Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. PTY kiittää mahdollisuudesta lausua ja lausuu kohteliaimmin seuraavasti:

Audiovisuaalisten palveluiden sääntely

Hallituksen esityksen perusteluosiossa todetaan, että direktiivin 9 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kannustettava käyttämään yhteissääntelyä ja edistämään itsesääntelyä direktiivissä säädetyillä käytännesäännöillä, jotka koskevat lastenohjelmiin liitettyä tai niihin sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen. Perusteluissa todetaan myös, että Kuluttaja-asiamies, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Elintarviketurvallisuusvirasto (nyk. Ruokavirasto) ovat laatineet vuonna 2014 suosituksen mainostajille elintarvikkeiden markkinoinnista lapsille. Valmistelun aikaisten sidosryhmätapaamisten perusteella alan itsesääntelyn voidaan katsoa toimivan eikä tarvetta lisäsääntelylle ole ilmennyt.

PTY tukee edellä mainittuja perusteluita, sekä tukee perusteluissa tehtyä päätelmää siitä, että tarvetta lisäsääntelylle ei ole edellä mainitussa asiassa. Päivittäistavarakaupan yritykset eivät kohdista epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille laisinkaan ja yritykset noudattavat edellä mainittua kuluttaja-asiamiehen suositusta elintarvikkeiden markkinoinnista lapsille. Kaupan yritykset toimivat vastuullisesti ja näkevät vastuulliset toimintatavat äärimmäisen tärkeänä arvona ja tekijänä toiminnassaan.

Kaupan yritykset ovat viime vuosina kehittäneet merkittävästi terveellisten elintarvikkeiden saatavuutta kuluttajille, mukaan lukien lapsille ja nuorille, ja tehneet monenlaisia toimenpiteitä kuluttajien terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi. Monet kaupan yritykset ovat tehneet ravitsemussitoumuksia. Ravitsemussitoumus on suomalainen toimintamalli, joka auttaa ja kannustaa ruoka-alan toimijoita sekä sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Näissä ravitsemussitoumuksissa kaupan yritykset ovat sitoutuneet mm. vähentämään omista merkkituotteistaan suolaa ja sokeria sekä lisäämään kasvisten käyttöä esimerkiksi valikoiman laajentamisen ja muun menekinedistämisen kautta. Myös erityisesti lasten terveellisen ravitsemuksen eteen on tehty sitoumuksia, joissa sitoudutaan lanseeraamaan terveellisiä lastenruokia markkinoille sekä tuomaan niitä voimakkaasti myymälöissä esille.

Kaupan omien merkkituotteiden ravitsemuslaatua seurataan jatkuvasti ja muokataan tuotteita sen mukaisesti terveellisemmiksi. Kaupan yritykset ovat myös lisänneet elintarvikkeista annettavaa tietoa, esimerkiksi Sydänmerkin ja muiden terveellisyydestä kertovien merkintöjen käyttöä tuotteissa on lisätty. Näiden tuotteiden lisääminen valikoimaan edistää kuluttajia valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja omaan ruokavalioonsa. Myös erilainen myymälässä tehtävä viestintä, kuten kasvisreseptien jakaminen asiakkaille hedelmä- ja vihannesosastolla, lisää kuluttajien hyviä valintoja.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen

elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu