Lausunto tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

4 § Omavalvontasuunnitelman sisältö ja laatiminen

Omavalvontaan esitetään lisävelvoitteita. Tupakkatuotteiden myyjän tulee varmistaa, että tuotteista on tehty tupakkalaissa säädetyt ilmoitukset ja pakkaukset täyttävät tupakkalaissa säädetyt vaatimukset. PTY vastustaa myyjille esitettäviä kyseisiä lisävelvoitteita, sillä ne lisäävät hallinnollista taakkaa ja sitä kautta kustannuksia. Lisäksi muutokset edellyttävät henkilökunnan kouluttamista. Näemme uhkana myös jo nyt korkean tupakan valvontamaksun nousun omavalvontavelvoitteen laajetessa.

Ilmoitusten tekeminen on markkinoille saattajan velvollisuus ja jakelijoiden (kauppa) osalta tulisi olla riittävää, että ne ottavat myyntiin ainoastaan tupakkatuotteita, jotka markkinoille saattaja on kirjannut asianmukaisesti tupakan jäljitettävyysjärjestelmään.

Jakelijan vastuulla tulee olla ainoastaan vaatia todistuksia tuotteiden lainmukaisuudesta nähtäväksi hankintasopimuksia tehdessä. Markkinoille saattaja esittää todistuksen tuotteiden lainmukaisuudesta, minkä jälkeen yksittäisen kauppiaan tai myymälän ei tarvitse tarkastusta enää tehdä. Ei ole ajankäytöllisesti järkevää, että jokainen myymälä käy erikseen tarkastamassa järjestelmistä onko tuotteet sinne kirjattu, kun tuotteita voi tulla useammalta eri toimittajalta. Toiminta tulee keskittää ja päävastuu olla markkinoille saattajalla. Tiedon siitä, että tukkuporras tekee vaadittavan tarkastuksen, tulee kulkea ketjussa myymälään saakka ja olla myös valvojan saatavissa.

Myöskään tupakkatuotteiden pakkausmerkintöjen tarkastusvelvollisuutta ei saisi laajentaa vähittäismyyntiin. Tarkastusvelvollisuus koskee myös tukkuporrasta, jolloin myymälätasolla tämä tarkastus on niin ikään hallinnollista taakkaa lisäävää tuplatarkastusta.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

Elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu