiluonnoksessa ei myöskään oteta kantaa, miten valvonta tulisi toteuttaa miehittämättömissä myymälöissä, shop-in-shopeissa, tavarataloissa, joissa on myös päivittäistavarakauppa tai verkkokaupan ostosten noudon yhteydessä kaupan toimipisteissä.  

Lakiesityksen mukaan koronatodistuksen edellyttäminen ei saisi estää laissa säädetyn oikeuden tai velvollisuuden toteuttamista. Kuluttajansuojalain 5 luku on pakottavaa lainsäädäntöä ja käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että virheellisen tuotteen palautustilanteessa koronatodistusta ei voisi vaatia, mikä lisäisi tulkintatilanteita kaupan toimipisteissä. 

Lausunnonantajat toteavat, että haastava ja tulkinnanvarainen sääntely johtaa alueellisiin ja paikallisiin tulkintaeroihin ja sitä kautta toimijoiden erilaiseen kohteluun, mikä korostaa toimijoiden oikeusturvan tarvetta. 

Ehdotettujen toimien vaikutukset kilpailuneutraliteettiin 

Ehdotetut toimet johtavat kaupan alalla myös kilpailuneutraliteetin vääristymiseen, kun ei-välttämättömien hyödykkeiden myynti jatkuu välttämättömien tarvikkeiden rinnalla päivittäistavarakaupan yhteydessä ilman mahdollisesti määrättävää koronatodistuksen tarkistamisvelvoitetta, mutta erikoistavarakaupoilla tämä velvoite ja siitä aiheutuvat kustannukset olisivat kannettavana.  

Taloudelliset vaikutukset kaupan alaan 

Lausunnonantajat toteavat, että ehdotetusta sääntelystä aiheutuu kustannuksia kaupan alalle kahta kautta:  

Välttämättömiä tarvikkeita tarjoavien kauppojen osalta kustannuksia saattaa aiheutua siitä, että jatkossa viranomainen päättää vaadittavista toimenpiteistä velvoittavasti ilman kaupan erityispiirteiden huomioimista, ja toimenpiteet saattavat näin poiketa kaupan jo toteuttamista toimenpiteistä ilman osoitettua parannusta terveysturvallisuuteen.  

Koronatodistuksen tarkistamisvelvoitteella puolestaan olisi merkittäviä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia niihin erikoiskaupan yrityksiin, jotka eivät myy välttämättömiä tarvikkeita. Kustannuksia aiheutuu todistusten lukijalaitteista sekä henkilöstöresurssien lisäämisestä todistusten tarkastamiseksi. Erikoiskaupat ovat kärsineet jo valmiiksi koko pandemia-ajan viranomaisrajoituksista- ja suosituksista sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta.  

Usein erikoiskaupan myymälöissä työskentelee kerrallaan vain yksi myyjä, jolla ei ole mahdollisuutta muilta työtehtäviltään tarkastaa koronatodistuksia myymälän ulko-ovella tai valvoa ihmisten menemisiä ja tulemisia. Lakiluonnoksen mukaan terveysturvallisuussyistä toiminnanharjoittajan ja tilaisuuden järjestäjän tulisi evätä pääsy tilaan tai tilaisuuteen, jos asiakas tai osallistuja ei esittäisi todistusta. Näin ollen ehdotettua valvontaa ei voi toteuttaa myymälän kassalta käsin, vaan tätä tarkoitusta varten tulisi palkata erillinen henkilö, tai sisääntuloväylien määrän ollessa suurempi, jopa useampi henkilö. Sunnuntaisin tämä lisäkustannus olisi kaksinkertainen. Lisäksi monet erikoistavarakaupan yritykset toimivat kauppakeskuksissa, joissa niiden aukioloista on sovittu esim. vuokrasopimuksessa, eikä myymälän pitäminen suljettuna ole tällöin mahdollista.

Lausunnonantajat korostavat, että pandemian pitkittyessä ei tule luoda toimintamalleja, jotka ilman oikeasuhtaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vähimmän haitan periaatteen huomioimista aiheuttaisivat nykyistä enemmän negatiivisia taloudellisia vaikutuksia toimialalle, joka on jo valmiiksi kärsinyt pandemian hoitoon liittyvistä viranomaisrajoituksista ja -suosituksista ja toisaalta toimialalle, joka on oma-aloitteisesti ja aktiivisesti toiminut yhdessä viranomaisten kanssa pandemian torjumiseksi ja muun muassa huoltovarmuuden takaamiseksi.  

Erikoiskaupoille mahdollisesta koronatodistuksen valvonnasta aiheutuvat lisäkustannukset voivat johtaa myymälöiden sulkemisiin. Siten ehdotetulla sääntelyllä voisi olla negatiivisia vaikutuksia asiakkaiden arjen sujuvuuden kannalta olennaisten tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.  

Kunnioittavasti 

KAUPAN LIITTO RY                                                                   PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY 

Mari Kiviniemi                                                                          Kari Luoto 

Toimitusjohtaja                                                                        Toimitusjohtaja 

Jaa julkaisu