Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019 (1768/01.02/2018)

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa asetusehdotuksesta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa: 

Kuten aiemminkin tässä yhteydessä, PTY kiinnittää huomiota maksatuksen hankaluuksiin varsinkin hedelmien ja vihannesten prosenttiperusteisen jakelutuen osalta. 

3 § Koulujakelutuen määrä
Ehdotuksen 3 §:n mukaan, jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää 1 momentissa säädetyt euromäärät, tuen määrää pienennetään maitotuotteiden tai hedelmien ja vihannesten enimmäismäärän ylitystä vastaavasti. 

Jotta koulujakelutuotteiden toimittaja voi saada tukea, sen on alennettava asiakkaan tilaamien tuotteiden hintaa vähintään tukea vastaavalla määrällä.  Asiakkaan ostohinnassa sitä ei voi hyvittää, koska etukäteen ei ole tiedossa, riittääkö tukimäärä ko. asiakkaalle. Koulujakelutuotteiden saajalle, kouluille ja päiväkodeille, hyöty tulee tuotteiden alennettuna hintana tuotteiden hankinnan yhteydessä. Jos tukea ei saakaan koko sitä määrää, joka on budjetoitu, päädytään manuaaliseen laskujen korjaamiseen ja tukimäärän tarkistamiseen. Käytännössä tukkukaupoissa pidetään käsin erillistä kirjanpitoa hinnan alentamista koskevista tiedoista ja asiakkaalle hyvitetään jälkikäteen vastaava summa, kun valtion tuki on saatu. 

Hedelmä- ja vihannestuotteiden tuki on myös niiden käytön suhteen epäselvä sekä koulujakelutuotteiden saajille että niiden toimittajille. Tuotteiden käyttöä koskevia säännöksiä on muualla EU:n koulujakelulainsäädännössä: tuotteita ei saa käyttää ruoan valmistuksessa, niihin ei saa lisätä sokeria, niitä ei saa käsitellä pilkkomalla, raastamalla tai paloittelemalla. Tuotteiden toimittajat eivät käytännössä pysty valvomaan tukeen oikeutettujen tuotteiden käyttöä mitenkään.

4 § Koulujakelutuen määrän rajoitukset
Ehdotuksen mukaan hedelmien ja vihannesten toimittamiseen tukea voidaan myöntää enintään 63 koulupäivää vastaavalle määrälle. 
Käytännössä tätä on aivan mahdotonta laskea. 

Niinikään tuotteiden hinta ei saa merkittävästi ylittää tuotteen keskimääräistä markkinahintaa.

Käytännössä tuotteiden hinnat vaihtelevat useita kymmeniä prosentteja kahden kuukauden aikana ja tuotenimikkeitä on runsaasti. On käytännössä mahdotonta seurata jokaisen tuotteen alinta hintaa, keskihintaa ja toleranssia. Myöskään kuntien hinnoittelumalli ei tue keskimääräisen markkinahinnan seurantaa vaan sen perusteella hinnat sidotaan tietyksi ajaksi, esim. kolmeksi kuukaudeksi. 

Jos lainsäätäjä ei ole tarkoittanutkaan tarkkaa tuotteen keskihinnan seurantaa vaan keskihinnan törkeiden ja tahallisten ylitysten seurantaa, perustelumuistiossa tulisi selostaa, millainen keskihinnan ylitys vaikuttaa tuen maksamiseen. 

Edelleen, tukea ei myönnetä arvonlisäveron eikä kuljetus- tai jakelukustannusten osuuteen hankintahinnasta. 

Kuljetus- ja jakelukustannusten rajaaminen tukikelpoisista kustannuksista ei ota huomioon kuntien nykyistä hinnoittelumallia. Kunnat ostavat tuotteet ”vapaasti perillä”- toimitusehdolla, jolloin hinnat sisältävät mainitut kustannukset. Tältäkin osalta kustannukset ja niiden laskenta olisi hyvä selostaa perustelumuistiossa tai niiden osalta on annettava yksiselitteinen toimintaohje. 

PTY katsoo, että koulujakelutuen toimintatapa on byrokraattinen ja lisää hallinnollista taakkaa toimittajille. Tuen rakenteessa ja hallinnoinnissa tulee ottaa huomioon koulujakelutuen toimittajille manuaalisesta kirjanpidosta, sekä tuen jakamisen epäselvyyksistä aiheutuva merkittävä hallinnollinen taakka. Ellei tuen jakamiseen ja laskutukseen saada yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä oppaita. yksinkertaisempaa olisi jakaa tuki suoraan kunnille esimerkiksi oppilasmäärien suhteen.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
Toimitusjohtaja
 

Jaa julkaisu