Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Päivittäistavarakauppa PTY ry:n lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

PTY kiittää ja lausuu luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevasta lakiesityksestä seuraavaa:

Lakiesityksellä muutetaan voimassa olevaa luonnonmukaista tuotantoa koskevaa lainsäädäntöä EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (EU) 2018/848 tullessa voimaan 1.1.2022.  PTY:n jäsenyrityksille iso muutos on vähittäiskaupan myymälöiden tuleminen sertifioinnin piiriin silloin, kun myymälä myy pakkaamattomia luonnonmukaisia elintarvikkeita yli 20 000 euron edestä/vuosi. Tämän myötä myös luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta säädetyt maksut kasvavat.

PTY pitää luonnosta lakiesitykseksi pääsääntöisesti perusteltuna ja esitettyjä muutoksia uuden EU:n luomuasetuksen ja virallisen valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 aiheuttamina.

PTY pitää hyvänä, että pienet vähittäiskaupat vapautetaan sertifikaattivelvoitteesta silloin, kun silloin, kun myymälä myy pakkaamattomia luonnonmukaisia elintarvikkeita alle 20 000 euron edestä/vuosi. Pakkaamattomien luomutuotteiden vuotuisen liikevaihdon seuranta edellyttää valvontaa, josta perittäisiin valvontamaksu kuten toimijalta, jotka merkitään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Suunnitelmalliseen elintarvikevalvontaan kuuluvilta peritään vuoden 2022 alusta uusi valvontamaksu, jonka lisäksi toimijan tulee maksaa luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksu. PTY katsoo, ettei toimijoiden kustannuksia tule tarpeettomasti lisätä hallinnollisilla maksuilla ja vastustaa valvontamaksun perimistä niiltä toimijoilta, joilla ei ole sertifikaattivelvoitetta.

Viranomaisten käyttöön säädetään uusia toimivaltuuksia ja seuraamusvaihtoehtoehtoja, josta PTY lausuu pykäläkohtaisesti alla:  

14 § Viranomaisen tarkastusoikeus ja tunnistautumaton näytteenotto
Viranomainen saa tunnistautumatta tilata näytteitä verkkokaupasta ja niitä voidaan käyttää virallisessa valvonnassa.

Jotta viranomainen voi tehokkaasti valvoa verkkosivustoilla olevia tuotteita, on perusteltua, että viranomainen voi hankkia tuotteita tutkittavaksi valehenkilöllisyyttä käyttäen. Sen lisäksi, että viranomainen on velvollinen ilmoittamaan valehenkilöllisyyden käytöstä toimijalle, on tärkeää, siltä edellytetään välttämättömyyttä ja että sen käytössä noudatetaan hallintolain periaatteita.

23 § Sertifikaattivelvoitteesta vapautettu toimija ja 24 § Ilmoitusvelvollisuus

Jos toimijan vuotuisesta liikevaihdosta pakkaamattomien luonnonmukaisten tuotteiden myynti on enintään 20 000 euroa, toimija on vapautettu sertifikaatti velvollisuudesta. Jos myynti ylittää edellä mainitun liikevaihtorajan, toimijan on tehtävä siitä ilmoitus valvontajärjestelmään liittymiseksi.

Toimijoiden tulisi raportoinnissa voida käyttää hyväksi sähköisiä järjestelmiä ja liiallista hallintobyrokratiaa tulisi välttää.

35 § Määräys ja kielto ja 36 § Valvontajärjestelmään liitetyn toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen ja 37 § Seuraamusmaksu

EU:n virallista valvontaa koskeva asetus mahdollistaa valvontaviranomaisille uusia ja digitalisaation kehityksen mukaisia moderneja valvontakeinoja. Hallinnollinen seuraamusmaksu 300–5000 euroa on kokonaan uusi pakkokeino.

On tärkeää, että toimivallan käytössä ja seuraamusten määräämisessä seurataan tiukasti suhteellisuusperiaatetta ja huolehditaan toimijoiden oikeuksista ja oikeusturvasta tilanteissa, joissa viranomainen epäilee tai toteaa yrityksen toimineen säännösten vastaisesti.

Seuraamusmaksun yläraja on korkea. Jotta maksua käytetään yhteneväisellä tavalla joka puolella Suomea, edellyttää se viranomaisten perusteellista ohjeistamista.

38 § Internetsivujen sulkeminen

Sivujen sulkeminen viranomaisten toimesta voi tulla kyseeseen, jos on ilmeistä, että sivuston tiedot tuotteesta tai toimijasta johtavat ostajaa olennaisesti harhaan taikka muuten ovat luomutuotteita koskevan sääntelyn vastaisia.

Viranomaisten toimet voivat aiheuttaa kuluja ja johtaa välillisiin ansionmenetyksiin joko mainehaitan vuoksi tai siksi, että määräykset voivat kohdistua myös palveluntarjoajaan, joka ei ole vastuussa tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Mikäli internetsivujen sulkeminen kokonaan tai osittain on välttämätöntä, tulee toimenpiteen olla tarkkarajainen ja kapea ja että pääsyä muuhun, asianmukaiseen sisältöön ei estetä tai rajoiteta.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu