Lausuntopyyntö kalatalouden yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Koronaviruspandemian jatkuessa maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetuksen muutoksen pidentämällä kalan jalostusta ja tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävän avustuksen hakuaikaa sekä tekemällä yleistä kustannustukea vastaavat muutokset asetukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Päivittäistavarakauppa PTY ry:n lausuntoa asiasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Yleistä

Koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien pitkittyessä erityisesti ravintola-ala ja sen myötä foodservice-tukkukauppa, logistiikka ja kalatalousalan alihankkijat ovat kärsineet merkittävästi viranomaisrajoituksista ja -suosituksista. Näemme siksi perusteltuna jatkaa kalan jalostukseen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän väliaikaisen tuen voimassaoloa 31.12.2021 saakka.

5 a§ Avustuksen hakeminen

PTY katsoo, että avustuksen hakuajan muuttaminen 30.11.2021 saakka vastaa hakijoiden tarpeita ja on siksi perusteltua.

8 a§ Kalan jalostuksen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän avustuksen määrä ja myöntämiseen liittyvä harkinta

Tukikausi on 1.1.2021 – 28.2.2021 ja vastaavasti vertailuajankohta 1.1.2020 – 28.2.2020. PTY pitää ajankohtia tarkoituksenmukaisina.

Avustuksen laskentaan sovellettava kaava on sama kuin aikaisemminkin eli vasta 30 %:n omavastuun jälkeen alkaa kertyä yritykselle tukea. Tuen määrä jää tällöin tosiasiallisesti hyvin pieneksi. Koska 30 % liikevaihdon menetys on jo sinällään merkittävä ja kuluja on ollut vaikea sopeuttaa nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen, tulisi tukea kertyä jo liikevaihdon 20 prosenttiin aleneman ylittävältä osalta.

Tuen maksaminen pohjautuu Euroopan komission tilapäisiin covid-19 epidemian takia joustavoitettuun valtiontukiohjelmaan ja sen sääntöihin. Näemme kuitenkin, että edellä mainittu jousto voitaisiin tehdä kansallisella päätöksellä.

Myönnettävän avustuksen vähimmäismääräksi esitetään 2000 euroa ja enimmäismääräksi 270 000 euroa, mitkä vastaavat toisaalta yleistä määräaikaista kustannustukea koskevien sääntöjen muutosta sekä toisaalta tilapäisten valtiontukipuitteiden mahdollistamaa maksimi avustusmäärää.

PTY pitää perusteltuna, että taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella maksettavan avustuksen enimmäismäärä nostetaan maksimiavustusmäärään ja että vähimmäismäärä rajan säädetään yhtenäiseksi yleistä määräaikaista kustannustukea koskevien sääntöjen kanssa. Näin vältetään samassa toimitusketjussa toimivien yritysten eriarvoinen kohtelu.

Lopuksi

Perustuslakivaliokunta on kaikkien tartuntatautilain mukaisten rajoitustoimenpiteiden yhteydessä todennut yritysten kohtuullisen kompensaation tärkeyden. Väliaikaisen lainsäädännön sekä viranomaispäätösten ja -suositusten epäsuorat vaikutukset ovat olleet merkittäviä, ja ne ovat tosiallisesti rajoittaneet yritysten elinkeinovapautta.

Sen vuoksi on tärkeää, että toimenpiteistä aiheutuneita negatiivisia taloudellisia vaikutuksia kompensoidaan yrityksille riittävästi. Tukea myös tarvitaan niin kauan, kunnes yritykset pääsevät jaloilleen poikkeuksellisen ajan aiheuttamasta myynnin menetyksestä.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu