Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsästyslain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu luonnoksen lintujen rauhoitukseen liittyvän poikkeuslupamenettelyn keventämisen osalta seuraavaa:
Osana Sipilän hallitusohjelman sääntelyn ja byrokratian purkamista sekä yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämistä luonnoksessa ehdotetaan toiminnanharjoittajille tärkeää joustoa. EU:n luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä (lintudirektiivi 79/409/ETY) oleva poikkeuslupamenettely muutettaisiin osittain ilmoitusmenettelyksi tiettyjen toiminnanharjoittajien osalta, jotka kärsivät vahinkoa lintujen aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Näitä olisivat mm. kauppa- ja elintarvikehuoneistojen sekä -laitosten omistajat. Asetuksella myöhemmin säädettäisiin menettelyistä ja tahoista, joita ilmoitusmenettely voisi koskea.
PTY pitää esitystä perusteltuna. 
Elintarviketurvallisuutta koskeva sääntely edellyttää, ettei kaupan varastoissa eikä muissakaan tiloissa, joissa elintarvikkeita säilytetään, ole haittaeläimiä. Sellaisiksi luetaan mm. linnut kuten varikset, harakat, kesykyyhkyt, varpuset ja muut pikkulinnut. Elintarviketurvallisuuden toteutumista arvioidaan kunnallisen elintarvikeviranomaisen toimesta Oiva-valvonnassa. Valvonnan tulokset laitetaan julkisesti nähtäville Oiva-raportissa, jossa hymynaamat osoittavat valvontakohteen sääntöjen noudattamisen tason.  Saadakseen valvonnassa hyvän arvosanan edellytetään, että tiloissa ei ole lintuja eikä muitakaan haittaeläimiä.
Kaupan tilojen: myymälän, varastojen ja terminaalien lastaustilojen ovet ovat isoja, jotta kuljetusautoista purettavat kuljetukset ovat siirrettävissä ongelmitta. Linnut oppivat hyödyntämään ovien avautumista päästäkseen lämpimiin sisätiloihin. Äänikarkottimiin linnut tottuvat ja sähköisten karkottimien on oltava laajalla alueella, jotta ne toimisivat ja auttaisivat sisäänpääsyn estämisessä. Lastausovien verkottaminen on vaikeaa. Lintujen sisäänpääsyä ei täysin voi estää.
Lintujen hävittäminen vaatii toiminnanharjoittajalle myönnettävän poikkeusluvan. Koska poikkeusluvan edellytysten täyttyminen on selvitettävä ja osoitettava valtion/Suomen Riistakeskuksen toimesta, lupakäsittely edellyttää tarkastuskäyntiä, jonka aikana lintuja tulee havaita kiinteistössä. Lupa on vuosittainen, kohdekohtainen ja maksullinen. Varsinaisen torjunnan toteuttaa ulkopuolinen, riittävän pätevyyden omaava palveluntarjoaja. Torjunta on oltava säästävää ja verkottamalla kiinni otetut linnut on kuljetettava vähintään 30 km päähän, jotta ne eivät palaa takaisin. Pyytäminen maksaa toimenpiteistä riippuen noin 200 €/kerta. Tämän jälkeen vielä torjuntatoimet raportoidaan lupaviranomaiselle. Jos kaupan toimijalla on poikkeuslupa myös luonnonsuojelulain (1096/1996) alaisten lintulajien pyytämiseen, kaikki nämä toimenpiteet tehdään kahteen kertaan.
Tämä aiheuttaa toimijoille turhaa byrokratiaa, minkä vuoksi PTY pitää perusteltuna lupamenettelyn keventämistä luonnoksessa esitetyllä tavalla. 
Kansanterveyden kannalta on välttämätöntä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja että haittaeläimet on piettävä poissa tiloista, joissa elintarvikkeita säilytetään. Ilmoitusmenettely Suomen Riistakeskukselle ja saaliiden raportointi jälkikäteen on poikkeus, joka on näkemyksemme mukaan lintudirektiivissä sallittu ottaen huomioon luonnoksen perusteluissa selostetut perustelut. Kyseessä ovat myös Suomessa runsaana esiintyvät lintukannat, kun taas kaupan jakelukeskusten määrä on pieni. 
Luonnoksen 41 b §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin olisi kuitenkin hyvä täsmentää, että se koskee sekä kiinteistöjen ja tilojen omistajia että niiden haltijoita, jolloin säännös koskisi vuokrasopimuksen nojalla hallittavia tiloja ja kiinteistöjä
Kun laaditaan yksityiskohtaisempia säännöksiä poikkeuslupamenettelyistä ja luvansaajista, pyydämme harkittavaksi myös muun kuin säästävän hävittämistavan sallimista. Nykyisellään säästävän hävittämistavan palveluntarjoajilta vaadittu ammattipätevyys edellyttää mm. usean vuoden lintujen rengastamiskokemusta. Markkinoilla ei ole tällaisia yrityksiä samamme tiedon mukaan kuin yksi. Palveluntarjoajana voisi käyttää haittaeläinten torjuntaan erikoistunut yritystä, joka muulla tavoin hallitsee lintujen hävittämismenettelyn.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Merja Söderström
Asiantuntija
Jaa julkaisu