Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaveron korottamisesta ja virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon rajan muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on mainittu virvoitusjuomaveron korottaminen 25 miljoonalla eurolla siten, että korotus painottuu sokeripitoisiin juomiin kansanterveydellinen ohjausvaikutus huomioiden. Nyt lausunnolla olevan esitysluonnoksen tarkoitus on toteuttaa tätä hallitusohjelman kirjausta ja lisätä valtion verotuloja. Veronkorotuksen seurauksena sokeripitoisten virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin kolme prosenttia ja muiden virvoitusjuomien noin prosentin. Edellisen kerran virvoitusjuomaveroa korotettiin vuoden 2019 alusta.

PTY pitää erittäin kyseenalaisena, että verokertymän lisäämiseksi asetetaan eri tuoteryhmiä, ja sitä kautta toimialan yrityksiä eriarvoiseen asemaan keinona lisätä valtion verokertymää. Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, eikä sitä voida ratkaista yhtä tuoteryhmää rankaisemalla. 

Esityksellä halutaan ohjata kulutusta sokeroimattomiin, käytännössä usein makeutusaineilla makeutettuihin tuotteisiin, sen sijaan täysmehuja verotetaan ankarasti. Täysmehuissa on terveyttä edistäviä vitamiineja, ja ravitsemussuositusten mukaan kohtuullisesti nautittuna ne ovat osa terveellistä ruokavaliota. Kuitenkin nyt lausunnolla olevan esityksen mukaan sokeripitoisten virvoitusjuomien, jollaiseksi täysmehu luokitellaan, vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin kolminkertaisesti sokeroimattomiin verrattuna.

Hallitusohjelmassa on niin ikään todettu hallituksen selvittävän, voisiko veron rakennetta muuttaa siten, että marja- ja hedelmämehut rajattaisiin pois veron piiristä. Tämä selvitys ja asia on unohdettu esitysluonnoksesta täysin. Sen sijaan on tyydytty toteamaan, että kotimaisia marjamehuja ei ole mahdollista asettaa verotuksellisesti edullisempaan asemaan kuin tuontimehuja. Esitysluonnoksen esimerkin (s. 11) mukaan appelsiinimehun hinta nousisi 3,6 prosenttia esityksen toteutuessa. Tämä korotus koskee toteutuessaan myös kotimaista omenamehua. 

Yksilön terveyden ja sitä kautta kansanterveyden kannalta ruokavalion kokonaisuus on ratkaiseva, ei mikään yksittäinen asia ruokavaliossa. Jos ihmisten kulutuskäyttäytymistä halutaan ohjata verotuksellisin keinoin, tulee se tehdä laskemalla terveellisten elintarvikkeiden verotaakkaa. 

Virvoitusjuomavero on juoma-alan yrityksiä syrjivä ilman kansanterveydellistä oikeutusta. Lisäksi kaikki kulutukseen kohdistettavat verot heikentävät suoraan kuluttajien ostovoimaa, mikä puolestaan heijastuu kaupan alan mahdollisuuksiin työllistää ja luoda talouskasvua. 

PTY vastustaa virvoitusjuomaveroa ja vaatii veronkorotuksen, sekä koko virvoitusjuomaveron poistamista edellä mainituilla perusteilla. Mikäli näin ei tapahdu ja veronkorotus toteutuu, tulee marja- ja hedelmämehut rajata kokonaan pois virvoitusjuomaveron piiristä. 

Esityksessä ehdotetaan virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon rajaa nostettavaksi nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan. PTY katsoo, että suunta on oikea, mutta korotus liian pieni. Jos virvoitusjuomaveroa ei voida kokonaan poistaa, tulee pientuotannon rajaa nostaa reilusti vähintään 100 000 litraan. 

Lopuksi todettakoon, että kaikissa tilanteissa verojärjestelmän tulee olla sellainen, ettei kenenkään voida katsoa saavan perusteetonta kilpailuetua. Nykyinen pientuotannon määritelmä on ollut kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallinen. Samanlaisessa liiketoiminnassa yritysmuodon ei pitäisi vaikuttaa velvollisuuteen maksaa virvoitusjuomaveroa. PTY esittää, että joka tapauksessa pientuotannon määritelmässä kiinnitetään huomiota kilpailuneutraliteettiin Suomen markkinoilla.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto                                               Tea Taivalkoski
Toimitusjohtaja                                        Lakimies

Jaa julkaisu