Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa:
Työryhmä on väliraportissa arvioinut, ettei kilpailulakia muuttamalla voida käytännössä vaikuttaa suomalaisen ruuan tuotannon kannattavuuteen.
Työryhmän toinen keskeinen johtopäätös on, että Suomessa on voimassaolevaa yleislainsäädäntöä, jota voitaisiin soveltaa elintarvikeketjun osapuolten sopimussuhteiden ongelmiin jo nyt, eikä alaa koskevalle erityislainsäädännölle ole tarvetta. 
PTY ja Kaupan liitto pitävät yllä mainittuja johtopäätöksiä oikeina. Ne ovat myös linjassa Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamiseen eli norminpukuun tähtäävän kärkihankkeen kanssa. 
Todettakoon lisäksi, että kilpailulakiin on 1.1.2014 lisätty päivittäistavarakauppaa koskeva erityissäännös (4 a §, Määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa), joka jo nykyisellään kohdistaa Suomen kahteen suurimpaan kaupparyhmään poikkeavan tiukkaa sääntelyä ja madaltaa kilpailuviranomaisten puuttumiskynnystä kilpailurikkomuksiin. Määräävä markkina-asema tuo yritykselle erityisvastuun, jonka mukaan määräävässä asemassa olevan yrityksen tulee varmistua siitä, ettei sen toiminta haittaa toimivaa ja vääristymätöntä kilpailua yhteismarkkinoilla.
Elintarvikeketjun kilpailu on tänä päivänä kansainvälistä ja kansallisen sääntelyn lisääminen vain heikentäisi suomalaisten yritysten menestymisen edellytyksiä kansainvälisesti. Markkinamekanismiin puuttuminen lainsäädännöllä saattaisi lisäksi aiheuttaa ennalta-arvaamattomia sekä kilpailun ja kuluttajan kannalta negatiivisia vaikutuksia. Tämänhetkisen maatalouskriisin perussyitä ovat eurooppalainen ja globaali ylituotanto sekä Venäjän vastapakotteista johtuva elintarvikeviennin tyrehtyminen. 
Arvioitaessa sääntelyä ruuantuotannon kannattavuuden parantamiskeinona tulee muistaa elintarvikeketjun rakenne. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun elintarvikeketjun sopimuskäytäntöjä tarkastellaan yksittäisten sopimussuhteiden kautta. Kauppa ostaa suoraan tuottajilta tyypillisesti vain erilaisia avomaan tuotteita. Päivittäistavarakaupan hankintasopimusten kokonaismäärästä vain n. 5 % solmitaan tuottajan kanssa. Päivittäistavarakaupan hankintojen kokonaisarvosta tuottajasopimusten osuus on prosentin luokkaa. Alkutuotannon elinkeinonharjoittajat taas tekevät toimitussopimukset pääasiassa elintarviketeollisuuden yritysten kanssa, eikä kaupan sopimussuhteiden ohjaaminen lainsäädännöllä näin ollen toteuttaisi ruuan tuotannon kannattavuuden parantamista tavoittelevaa hallitusohjelmakirjausta.
Kuten väliraportissa on todettu, maataloustuottajien työryhmätyön aikana esiin tuomat ongelmat koskevat sopimuskäytäntöjä ja tuottajien asemaa niiden osapuolena yleisesti, eivätkä kaupan sopimuskäytännöt tuottajien suuntaan ole nousseet tässä erityisen ongelmallisina esiin. Mahdollisen lainsäädännön osalta kyseeseen ilmeisesti tulisi nimenomaan elintarvikeketjua ja sen toimintatapoja koskeva sääntely. Tämän tyyppinen erityislainsäädäntö ainoastaan jäykistäisi niin alkutuottajien, elintarviketeollisuuden kuin päivittäistavarakaupan sopimuskäytäntöjä. 
Väliraportissa todetaan, että elintarvikeketjun itsesääntely on ensisijainen puuttumiskeino, mikäli epäreiluja kauppatapoja ilmenee. PTY ja Kaupan liitto ovat asiasta samaa mieltä. Tehokkaimmin ja joustavimmin kauppatapoja voidaan kehittää juuri itsesääntelyllä. Suomessa toimivat kaupan alan yritykset ovat kattavasti sitoutuneet eurooppalaiseen elintarvikeketjun itsesääntelyjärjestelmään . Kaupan ala on valmis kehittämään itsesääntelyä kansallisesti yhdessä muun elintarvikeketjun kanssa. Nämä neuvottelut ovat edelleen käynnissä.
PTY ja Kaupan liitto kannattavat avointa ja reilua kilpailua koko elintarvikeketjussa. Lainsäätäjän tulee toimillaan tukea yhtäältä alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä EU:n sisämarkkinoilla. Ensisijaisesti tähän tulisi pyrkiä elintarvikeketjun nykyistä sääntelyrasitetta purkamalla, ei uutta sääntelyä luomalla.
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Kari Luoto
Toimitusjohtaja
KAUPAN LIITTO RY

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja

Jaa julkaisu