LUOMU 2.0. – Suomen kansallinen luomuohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä ympäristöministeriön kanssa ja luomutoimijoita kuulleen valmistellut luonnoksen Luomu 2.0 – Suomen kansallinen luomuohjelma. Siitä pyydetään Päivittäistavarakauppa PTY ry:n lausuntoa. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Ohjelmaluonnos toteuttaa kansallisesti Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen viljelyalan osuutta 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.  Viljelyalan kasvu nähdään ratkaisuna moneen maankäyttöön liittyvään ongelmaan, jotka on todettu sekä komission Pellolta pöytään –, että myös Biodiversiteettistrategiassa. Suomessa tavoitteena on luomualan kasvattaminen nykyisestä 14 prosentista 11 prosentiyksiköllä. Luomutuotteiden kysynnän nostaminen ja luomualan kehitys kulutuksen kehittämisen kautta on toimintasuunnitelman ja myös kansallisen luomuohjelman keskiössä.

Luomun kehittämistoimiksi vuoteen 2030 esitetään seuraavia:

 1. Kulutuskysynnän kasvattaminen
 2. Ammattikeittiöiden luomun käytön edistäminen
 3. Luomuelintarvikkeiden valikoiman ja jalostuksen lisääminen
 4. Luomuvienti kaksinkertaiseksi
 5. Luomutuotannon lisääminen
 6. Luomukeruutuotannon kasvattaminen
 7. Luomuvesiviljelyn kehittäminen
 8. Tutkimuksen ja osaamisen kehittäminen ja neuvonnan ja luomutiedon lisääminen
 9. Lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen
 1. Kulutuskysynnän kasvattaminen

Luomun kysyntä vähittäiskaupassa on kasvanut lähes 10 prosentin vuosivauhdilla ja kasvu jatkuu edelleen. Luomun osuus kokonaismyynnistä on 2,6 %, mutta vaihtelu tuoteryhmittäin on suurta. Vaikka myynnin volyymit kasvavat, luomutuotteiden puuttuminen suurivolyymisistä lihavalmisteiden ja leipomotuotteiden tuoteryhmistä pitää osuuden jatkossakin pienenä.

Toimenpiteeksi esitetään mm. kuluttajatietoisuuden nostamista viestinnän ja kampanjoiden avulla (luomujärjestöt, yritykset, jalostajat ja kauppa).

PTY näkee kuluttajakampanjoinnin hyödyllisenä, kun se on vapaaehtoista ja pohjautuu yrityksen omaan liiketoimintakonseptiin. Kauppa on ollut luomutuotteiden kasvun veturi monissa EU maissa, ja kaupan omat luomumerkit ovat tuoneet kuluttajille hinnaltaan edullisemman vaihtoehdon ja näin kirittäneet luomutuotteiden myynnin kasvua. Kaupan valikoimissa myös muita kestäväpohjaisia ja sertifioituja elintarvikkeita, jotka kampanjoinnissa voidaan nostaa esille. 

 • Ammattikeittiöiden luomun käytön edistäminen

Ruokapalveluiden osalta on asetettu kunnianhimoinen 25 prosentin luomun käyttötavoite julkisissa ammattikeittiöissä vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteitä on lukuisia ja ne ovat osittain päällekkäisiä. Tukkujen luomuvalikoimaa on parannettava ja tukkujen olisi lisättävä tiedotusta luomuvalikoimastaan. Lisäksi tukkujen ja elintarvikevalmistajien ymmärrystä julkisen sektorin hankintasykleistä tulisi lisätä.

Markkinavuoropuhelun ja hankintaosaamisen lisääminen kuntien, hankintaorganisaatioiden sekä koko toimitusketjun kesken on kannatettavaa. PTY:n jäsenyritysten osalta ymmärrys julkisen sektorin hankintasykleistä lienee tyydyttävällä tasolla. Eri asia on se, että hankintasyklien pituus hankaloittaa uutuustuotteiden saamista tarjontaan. Tämä pullonkaula on tunnistettukin strategiassa.

Sitä, että tuottajat eivät tunne tukkuporrasta ja yhteistyö tukkujen on vähäistä, voidaan parantaa alueellisella tai valtakunnallisella hankeyhteistyöllä. PTY:llä on ollut alueellisten hanketoimijoiden kanssa yhteistyötä, joissa on parannettu pienten yritysten ja foodservice-tukkujen kohtaamista mm. alueellisilla tapaamisilla.

