Lausunto viidestä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta taimiaineiston tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista

Lausuntopyyntö 8.4.2020, VN/6351/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa taimiaineistoa koskevien asetusten uudistamisesta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Taimiaineistolain nojalla annettujen asetusten uudistamisessa on pitkälle kyse lakiteknisistä muutoksista, jotka johtuvat kasvintuhoojia koskevan sääntelyn lakipohjan uudelleen jakamisesta kasvinterveysasetuksen (2016/2031) ja lisäysaineistoja koskevien kaupan pitämisen/markkinadirektiivien kesken. Luetteloituja kasvintuhoojia koskevat toimenpiteet on kaikkien muiden kasviryhmien paitsi hedelmäkasvien osalta siirretty kasvinterveyssäännöksiin. Hedelmäkasvien taimia koskevat toimenpiteet säilyvät taimiaineistolaissa (1205/1994).

Karanteenituhoojia siirretään kasvintuhoojien luetteloon, sinne lisätään myös suoja-aluekaranteenituhoojia ja poistetaan kasvintuhoojia, joita ei EU komission asiantuntija-arvioinnissa ole katsottu tarpeellisiksi luetteloida lainsäädännössä.  

Maahantuontisäännöksiä helpotetaan siten, että tuonti-ilmoitukset tulisivat vain TRACES-järjestelmän kautta.

PTY kannattaa maahantuontisäännöksiä koskevia helpotuksia.  Maahantuojat tekevät tuonti-ilmoitukset Traces-järjestelmään ja turhan byrokratian välttämiseksi on perusteltua yhdistää eri lainsäädäntöjen nojalla tehtäviä ilmoituksia.

Kuluttajan luottamuksen ja kuluttajalle annettavien oikeiden tietojen turvaaminen on kaupalle ensiarvoisen tärkeää. Siksi Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritykset panostavat merkittävästi omavalvontaan ja tuotteiden jäljitettävyyteen. Omavalvonnassa kaupparyhmät ohjeistavat, missä toimitusketjun kohdassa tulee tarkistaa kasvien mukana seuraavat asiakirjat ja mahdollisesti selvitettävä eri vaiheiden jäljitettävyysvaatimuksia. Ohjeistusta saavat kaupan vastaanottavat kukkavarastot, etämyynti ja myymälät eli taimipihat ja ruokakaupat, joissa istutettavia kasveja on myynnissä.

PTY näkee perusteltuna ehdotetuissa asetuksissa säännellyt taimiaineistoa koskevat menettelytavat. Niillä voidaan osaltaan turvata, että kuluttaja saa turvallisen tuotteen.

PTY toteaa, että eritoten omavalvontaohjeistusta varten on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää ja tarpeeksi käytännönläheistä.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Asiantuntija

Jaa julkaisu