Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä – Dnro 1645/01.02/2017

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa(PTY) ry:ltä lausuntoa asetusehdotuksesta, jossa säädetään ilmoitusmenettelystä rauhoittamattomien lintujen rauhoituksesta poikkeamiseksi. PTY kiittää ja toteaa seuraavaa:
Metsästyslain 41 b §:n (504/2017) mukaan, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä, voidaan myöntää poikkeuslupa rauhoittamattomien lintujen pyydystämiseen. Lupa kansanterveyden turvaamiseksi voidaan myöntää, jos turvattavan toiminnan luonteen ja laajuuden vuoksi tarve poikkeamiselle on säännöllistä, poikkeamiselle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä se vaaranna lintulajien suotuisan suojelutason säilyttämistä mm. elintarvikelain (23/2006) mukaisesti hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa. 
Koska kaupan varastoissa ja myös kauppakeskuksissa on jatkuvaa haittaa sisään pyrkivistä linnuista, ilmoitusmenettely poikkeusluvan saamiseksi on perusteltu ja tulisi laajentaa kattamaan myös ilmoitetut elintarvikehuoneistot. Edellytykset ja tarve poikkeusluvan saamiseksi sopii yhtä lailla hyväksyttyihin ja ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin. Kun asetusehdotuksen mukainen ilmoitusmenettely on mahdollista vain hyväksytyille laitoksille, jäi iso määrä kauppakeskuksia entisen byrokraattisen poikkeuslupasääntelyn piiriin. 
Asetusehdotuksen mukaiseen ilmoitusmenettelyyn pääseminen tulisi olla mahdollista kaupan yritysten käyttämille tuholaistorjuntayrityksille. Ne käytännössä hoitavat lintujen hävittämisen ja tuntevat parhaiten karkotus- ja suojakeinot, joita on käytetty sekä niiden vaikutukset ja muutkin hyväksymispäätöksen arviointiin vaikuttavat asiat. Hyväksymispäätöksessä voitaisiin luetella ne kohteet, joissa tuholaistorjuntayritys toimii. Se myös tekisi saalisilmoituksen Suomen riistakeskukselle. 
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Merja Söderström
Asiantuntija
Jaa julkaisu