EU:n koulujakelujärjestelmiä on määrä uudistaa 2023 ja siinä yhteydessä voidaan lisätä luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden käyttöä järjestelmän kautta. 

PTY:n jäseniltään saaman tiedon mukaan järjestelmä tuotteiden toimittajille, jotka tuen käytännössä hakevat, on äärimmäisen byrokraattinen ja hankala. Koska haitat ylittyvät tuesta saatavat hyödyt, jakelutuki jää osittain hyödyntämättä. Järjestelmän kokonaisuudistus on silläkin perusteella välttämätön ja jatkossa on harkittava tuen jakamista suoraan tilaajille kuten päiväkodeille ja kouluille.

 • Luomuelintarvikkeiden valikoiman ja jalostuksen lisääminen

Luomutuotteiden riittämätön jatkojalostus on tunnistettu myynnin kasvun pullonkaulaksi. Kaupan omat luomumerkit ovat olleet tuomassa markkinoille hyviä jatkojalostettuja tuotteita, jotka ovat osaltaan kasvattaneet luomumyyntiä.

PTY näkee, että teollisuus tarvitsee riittävästi raaka-aineita. Tulisi pyrkiä siihen, että luonnonmukaisessa tuotannossa oleva raaka-aine jalostetaan kokonaisuudessaan luomutuotteiksi.

 • Tutkimuksen ja osaamisen kehittäminen ja neuvonnan ja luomutiedon lisääminen

Luomuinstituutti ja sen tutkimusaiheet tulevat esiin monen kehittämistavoitteen toimenpiteissä. Kansallisesti on tärkeää, että tutkimus tuottaa tietoa luomun eduista maapohjalle ja ympäristölle, minkä lisäksi on tärkeää, että saadaan tutkittua tietoa luomuelintarvikkeiden ravitsemushyödyistä. Myös kuluttajan luottamusta luomuelintarvikkeen aitouteen tulee suojata ja siinäkin voi hyödyntää tutkimustietoa.

Jotta luomutuotannon lisäarvo ja ekologiset sekä ravitsemukselliset hyödyt saadaan näkyviin ja nopeasti tuotantoon, tarvitaan tutkimuksen ja viljelijöiden yhteishankkeita. Olisi järkevää sitoa kannustimia jatkossa tällaisiin yhteishankkeisin. EU:n Horisontti Eurooppa-puiteohjelman mukaisia lohkoketjuteknologioiden, ja muiden digitaalisten teknologien kehittämistä tulee seurata ja tehdä tarvittaessa tutkimusyhteistyötä.

 • Lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen

Uutta luomuasetusta ja sen perusteella säädettävää kansallista valvontalakia aletaan soveltaa 1.1.2022. Tällöin niiden vähittäiskauppojen, jotka myyvät pakkaamattomia luomutuotteita enemmän kuin 20 000 €/vuodessa, on ilmoittauduttava luomuvalvontaan. Kaikki, jotka myyvät pakkaamattomia luomutuotteita, on raportoitava myyntinsä Ruokavirastolle ja maksettava valvontamaksu.

Jotta toimijoiden hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ei lisättäisi, valvonta tulee toteuttaa käytännönläheisesti ja kustannustehokkaasti. Myös sähköisten järjestelmien kehittäminen ja käytön lisääminen, erityisesti myynnin raportoinnissa, on tärkeää.

Koska kuluttajien luottamus luomuun on luomusektorin kehityksen perusta, toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston toimesta ohjelma luomutuotteisiin liittyvän petoksellisen toiminnan ehkäisemiseksi.

Petostorjunta vaatii tehokasta valvontaa, toimivaa viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Siihen tulee kohdentaa riittävästi viranomaisresursseja ja siksi PTY pitää hyvänä esitettyä toimenpidettä.

Luonnoksessa on tarkennettavaa otsikoinnissa, samoin kuin toimenpiteiden jaksottamisessa kokonaisuuksittain. Tekstin hajanaisuus häiritsee lukemista, joskin teksti tarkentunee jatkossa.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu