Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022

VN/12785/2021-MMM-1


Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa otsikossa mainitusta asetusluonnoksesta. PTY kiittää ja lausuu edustamiensa foodservice-tukkukauppojen puolesta seuraavaa:

Markkinajärjestelylain (999/2012) nojalla säädettäisiin valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta 2021–2022. Luonnos vastaa pääosin aikaisemmin voimassa olleita säädöksiä.

PTY on jo aiemmissa lausunnoissaan asetusluonnoksista tuonut esiin sen, että tuen hakeminen on hyvin työllistävä prosessi tukuissa ja siitä saatava hyöty pieni, tukijärjestelmää on uudistettava lain tasolta lähtien. Markkinajärjestelylain mukaan koulujakelutuotteiden toimittajan on alennettava asiakkaan tilaamien tuotteiden hintaa tukimäärällä, pidettävä kirjaa hinnan alentamista koskevista tiedoista ja toimitettava tiedot tuen maksajavirastolle.

Tuen maksamisen hankaluudet

Koulujakelutuotteiden tilaajalle hyöty tulee tuotteiden alennettuna hintana niiden hankinnan yhteydessä. Pääsääntöisesti tilaajat vaativat tukkuja hakemaan sekä maitotuet, että osin myös hedelmätuet. Tuen määrä on tilaajan budjetoitavissa. Jos tukea ei saakaan koko sitä määrää, joka on budjetoitu, tuotteiden toimittaja/tukku joutuu jälkikäteen tarkistamaan kunkin tilaajan saamat tukimäärät ja korjaamaan laskuja. Tukkujen toimitus- ja tilausjärjestelmissä ei ole mahdollista tarkistaa tilaajien saamia tukimääriä ja paljonko niistä on tilaushetkellä käytetty. Ainoaksi tavaksi jää jälkikäteen tarkistaa tukimäärät ja korjata laskut. Järjestelmämuutosten kalleuden ja vähäisen tukimäärän vuoksi erityisesti hedelmien ja vihannesten prosenttiperusteisen tuen maksamiseen pidetään manuaalista kirjanpitoa hinnan alentamista koskevista tiedoista ja asiakkaalle jälkikäteen hyvitettävistä summista. Pienten tilaajien osalta saattaa hyvinkin käydä niin, että tuen hakemisen vaatima resurssi ja sen kustannus ylittää tilaajan saaman tuen ja tuki jää hakematta.

Tukuille, jotka on hyväksytty tuotteiden toimittajiksi, järjestelmä sälyttää tosiasiallisen toteennäyttämisvastuun toimitetuista määristä. Tukun on haastavaa saada tietoa, mitkä määrät toimitetuista tuotteista ovat tuen piirissä ja onko esimerkiksi oppilaskohtainen kiintiö ylitetty. Myös tilanteessa, jossa tuotteet toimitetaan keskuskeittiöön, joka jakaa ne omille jakelukeittiöilleen, tukuilla ei ole tietoa, mitkä jakelukeittiöistä ovat oikeutettuja tukeen ja mitkä eivät.

Tuen hakuprosessi työllistää aivan liikaa ja aiheuttaa yrityksille hallinnollista taakkaa. Tukea haeta sen huonon panot-tuotos suhteen vuoksi ja näin ollen järjestelmän hyödyt jäävät saamatta.

PTY esittää, että markkinajärjestelylakia muutettaisiin niin, että tuki voidaan jakaa suoraan tilaajalle hoidossa olevien lasten tai oppilasmäärien suhteen.

Tuen maksamisen rajoitus

Maksatuksessa yhdelle tilaajalle/tuensaajalle voi vain yksi tukku/toimittaja hakea tukea. Jos tilaaja hankkii maidot yhdeltä toimittajalta ja juustot toiselta, niin jälkimmäinen ei saa tukea, koska maidon osalta sitä hakee jo toinen toimittaja. Jos tilaajalla on ykkös- ja kakkostoimittaja maitoihin, niin vain ykköstoimittaja saa tuen.

Näin ollen lähiruokatuote saattaa jäädä pois jakelusta. PTY katsoo, että yksi asiakas/toimittaja rajaus vääristää kilpailua ja suosii sopimusten syntymistä isoille toimittajille tai suoraan teollisuudelle.

Tuen määrän rajoitus

Tukea ei myönnetä arvonlisäveron eikä kuljetus- tai jakelukustannusten osuuteen hankintahinnasta. Tuotteen hankintahinta ei saa myöskään merkittävästi ylittää tuotteen keskimääräistä markkinahintaa.

Näiden osalta toistamme aiemmin lausumamme siitä, etteivät ne ota huomioon tilaajien/kuntien nykyistä hinnoittelumallia. Kunnat ostavat tuotteet ”vapaasti perillä”- toimitusehdolla, jolloin hinnat sisältävät kuljetus – ja jakelu kustannukset.

Myöskään kuntien hinnoittelumalli ei tue keskimääräisen markkinahinnan seurantaa vaan sen perusteella hinnat sidotaan tietyksi ajaksi.

Taloudelliset vaikutukset

Asetusluonnoksen perustelumuistiossa kiinnittää huomiota varsin suppeaan taloudellisten vaikutusten arviointiin. Yrityksille koituvia vaikutuksia ei ole selvitetty ollenkaan.

Tuen rakenne ja maksatuksen monimutkaisuus aiheuttavat jakelutuen kohteena olevien tuotteiden toimittajille valtavasti lisätyötä. Tämän lisäksi yrityksille on sälytetty toteennäyttämisvastuuta tuen käytöstä, joka entisestään lisää niille sälytettyä hallinnollista taakkaa. Vähintään nämä seikat tulisi tuoda esiin tässä kohdin.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto

Toimitusjohtaja

Jaa julkaisu