Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelain, kasvinsuojeluaineista ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta. 

PTY lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Laki elintarvikelain muuttamisesta
Elintarvikelain muutoksessa on kyse voimassa olevan lain päivittämisestä EU- ja kansallisen lainsäädännön muutosten sekä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmisteltujen muutosten vuoksi. 

PTY on jo elintarvikelain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä voinut tuoda esille kaupan näkemyksiä valmistelluista asioista. Kokonaisuudistuksen rauettua maakuntauudistuksen raukeamisen myötä, on järkevää toteuttaa uudistukset, joita on jo valmisteltu pitkään ja joiden tarpeellisuudesta vallitsee yhteisymmärrys. 

Alla pykäläkohtaisesti PTY.n näkemyksiä: 

16 a § Elintarvikealan toimijan luotettavuus
Elintarvikealan toiminnan edellytyksenä on, että toimija on luotettava. Esityksessä määritellään kriteerit ja aikarajat, jotka osoittavat toimijan sopimattomaksi toimimaan elintarvikealalla. Toimijan luotettavuuden menettäminen saattaa johtaa elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruttamiseen (61 §) tai toiminnan keskeyttämiseen taikka lopettamiseen (61 a §).

Toimijan luotettavuuspykälän lisääminen elintarvikelakiin on perusteltua petosten ja -rikollisuuden lisääntyessä myös elintarvikealalla. Vastuullisten toimijoiden kannalta on hyvä, että talousrikolliseen toimintaan voidaan tehokkaasti puuttua. 

Em. pykälää tukee 51 a §:n viranomaisen oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja
Ehdotuksen mukaan elintarvikeviranomaisilla olisi salassapitovelvoitteen estämättä oikeus oma-aloitteisesti antaa toiminnassaan saamiaan tietoja toisille viranomaisille.

Esitetty oikeus on tarpeellinen, koska toimijan taloudellisen aseman selvittäminen ei yleensä ole mahdollista ilman tehokasta viranomaisyhteistyötä ja tietojen vaihtoa. 

Elintarvikealalla on myös esiintynyt toimintaa, jossa toimija ei ole ilmoittanut elintarvikehuoneistosta tai toiminnastaan saatikka hakenut hyväksyntää elintarvikehuoneistolleen, vaikka toiminta on ammattimaista. Nämä toimijat jäävät elintarvikelain ulkopuolelle ja uusien myyntikanavien myötä helposti havaitsematta. PTY näkee, että tehokas viranomaisyhteistyö ja tietojen vaihto on tärkeässä roolissa näissäkin tapauksissa. 

18 § Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät
Esityksen mukaan Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sisämarkkinoilta tuotavista eläimistä saatavista elintarvikkeista valvontaviranomaisille ilmoitettavista tiedoista. Se voi olla lisätietoja esimerkiksi tuontimääristä ja elintarviketyypeistä.

Ensisaapumisvalvonnan siirtäminen osaksi muuta elintarvikevalvontaa keventää viranomaisten taakkaa, mutta sen tulisi myös keventää toimijoille aiheutuvaa byrokratiaa. Ensisaapumisvalvonnan kuukausiraportointi on aiheuttanut paljon työtä ensisaapumistoimijoille. On tärkeää, ettei jatkossa edellytettäisi samoja kuukausiraportin tietoja valvontaviranomaisen käyttöön, mikä vesittäisi normipurun tältä osin. 

50 § Näytteenotto
Pykälään on lisätty viranomaiselle oikeus tilata näytteitä verkkokaupasta tunnistautumatta ja käyttää niitä virallisessa valvonnassa. 

PTY näkee, että elintarvikealan toiminnassa valvontakohteelle osoitettu tutkimus tulee olla toiminnan kannalta relevantti. Po. oikeus tilata tuotteita verkkokaupasta kohdistunee pääsääntöisesti elintarvikkeisiin, joissa verkkokauppa on merkittävä myyntikanava. Sinänsä oikean kohteeseen osoitettuna valvontakeino on perusteltu lisä keinovalikoimaan.

Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä esitetään siirrettäväksi Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Torjunta-aineiden ja niiden jäämien riskinarviointitehtävien keskittäminen yhteen virastoon helpottaisi asiantuntijayhteistyötä asiointia lupakysymyksissä. Samalla kasvinsuojeluaineista annettua lakia esitetään muutettavaksi vastaavasti.

PTY pitää torjunta-aineiden riskinarviointitehtävän siirtämistä Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon perusteltuna. Keskittäminen yhteen virastoon hyödyttää sekä elintarvikealan toimijoita ja viranomaisia.  

Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
Harmaan talouden selvitysyksikölle esitetty velvollisuus laatia velvoitteidenhoitoselvitys myös elintarvikelain nojalla, on tarpeellinen uudistus. 

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Kari Luoto
toimitusjohtaja
 

Jaa julkaisu