Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteinen kirjallinen lausunto Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi mm. tartuntatautilain määräaikaisesti voimassa olevien 58 a-h, 59 a-e sekä 91 §:n 1 mom. voimassaolon jatkamisesta 31.12.2021 saakka. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry kiittävät mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja lausuvat asiassa yhteisesti seuraavaa:

Yleistä

Lausunnonantajat viittaavat aiempiin, HE 245 / 2020 vp käsittelyn yhteydessä esiin tuomiinsa näkemyksiin siitä, että asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettavien järjestelyiden ja velvollisuuksien tulee noudattaa vähimmän haitan periaatetta, eikä elinkeinotoimintaa tule rasittaa enempää kuin on välttämätöntä.

Lain tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta on tärkeää, että säädökset jäävät väliaikaisiksi ja että niiden mukaiset velvoitteet rajataan alueellisesti, ajallisesti ja tautitilanteen mukaisesti välttämättömiin. Myös rajoitustoimenpiteiden ennakoitavuus on ensisijaisen tärkeää yrityksille.

Lausunnonantajat toteavat, että esitettyjen toimenpiteiden mitoituksella ja lain voimassaoloajan jatkamisella on toimijoille taloudellisesti suuri merkitys. Rajoitustoimien jatkamisesta päätettäessä tulee ottaa huomioon epidemiologisten vaikutusten lisäksi sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Tarkemmat kommentit esitykseen

58 c § Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Toimijoiden omaehtoisten toimenpiteiden tulisi olla lähtökohtaisesti riittäviä. Pidämme lailla säädettyjä toimenpiteitä tehokkaina ja kannatettavina tilanteissa, joissa tautitilanne uhkaa muodostua hallitsemattomaksi (kiihtymis- ja leviämisvaihe).

Kyseisen pykälän toimenpiteet tulee suhteuttaa myös tautitilanteeseen, ja niiden tarve tulee pystyä perustelemaan tavoitteen kannalta välttämättömäksi. Niitä ei tule säätää vain varmuuden vuoksi vaan niiden tulee olla kaikissa tilanteissa oikeasuhtaisia.

58 d § Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Käytäntö on osoittanut, että lähikontaktien välttäminen on ollut toteutettavissa päivittäistavarakaupan ja vähittäiskaupan liikkeissä ilman asiakasmäärän rajoituksia.          

Kaupat ovat laajasti toteuttaneet pykälässä mainittuja toimenpiteitä ja niiden voidaan arvioida olleen tehokkaita, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Myös tehdyt tarkastukset ovat osoittaneet, että pykälän edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen kaupoissa on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi tähtäävät toimenpiteet voidaan jatkossakin toteuttaa alueellisesti ja myymäläkohtaisesti, vallitsevat riskit ja erityisolosuhteet huomioiden.

Lähikontaktin määritelmän täsmentämistä ulkotilojen osalta on perusteltua. Se helpottaa ulkotilassa tapahtuvaa vähittäismyyntiä, esim. puutarha-, rakennustarvike- ja ulkokalustemyyntiä.

59 a § Valvonta

Valvonnassa yritysten yhdenmukainen kohtelu ja toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus eri puolella Suomea ovat ensisijaisen tärkeitä periaatteita.

Lopuksi

Lausunnonantajat pitävät tärkeänä, että asiakkaat voivat asioida turvallisesti vähittäiskaupassa jatkossakin. Yhteiskunnan avaaminen hallitusti edellyttää, että kuluttajien luottamus turvalliseen asiointiin säilyy. Lakimuutoksen sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen on perusteltua tautitilanteen niin edellyttäessä, mutta niistä tulee voida myös luopua hallitusti.

Tiivis vuoropuhelu viranomaisten, päättäjien ja kaupan alan toimijoiden välillä myös tartuntatautilain, sen muutosten ja valvonnan yhteydessä on välttämätöntä. Se lisää yritysten suunnitteluhorisonttia sekä edistää ihmisten arjen sujuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten palveluiden jatkuvuuden sekä asiakkaiden turvallisen asioinnin edellytysten toteutumista kaikissa tilanteissa.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto                                                                  Päivittäistavarakauppa ry

Mari Kiviniemi                                                                Kari Luoto                          

toimitusjohtaja                                                               toimitusjohtaja

Jaa julkaisu