Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Viitaten ympäristöministeriön lausuntopyyntöön otsikkoasiassa Päivittäistavarakauppa ry (PTY) esittää lausuntonaan vähittäiskauppaa koskevista muutosesityksistä seuraavaa:
PTY pitää esitettyjä lakimuutoksia oikean suuntaisina ja kannatettavina. Vähittäiskaupan suuryksikkösääntelyn keventäminen parantaa päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä ja edistää alan kilpailuolosuhteita.
Vahvasta keskustasijainnin vaatimuksesta lähtenyt vähittäiskaupan suuryksikkösääntely on ollut uuden päivittäistavarakaupan markkinoille tulijan kannalta haastava, sillä keskeiset liikepaikat keskustoissa ovat usein joko jo varattu tai ovat sijainniltaan sellaisia, että kaava ei niitä mahdollista.  Tilanne on ollut yhtäältä rajoittava jo markkinoilla oleville toimijoille, sillä sääntely on tehokkaasti rajoittanut nykyisten liiketilojen ja jakeluverkon laajentamista. Vähittäiskaupan suuryksiköt ovat päivittäistavarakaupan kilpailun kannalta keskeisessä asemassa, sillä ne kattavat päivittäistavaroiden kokonaismyynnistä noin kolmanneksen.
Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevaa sääntelyä olisi kuitenkin pyrittävä vapauttamaan rohkeammin ja kunnianhimoisemmin, kuin nyt on esitetty. Lähtökohtana tulisi olla koko maankäyttö- ja rakennuslain 9 a luvun (Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset) kumoaminen. Vähittäiskaupan maankäytön ohjaaminen olisi mahdollista riittävällä tasolla ilman toimialakohtaista erityissääntelyä. 
Nyt tehdyssä esityksessä suuryksikkösääntelyn soveltamista määrittävän neliörajan korottaminen 4000 kerrosneliömetriin tuo huomattavia helpotuksia erityisesti 2000-4000 neliömetrin myymälöiden rakentamista ajatellen. Neliöraja on kuitenkin asetettu liian alas. Neliörajan tulisi olla selvästi korkeampi, jolloin tavoite sääntelyn keventämisestä voisi toteutua täysimääräisesti. Korkeampi neliöraja vapauttaisi suuryksikkösääntelyn piiristä suuremman määrän kaupan yksiköitä, nopeuttaisi kaavoitus- ja rakentamisprosesseja ja kohtelisi tasavertaisesti erilaisia kaupan konsepteja.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus esitetään jatkossa osoitettavaksi maakuntakaavassa osoitettujen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella riittävällä tarkkuudella. PTY katsoo, että hallitusohjelman kirjauksella ”Suuryksikkösääntelyä kevennetään keskustatoimintojen alueella” tarkoitetaan enimmäismitoituksesta luopumista keskustatoimintojen alueella maakuntakaavoituksessa. Näin ollen muutettavaksi esitetty momentti tulee poistaa kokonaan.
Lakiesityksen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen ole perusteltu. PTY katsoo, että nyt esitetty muotoilu on riittämätön toteutettaessa hallitusohjelman kirjausta laatuluokituksesta luopumisesta. Täten esitämme, että esitetystä tekstistä poistetaan sanat ”kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen”.
Pidämme kannatettavana, että valtuutus antaa kaupan laatuun ja kokoon liittyviä asemakaavamääräyksiä ehdotetaan kumottavaksi. Kaupan laatua koskevan muutoksen tulisi kuitenkin koskea kaikkia kaavatasoja. Samoin pykälän kumoamisen tulisi ulottua myös voimassa oleviin kaavoihin.
Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto Janne Koivisto
Toimitusjohtaja Lakimies
Jaa julkaisu