Ruokaviraston ohje valvontayksikön valvontasuunnitelmasta

Ruokavirasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa Ruokaviraston ohjeluonnoksesta valvontayksikön valvontasuunnitelmasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Ohje käsittelee elintarvikelainsäädännön asettamia sisällöllisiä vaatimuksia valvontayksikön elintarvikevalvontasuunnitelmalle, joka on osa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa.

PTY pitää tärkeänä ja kannatettavana sitä, että elintarvikevalvontaa toteutetaan jatkuvan parantamisen Plan-Do-Check-Act -periaatteen mukaan. Periaatetta noudattamalla valvonta on velvoitettu tarkastelemaan ja korjaamaan havaittuja epäkohtia valvontatoimessa.

Näkemyksemme mukaan ohjeessa olisi erittäin tärkeä huomioida myös yhdenvertainen ja tasapuolinen valvonta kaikille toimijoille ympäri Suomen. LaatuNetin keväällä toteuttaman Oiva2021 -interkalibroinnin alustavat tulokset osoittavat, että Oiva-arvioinneissa on huomattavan paljon hajontaa ja samasta tarkastuskohteesta oli jopa annettu arvosanoja A:sta D:hen. Tämä on kestämätön tilanne toimijoiden kannalta, koska se asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen. Eriarvoisen valvonnan perusteella tehtävät toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia toimijoille, vaikeuttavat toiminnan suunnittelua sekä saattavat heikentää kilpailukykyä. Perustus- ja hallintolaki edellyttävät viranomaisilta yhdenmukaista asiakaspalvelua, eikä velvoite ole vapaaehtoinen. Tätä eriarvoista valvontaa voidaan tasoittaa hyvillä ja riittävän seikkaperäisillä ohjeilla ja valvojille annettavalla koulutuksella.

Kohdassa 3.1 Resurssien kohdennus ja priorisointi huomioidaan etätarkastukset, jota PTY pitää hyvänä asiana.

Kohdassa 4.3 Ohjaus, neuvonta, koulutus ja muu viestintä kuvataan toimijoiden neuvontakäytännöistä ja ohjauksesta. PTY pitää tätä tärkeänä, että ohjaus ja neuvonta on mukana ohjeessa. Ruokaviraston teema valvojasta valmentajaksi on kovin toivottavaa toimintaa ja parantaa toimijoiden ja valvojien viestintää ja yhteistyötä. Koulutusten materiaalit tulisikin olla myös kaikkien toimijoiden saatavilla.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu