Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Koulujakelujärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Lain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla säädetään lukuvuonna 2019-2020 jaettavasta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta. Ehdotuksessa esitetään, että koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi muutettaisiin asetuksen 9 §:ää, jossa säädetään tukikaudesta hedelmä- ja vihannestuotteiden osalta. Tukikautta pidennettäisiin huhtikuun lopusta heinäkuun loppuun 2020, koska tukeen oikeutetut oppilaitokset ja päiväkodit ovat pääosin suljettuina.

PTY pitää esitystä perusteltuna, koska poikkeustilanteen vuoksi tukea ei ilman pidennystä pystyttäisi muutoin täysimääräisesti hyödyntämään.  

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Asiantuntija

Jaa julkaisu