Lausunto Ruokaviraston määräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen tuotuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta

Viite: 2456/00.00.01.02.00/2021

Ruokavirasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä lausuntoa Ruokaviraston määräyksestä koskien Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuotujen eläinperäisten elintarvikkeiden ilmoitusvelvollisuutta. PTY kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

Tausta

Ensisaapumisvalvonnan raportoinnin hallinnollisen taakan keventäminen on ollut pitkään kaupan toimijoiden tavoitteena.

Ns. byrokratian purkutalkoissa vuonna 2015–2017 PTY vaati, että raportoinnissa luovuttaisiin pääluokkiin 7–12 kuuluvien tuotteiden osalta siksi, etteivät ne ole sellaisia riskituotteita, joihin liittyisi merkittävä zoonoottisten tartuntojen riski ja niistä myös harvoin löytyy kaupan omavalvonnassa huomautettavaa.

Ilmoitettavat elintarvikelajit

Sittemmin ensisaapumisvalvonta on poistunut ja eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontivalvonta on osa suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. PTY vaatimista volyymiltaan suurista sisämarkkinatuonti tuoteryhmien raportoinnista on Ruokaviraston määräyksessä luovuttu ja ilmoitusvelvollisuus koskee vain asetuksen  (EY) N:o 1688/2005 mukaisia salmonellaerityistakuutuotteita: raaka naudan ja sian lihaa, ml. jauhelihaa, kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihaa, mukaan lukien jauheliha sekä raa´at kananmunat, muuta eläimistä saatua raakaa lihaa, kaikista eläinlajeista peräisin olevat raakalihavalmisteita, sekä lämpökäsittelemätöntä maitoa ja siitä valmistettuja juustoja. Lämpökäsitellystä maidosta tehdyt juustot, kalastustuotteet ja hunaja eivät enää ole listalla.

Raportoinnin tarpeellisuus

Perustelujen mukaan raportointia tarvitaan, koska elintarvikevalvonta ei saa tarvittavia tietoja muista lähteistä. Näillä tarkoitetaan viranomaislähteitä, koska yritysten omavalvontakirjanpidossa on tiedot vastaanotettujen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden lajista ja määrästä, saapumispäivästä, lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta sekä alkuperämaasta ja -laitoksesta. Omavalvonnasta saadaan valvontaan tieto, mistä eläinperäinen elintarvike on peräisin ja minne se on toimitettu.

Huolimatta yritysten kuukausittaisesta raportoinnista, tietoja ei kaikilta osin ole hyödynnetty viranomaisvalvonnassa. Tämän vuoksi määräyksen perusteluissa selvennetään raportoinnilla saatavan tiedon käyttötapoja ja niiden tarpeellisuutta valvonnassa.

Ilmoitusmenettely

Ilmoituksesta vastaa maahantuoja ja ilmoitus neljännesvuosittain riittää (15.1., 15.4, 15.7. ja 15.10 mennessä). Yritys voi tehdä ilmoitukset kuukausittain tai yksittäisistä eristä niin halutessaan. Ilmoitus tehdään Ruokaviraston tätä tarkoitusta varten ylläpitämällä sähköisellä järjestelmällä. 

Raportoinnin harventaminen on perusteltua ja myös se, että yritys voi valita itselleen sopivimman tavan ilmoitusmenettelyyn.

Tiedot raportointiin kerätään kaupan järjestelmistä kuitenkin edelleen käsityönä, koska kaupan järjestelmät ja rahtikirjat sekä Ruokaviraston järjestelmä eivät ole synkronoitu keskenään.

Siksi on tärkeää, että raportointia modernisoidaan ja joustavoitetaan edelleen.  

Lopuksi

PTY pitää sisämarkkina tuonnissa olevien eläinperäisten elintarvikkeiden ilmoitusvelvollisuuden ja -menettelyn keventämistä ja harventamista perusteltuna.

Kaupan yritykset vastaavat markkinoimistaan tuotteista ja elintarviketurvallisuuden varmistaminen on keskusliikkeiden hankintatoiminnassa korkealla tasolla.

Siksi on järkevää, että viranomaisvalvonnassa hyödynnettäisiin eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuojan omavalvontaa ei pelkästään jäljitettävyysvelvoitteissa vaan myös näytteenotossa. Se auttaisi osaltaan viranomaisvalvonnan riskiperusteisessa kohdentamisessa ja myös terveysvaaratilanteessa.   

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu